Sobota 25. března 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

ČERVENÝ KOHOUT 2013: První den konference jsme sledovali online

V úterý a středu 19. – 20. března 2013 jsme přítomni na konferenci Červený kohout, která se již tradičně koná v Hluboké nad Vltavou.

Oba dva dny budeme odborný program sledovat online zpravodajstvím. Nesledujeme detailně program, od toho jsou samozřejmě účastníci konference, pouze aktuálně přibližujeme dění v sále. Citace nejsou doslovné.


19.03.2013

09:00: Vše se schyluje k oficiálnímu zahájení 16. ročníku konference Červený kohout. Odborné přednášky by měly dnes trvat až do 17:30.

09:15: Konference byla zahájena, probíhá přivítání významných hostů.

09:20: Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou, přivítal všechny přítomné. Díle představuje projekt „přístav“, ten by měl mít stání pro třiasedmdesát menších lodí a jedno pro velké výletní plavidlo.

09:21: Slova se dále ujal ředitel HZS Jihočeského kraje Lubomír Bureš a popřál účastníkům dva krásné konferenční dny.

09:30: Náměstek generálního ředitele HZS ČR Miloš Svoboda oficiálně zahájil konferenci. Připomněl úsporná opatření, která HZS ČR v loňském roce musel zavést a přítomné také nalákal na aktuální číslo časopisu 112.


09:35: První přednášející je Ing. Petr Chytrý z HZS Ústeckého kraje, hovoří na téma „Certifikát autorizovaného inspektora a požární bezpečnost staveb – poznatky z praxe“.

09:45: „HZS je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany. Vykonává také státní požární dozor.“

09:52: Z praxe byla zmíněna například stavba Hobby Marketu v Brně a dále několik objektů z Ústeckého kraje.

10:00: Několik problémů bylo novými zákony odstraněno, několik jich ale zůstalo nadále.


10:05: Druhou přednášku zahájil Jiří Kutáč, nezávislý soudní znalec a zástupce firmy DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG., na téma „Jímače ESE dle platné legislativy ČR – rozbor mimořádných událostí souvisejících s těmito jímači“.

10:12: Špatně namontované hromosvody jsou neustálým problémem. Například ve stacionáři, kde jsou pacienti připojeni na přístroje a na střeše je propojena anténa s hromosvodem, může vzniknout velký problém.

10:19: Ideální pro otestování různých hromosvodů je umístit je na vysoké místo a jednoduše měřit počet úderů. Po osmi letech měření bylo zjištěno, že všechny údery byly do kulaté pasivní hlavice.


10:35: Následuje komerční představení firmy PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.


10:45: František Konečný z VŠTE v Českých Budějovicích zahájil přednášku na téma „Novela stavebního zákona ve vztahu k požární ochraně“.

10:50 František Konečný shrnuje starší předpisy a ukazuje vybrané zákony vztahující se k problematice.

10:55 Jsou představovány podmínky pro užívání staveb a je podrobně vyložena změna při předběžném užívání a zkušebního provozu stavby.

10:58 Pan konečný upozorňuje na to, že v zákoně by měla být změna ohledně vstupu do rozestavěných budov s ohledem na HZS. Zástupce HZS totiž doposud nemůže vstupovat do rozestavěného domu

11:00 Co přinese novela stavebního zákona? Hlavní změny jsou shrnuty na webu www.stavba.tzb-info.cz


11:01: Lubor Tomanec, provozní ředitel firmy ČEVAK a.s. zahájil přednášku „Praktické zkušenosti se zásobováním požární vodou veřejnými vodovodními řady“.

11:02: Firma se stará o 5000 kilometrů vodovodní sítě, stará se tak o několik tisíc hydrantů, z nichž některé jsou bohužel „jen na okrasu“.

11:03: Zákon říká, že obec je zodpovědná za zabezpečení vody pro hašení požáru.

11:07: Firma se snaží na obce „tlačit“, aby hydrantům a zdrojům požární vody věnovaly větší pozornost.

11:10: Průměrné stáří vodovodní sítě je 55 let. Životnost je 60 – 90 let. Drtivá většina hydrantů (cca 4 na kilometr) je neudržována.

11:13: Ztráty v síti lze nejlépe odstranit výměnou potrubí, ale to je drahé. Další možností je snížit tlak ve vodovodním řadu. Ten pak ale nesplňuje požadavky na správný provoz.

11:14: Hasiči raději budou mít vytipované funkční hydranty, než mít možnost čerpat ze všech ve městě. „Vody je dost, problém je dostat ji k hasičům“.

11:16: Ve Vodňanech, před hasičskou zbrojnicí, byl zřízen výtokový stojan, ze kterého hasiči mohou cisterny plnit. Další hydranty byly předělány z podzemního na nadzemní, ke každému byla nutná stavební dokumentace.

11:17: Za poslední roky bylo zřízeno 250 hydrantů nebo odběrných míst, což není mnoho.

11:19: Zaměstnanci firmy provádí zkoušky hydrantů jednou ročně. Běžný odběr Vodňan je 40 litrů, v případě otevření hydrantu je to dalších 30 litrů a okamžitě se mění podmínky ve vodovodním řadu.

11:22: Problémem při instalaci hydrantů na chodníku je jejich nežádoucí umístění, budou překážet při úklidu sněhu atd.

11:24: Hydranty jsou odolné proti nacouvání automobilu, při poškození z nich neteče voda.


11:30: Následuje prezentace sdružení EPS na téma „Zásady řešení zateplení dle ČSN 73 0810 – Z1“.


11:46: Na téma „Fotovoltaické elektrárny – praktické poznatky pro zajištění požární bezpečnosti“ začíná přednášet Martin Ĺahký z firmy NOBILITY SOLAR PROJECTS a.s.

11:49: Jak přednášející zjistil například na diskuzi webu POŽÁRY.cz, mezi lidmi koluje mnoho mýtů a polopravd o fotovoltaice.

11:51: Základní typy fotovoltaických elektráren jsou „Off grid“ a „On grid“. Dále lze rozlišovat střešní instalace a instalace na volné ploše.

11:59: Důležité jsou preventivní kontroly, majitel by si je měl zajistit.

12:11: U některých střech může být problém s přístupem k panelům při požáru.


12:17: Poslední přednáška před obědovou pauzou je komerční představení firmy BESY CO spol. s.r.o.


12:30: Polední přestávka. Pokračování ve 14:00.


14:10: Odpolední bok přednášek zahajuje Zdeněk Hanuška z MV – GŘ HZS ČR, který naváže na jednu z předchozích přednášek, jeho téma je „Zásahy jednotek požární ochrany na fotovoltaické systémy“.

14:11: V ČR je více než 10 tisíc fotovoltaických elektráren, navzdory tomu trvalo vydání materiálů ohledně hašení dlouho, zkušeností moc není.

14:15: Požárem jsou nejvíce ohroženy kabelové rozvody.

14:17: Problémem stále je nemožnost vypnutí části rozvodu. Fotovoltaika nemusí být příčinou požáru, ale komplikuje hašení.

14:20: Pokrýt panely pěnou, či plachtou, je vysoce neefektivní a v podstatě zbytečné.

14:27: Bleskosvody se používají také jako uzemnění fotovoltaických panelů, v případě požáru tak může být kabel od bleskosvodu pod napětím a z toho vyplývá velké nebezpečí.

14:37: Každá příměs ve vodě zvyšuje vodivost.

14:38: Materiály jako bojový řád nejsou kompletní, situace je nadále sledována a materiály se budou vyvíjet.

14:39: Z publika se ozval posluchač, který oznámil, že již deset let existují systémy, které umožňují odpojit fotovoltaiku a účinně hasit.


14:44: Komerční prezentace firmy Somati system s.r.o.


14:50: Komerční prezentace firmy Trevira GmbH.


15:06: Zástupce firmy PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. zahájil přednášku „Schopnost kabelových systémů zajistit trvalou dodávku elektrické energie pro požárně bezpečnostní zařízení z pohledu CENELEC“.


15:20: Přestávka.


15:35: Jozef Fedorčák z HaZZ Košického kraja hovoří na téma „Automatický systém včasného varování při lesních požárech FIRE WATCH“.

15:38: Vysoké a Nízké Tatry jsou na Slovensku oblasti, kde hrozí největší riziko lesních požárů.

15:40: Na Slovensku se používá pro monitoring lesních požárů několik druhů. Pozemní, letecký a kamerový.

15:42: Kamerové systémy jsou rozdělené ještě na infračervené, citlivé kamery, spektrometry a detektory světla. Kamery jsou osazené na věžích a komínech. Signál se přenáší do řídícího centra, kde dochází k vyhodnocení.

15:45: Pan Fedorčák hodnotí jednotlivé druhy detekcí lesních požárů, které se používají ve světě. Hovoří také o systému FIRE WATCH.

15:48: Systém FIRE WATCH v Řecku má například automatický dohled s dosahem až 30 km. Je možné ho použít jako manuální, poloautomatický nebo i plně automatický detekční systém. Dohled je možný centrálně, všechny detekční systémy jsou propojitelné do jednoho místa.

15:50: Systém FIRE WATCH je instalovaný v Severní a Jižní Americe, v Jižní Africe, v Řecku a na Slovensku. Neslouží jen jako detektor požárů, ale například i pro odhalování nelegální těžby dřeva.

15:55: Kamery jsou na Slovensku nainstalované i na stožárech mobilních operátorů. Záběr kamery je 10°. Pokud je zjištěna nežádoucí událost, kamera se automaticky zastaví a je možné provést další vyhodnocení.

15:58: Eliminace lokalit, kde je předpoklad falešné detekce, je možné vytvořit „vymaskování“ těchto lokalit tak, aby systém nedetekoval například kouř či teplo z průmyslových komínů.

16:00: Informace dokáže zabezpečit a obsloužit jeden operátor. Systém dokáže běžet 24 hodin, tedy i v noci. V zimě je potřeba zabezpečit údržbu.

16:03: Systém bude možné v budoucnu propojit se satelitním a leteckým sledováním možných vzniků ohnisek lesních požárů. Kamery jsou rozmístěné tak, aby se jejich rádius překrýval. Dle slovenských kolegů, má systém téměř 100% úspěšnost detekce.


16:10: Probíhá představení firmy GRUNA s.r.o.


16:25: Jiří Janoušek ze Společenstva kominíků České republiky začal blok přednášek „o komínech“, jeho téma je „Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti připrovozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v praxi“.


16:45: Dnešní poslední přednášku slyší účastníci konference z úst Ivany Nohové, její téma je „Technické požadavky a požární bezpečnost komínů v projektové dokumentaci“.


17:10: První den konference je za námi, děkujeme za sledování. Zítra pokračujeme druhým dnem.

Sdílet
Seriál: Červený kohout - konference