Čtvrtek 30. listopadu 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Oslavy hasičstva a založenia KPO DF TU vo Zvolene

48. ročník ŠVOČ na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene vyhodnotením Sekcie ochrany osôb a majetku pred požiarom sa stal symbolicky poslednou akciou osláv 10. výročia vzniku Katedry protipožiarnej ochrany DF TU vo Zvolene.


Samotné oslavy vzniku katedry začali slávnostným zhromaždením, za prítomnosti rektora TU vo Zvolene a pozvaných hostí, 24. apríla 2007. V úvode slávnosti odovzdal vedúci katedry prof. Ing. Anton Osvald, CSc., čestné ocenenia hosťom, ktorí sa podieľali na vzniku, rozvoji alebo dlhodobo spolupracujú s katedrou.

Katedra, za obdobie od roku 1998 do 2007, ako garančné pracovisko troch študijných odborov, Požiarna bezpečnosť v drevospracujúcom priemysle, Požiarna ochrana a Ochrana osôb a majetku, vychovala 231 absolventov, ktorí našli uplatnenie v štátnej správe, ale aj v súkromnom sektore. V súčasnej dobe na katedre pracuje 14 pracovníkov, z toho dvaja profesori, dvaja docenti a šiesti pracovníci s vedeckým titulom PhD.. Prínos katedry, v oblasti výchovy odborníkov v protipožiarnej ochrane, bol vyzdvihnutý, v rámci osláv, udelením medaily DPO SR „Za mimoriadne zásluhy“, ktorú na zástavu katedry a DHZ pri TU vo Zvolene pripol osobne prezident DPO SR, JUDr. Jozef Minárik. Vyznamenanie DPO „Za zásluhy“ za podporu vzdelávania v oblasti protipožiarnej ochrany udelil prezident DPO aj rektorovi TU vo Zvolene prof. Ing. Jánovi Tučekovi, PhD. a dekanovi DF prof. Ing. Igorovi Čunderlíkovi, PhD.. Prezident HaZZ MV SR plk. Ing. Jozef Paluš, udelil katedre Plaketu prezidenta HaZZ „Za zásluhy o rozvoj ochrany pred požiarmi“. Plaketu, v zastúpení prezidenta, odovzdala vedúcemu katedry prof. Ing. Antonovi Osvaldovi, CSc. riaditeľka OPSČ pplk. Mgr. Marta Barinová. Príjemným ukončením dňa bolo spoločenské posedenie pracovníkov katedry s hosťami v historických priestoroch Zvolenského zámku.

Pokračovaním osláv vzniku katedry bola slávnostná ranná sv. omša v kostole sv. Alžbety vo Zvolene, ktorá sa uskutočnila 3. mája 2007. Omšu celebrovali dekan ThDr. Stanislav Varga, PhD., spolu s biskupským vikárom Ordinariátu OS a OZ SR mjr. ThLic. Františkom Bartošom.

Priamym pokračovaním slávnosti boli krajské oslavy sv. Floriána na Námestí slobody vo Zvolene, ktoré boli v réžii HaZZ a DPO.

V rámci osláv riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici, plk. Ing. Milan Belo – Caban, ocenil príslušníkov KR HaZZ v Banskej Bystrici za vykonanú prácu. Medzi vyznamenanými príslušníkmi boli aj tí, ktorí sa podieľali na likvidácii tohtoročného najväčšieho lesného požiaru z konca apríla na Starých Horách.

Po ocenení príslušníkov HaZZ, predseda OV DPO Detviansko-Zvolenského, technik DPO Jozef Hric, odovzdal vyznamenania DPO prof. Ing. Antonovi Osvaldovi, CSc., doc. RNDr. Ivete Markovej, PhD., Ing. Eve Mračkovej, PhD. a Ing. Mgr. Ivanovi Chromekovi, PhD.

Po vyznamenaní členov katedry, biskupský vikár požehnal symboly hasičstva DHZ a KPO DF TU vo Zvolene, ktorými sú zástava a drevená socha sv. Floriána. Po tomto slávnostnom akte, pristúpil riaditeľ OV DPO Detviansko – Zvolenského, vrchný inšpektor DPO Dušan Hancko, poverený funkciou hlavného cechmajstra pre rok 2007, k tradičnému prijímaniu prvákov do Cechu hasičského. Prísne kritérium, založené na študijných výsledkoch splnilo týchto osemnásť študentov zo študijného odboru Ochrana osôb a majetku: Peter Balúch, Vladimír Benedik, Peter Blaškovič, Zuzana Hurbanisová, Stanislav Jaseňák, František Kapusta, Tibor Košík, Štefan Kliman, Marek Lakanda, Michal Libíček, Zuzana Mališová, Martin Mišura, Jakub Šáli, Zuzana Turačková, Zdenka Vengrínová, Zuzana Verbovská, Denisa Záchenská, Michal Zárecký.

Na záver tejto slávnosti boli pripravené ukážky činnosti HaZZ a DPO pre verejnosť.
Týždeň po tejto slávnosti, 10. mája 2007, sa uskutočnil 48. ročník ŠVOČ na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene. Sekcia ochrana osôb a majetku pred požiarom, ktorej predsedal prezident DPO SR, JUDr. Jozef Minárik, bola vyhodnotená nasledovne:
1. cenou a Cenou prezidenta DPO bola ocenená práca s názvom Riadená evakuácia osôb, ktorej autormi sú Marek Bačík a Stanislav Ševčík,
2. cenou bola ocenená práca s názvom Projekt požiarnej ochrany, ktorej autorom je Pavol Vidiš,
3. cenou bola ocenená práca s názvom Problematika nelineárnej formy šírenia, ktorej autormi sú Peter Rantuch a Marek Šmigura.

Cenu rektora získal Vladimír Benedik za prácu s názvom Výpočet skutočnej koncentrácie vodných roztokov penidiel,
Cenu firmy HUSQARNA získal Miroslav Halička za prácu Karty bezpečnostných údajov nových hasiacich práškov aplikovaných na území SR,
Cenu katedry protipožiarnej ochrany získali Rudolf Poláček a Miloš Valkovec za prácu Profesionálne pracovné potápanie v rámci SR a HaZZ.

Čo napísať na záver? Nemôže byť nič krajšie, ako pretavenie práce katedry do úspechov študentov. Z tohto pohľadu je aj kvalita jednotlivých prác, v rámci ŠVOČ, podľa vyjadrenia porotcov, tým najlepším vysvedčením pracovníkov katedry k jej 10. výročiu vzniku.

Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD.

-wap-
Sdílet