Pátek 22. září 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pracovníci odboru prevence na Plzeňsku – 1 264 kontrol

V rámci výkonu státního požárního dozoru, který provádějí příslušníci Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje u právnických a podnikajících fyzických osob a u obcí a obecních úřadů, bylo v roce 2006 plánováno provedení 1.217 kontrol zaměřených na plnění povinností v oblasti požární ochrany, které podnikatelským subjektům a obcím vyplývají ze zákona o požární ochraně.

Z tohoto počtu bylo dvanáct kontrol plánováno u subjektů provozujících činnost s vysokým požárním nebezpečím. Ve skutečnosti bylo provedeno 1.278 kontrol.

Z celkového množství kontrol se ve 112 případech jednalo o komplexní prověrku celého systému řízení a zajišťování požární bezpečnosti v kontrolované firmě – komplexní požární kontroly. Vyhodnocením výsledků bylo konstatováno, že 23 kontrol bylo bez závad. Tématických kontrol, zaměřených na vymezený úsek povinností bylo provedeno 651 (z toho 209 bez závad). Součástí kontrolní činnosti bylo i 459 kontrolních dohlídek . Kromě toho bylo provedeno 42 kontrol u obcí a obecních úřadů a k zjištění odstranění závad 14 dohlídek.

U subjektů provozujících činnost s vysokým požárním nebezpečím provedli pracovníci prevence všech 12 plánovaných kontrol.

Kontrolní činnost byla v loňském roce mimo jiné zaměřena na činnosti prováděné na čerpacích stanicích PHM. Odbor prevence zde provedl 159 tematických požárních kontrol. Bez závad se obešlo devět kontrol. Pracovníci odboru prevence při kontrolách čerpacích stanic PHM v celém kraji zjistili 609 závad. V 71 případě nebyly předloženy doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností vlastní technologie čerpací stanice (tj. průvodní dokumentace, doklady o pravidelné údržbě a revizích výdejních a stáčecích zařízení, skladovacích nádrží, elektroinstalace atd.), ve 43 případech chyběly doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů, vztahující se k požární bezpečnosti při používání elektrických a plynových – spotřebičů (např. osvětlení, vařiče, zářiče, lokální tepelná zařízení), nebyla zajištěna dostupnost návodů k použití a jejich dodržování, doklady o pravidelné údržbě a revizích apod.). Ve 42 případech nebyly doloženy doklady, dokumentace a informace, potřebné k začlenění činností do kategorií podle míry požárního nebezpečí, tzn. především doklady o množství skladovaných nebezpečných látek a přípravků, nebo hořlavých, či hoření podporujících plynů, případně jejich roční produkci, jejich požárně technické charakteristiky, kolaudační rozhodnutí včetně požárně bezpečnostního řešení a další dokumentace.

V kraji bylo provedeno také 25 tematických požárních kontrol v supermarketech obchodních řetězců s 53 zjištěnými závadami. Bez závad bylo pouze sedm kontrol. Kontroly byly zaměřeny zejména na včasné zjištění vzniklého požáru a evakuaci osob z objektu. Nejčastějším prohřeškem (v 11 případech) byly závady spojené s únikovými cestami. Nebyla například zajištěna jejich průchodnost a nebo byly špatně označeny. Ve 30 případech byly zjištěny nedostatky na úseku požárně bezpečnostních zařízení, od kterých nebyla předložena dokumentace o provozuschop­nosti. Nebyla například doložena pravidelná kontrola nátěrů a nástřiků pro zvýšení požární odolnosti, protipožárních ucpávek, nebo přepážek ve vedení elektroinstalace, provozuschopnost požárních uzávěrů otvorů ve stavebních konstrukcích (např. revizní dvířka) a provozuschopnost požárních klapek vzduchotechnického potrubí v místě, kde vzduchotechnika prochází do dalšího požárního úseku.

Tři provedené tematické kontroly byly zaměřeny na jednotky požární ochrany podniků. Ze tří kontrol byly dvě bez závad.

Odbor prevence prováděl v loňském roce také kontroly, které nebyly součástí ročního plánu. V souvislosti s vrstvou sněhu na střechách pracovníci prevence provedli 101 mimořádnou kontrolu ve vytipovaných objektech pro shromažďování většího počtu osob, zaměřenou na povinnost stanovenou § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně (tj. označení únikových východů, směrů úniku, průchodnosti komunikačních prostorů, průjezdnosti přístupových komunikací. S ohledem na tragické události zřícení konstrukcí střech pod tíhou sněhu počátkem roku 2006 byla při těchto kontrolách také zjišťována vrstva sněhu na střeše a to za účelem odborného posouzení, zda konstrukce staveb nejsou narušeny a tím ohroženy životy a zdraví osob či uskladněného zboží pod nimi. V 96 případech byly kontroly bez závad. V některých případech bylo narušení stavebních konstrukcí zjištěno. Tyto skutečnosti byly neprodleně sděleny příslušným stavebním úřadům.

V roce 2006 provedli pracovníci z úseku prevence také 39 mimořádných tematických kontrol zaměřených na poskytování služeb v oblasti ubytování. Zjištěno bylo 180 závad. Bez závad byly pouze tři kontroly.

Pět mimořádných tematických kontrol bylo zaměřeno na kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně při provozování činností v podzemních hromadných garážích. Zjištěno bylo dvanáct závad. Pouze při dvou kontrolách nebyly zjištěny žádné závady.

Na základě požadavku Krajského úřadu Plzeňského kraje byly provedeny u pěti zdravotnických zařízení tematické požární kontroly se zaměřením na připravenost k provedení evakuace.

Při kontrolní činnosti s uplatněním všech druhů požárních kontrol a při současném zjištění nedostatků jsou ukládána opatření k jejich nápravě. V případě závažných nedostatků nebo opakujících se závad je s právnickou osobou a nebo podnikající fyzickou osobou zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

-kaw-

Zdroj:

Tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje: por. František Vaško.
Sdílet