Sobota 23. září 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vláda prijala novelu zákona 328/2002

Vláda Slovenskej republiky na svojom stredajšom zasadnutí 15. 8. 2007 schválila novelu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorá by mala začleniť pod pôsobnosť tohto zákona príslušníkov Hasičského a záchranného zboru vrátane Horskej záchrannej služby.

Štátna služba hasičov je fyzicky a psychicky mimoriadne náročná, spojená so zásahmi pri požiaroch, povodniach a iných mimoriadnych udalostiach. Hasič by však ani pri najnáročnejších zásahoch nemal mať obavu, že pri prípadnom poškodení zdravia dôjde k zníženiu životnej úrovne nielen jeho samého, ale aj jeho rodiny. Nemal by mať strach z toho, že zo zdravotných dôvodov stratí kvalifikáciu a jeho uplatnenie na trhu práce by bolo vzhľadom na vek a škody na zdraví takmer nemožné.
Novela zákona z tohto dôvodu prináša elimináciu nepriaznivých skutočností a kompenzačné opatrenia formou úpravy nemocenského, úrazového a výsluhového zabezpečenia, ako aj služieb sociálneho zabezpečenia aj pre hasičov, a to v rozsahu, v akom sa v súčasnosti poskytuje príslušníkom iných bezpečnostných zložiek. Napríklad výsluhový dôchodok by mal dostať hasič už po 15 rokoch služby.
Pokiaľ parlament novelu zákona prijme, účinnosť by mala mať od 1. januára 2008, avšak pre hasičov budú do roku 2010 platiť 3 stupne prechodného obdobia pre vznik nároku na výplatu výsluhového dôchodku. Nárok na výplatu výsluhového dôchodku bezprostredne po skončení služobného pomeru po splnení ostatných zákonných podmienok bude mať hasič, ktorý pri skončení služobného pomeru:
a) v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 dosiahne vek minimálne 55 rokov alebo 25 rokov trvania služobného pomeru,
b) v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 dosiahne vek minimálne 52 rokov alebo 19 rokov trvania služobného pomeru,
c) v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 dosiahne vek minimálne 50 rokov.
Od roku 2011 už nebude vznik nároku na výplatu výsluhového dôchodku uvedeným spôsobom obmedzený. V prípadoch, ak služobný pomer ukončí hasič, ktorý nespĺňa uvedené podmienky, bude zo zákona výplata jeho výsluhového dôchodku odložená až do dosiahnutia príslušného veku uvedeného v písmenách a) až c).
Je potrebné zdôrazniť, že okrem odkladu výplaty nebudú rozsah a podmienky poskytovania dávok zo sociálneho systému v porovnaní s ostatnými bezpečnostnými zložkami žiadnym spôsobom zúžené, či znevýhodnené.
Navrhované riešenie sociálneho zabezpečenia hasičov zodpovedá aj vývojovému trendu v štátoch Európskej únie, konkrétne v okolitých štátoch – v Spolkovej republike Nemecko, Holandskom kráľovstve, Maďarskej republike a Českej republike.
O zákone bude ešte rozhodovať parlament.

Informáciu spracoval:
mjr. JUDr. Vladimír Grác
riaditeľ kancelárie prezidenta Hasičského a záchranného zboru

-wap-
Sdílet