Pondělí 27. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči z Horšovského Týna hodnotili uplynulý rok

V sobotu 26. ledna 2008 se konala v zasedací místnosti hasičské zbrojnice Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Horšovský Týn. Mezi hosty nechyběl starosta města Ing. Josef Holeček a ředitel HZS Domažlice – mjr. Ing. Václav Petržík. Výroční schůzi zahájil starosta sboru Ing. Petr Lahoda.

Po oficiálním zahájení následoval kulturní program, který připravil kolektiv mladých hasičů. Děti předvedly pod vedením svých vedoucích pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků.

Poté následovalo hodnocení. Zprávu o činnosti sboru přednesl starosta sboru. Zrekapituloval všechny akce, které sbor pořádal, nebo kterých se během roku zúčastnil. Připomněl také významnou událost a to oslavy 135. výročí založení sboru, které se konaly 15. září 2007. Na závěr poděkoval všem aktivním členům jednotky a sboru za jejich práci a vedení města za podporu, díky které je horšovskotýnský sbor co se materiálního zabezpečení týká, jedním z nejlépe vybavených sborů v okrese.

Velitel sboru Pavel Lang pak zhodnotil celoroční činnost jednotky a uvedl i počty událostí v uplynulém roce 2007. Jednotka byla na žádost operačního střediska povolána celkem k 51 událostem a celkový počet akcí jednotky činil 91. Horšovskotýnští hasiči vyjížděli během roku nejen k požárům, likvidacím unikajících ropných látek, likvidacím povodňových škod a dopravním nehodám, ale také k několika planým poplachům. Nejvíce výjezdů bylo však spojeno s likvidací škod po orkánu Kyril.

Největší požár, jak do rozsahu, tak i podle vyčíslených škod, ke kterému hasiči vyjížděli, byl požár kravína v Mířkově. Členové jednotky se také účastnili několika cvičení a to: cvičení na vodě ve Staňkově, cvičení s HZS v Domažlicích, nácviku zásahu v budově kina v Horšovském Týně a cvičení na Podhájí. Právě cvičení v kině a na Podhájí se účastnily i děti z kolektivu mladých hasičů. Jednotka dále zajišťovala asistenční hlídky při kulturních akcích a motokrosu, nově také funkci „zvoníků“ v místní zvonici při významných akcích konaných v Horšovském Týně.
Tradičně se jednotka účastnila akce “Integrovaný záchranný systém dětem“ v areálu Základní školy v Horšovském Týně, pro děti ze druhých, třetích, čtvrtých a pátých tříd Základní školy přichystala „Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici“ a i přes nepřízeň počasí uspořádala již 7. ročník memoriálu Jana Birnera v požárním útoku.

Z netradičních činností jednotky lze uvést např. pomoc při úklidu kostela sv. Petra a Pavla po rekonstrukci nebo zajištění vody pro prodej vánočních kaprů. V rámci propagace sboru se někteří členové účastnili hasičských slavností v Litoměřicích a celorepublikového srazu hasičských aut PYROCAR v Přibyslavi.

Po veliteli dostala slovo vedoucí kolektivu mladých hasičů Kateřina Lahodová, která pohovořila o velmi pestré činnosti mladých hasičů. Během roku 2007 se děti zúčastnily testů odbornosti, zimního a jarního setkání, stavění májek, oslav 655. výročí založení obce Újezd sv. Kříže, oslav svátku sv. Floriána v Domažlicích, okrskové soutěže v požárním sportu ve Věvrově, okresního kola hry „Plamen“ v Domažlicích, dvou námětových cvičení s jednotkou a „Závodu požárnické všestrannosti“ v Luženicích. Mladí hasiči také uspořádali několik společných akcí s ostatními kolektivy nebo pro veřejnost např. střelecký turnaj, turnaj v kuželkách, sportovní odpoledne s táborákem nebo „Halloweenskou párty“. Odměnou pro děti pak byla mikulášská nadílka, vánoční besídka nebo exkurze. Právě exkurze do požární stanice v Plzni – Košutce měla u dětí i dospělých velký úspěch. Kromě moderní zásahové techniky si všichni mohli také prohlédnout a na vlastní kůži vyzkoušet výcvikový polygon.

Děti se také podílejí na brigádách v hasičské zbrojnici a v jejím okolí. Vedoucí se pravidelně účastní školení a zvyšují si tak svojí kvalifikaci. Díky podpoře sboru a města a také díky kvalitní prezentaci své činnosti, ať už na stránkách horšovskotýnského Zpravodaje, regionálního tisku, internetových stránkách sboru a cd prezentacích, se řady mladých hasičů stále rozrůstají a rozšiřují se i aktivity kolektivu.

Kolektiv mladých hasičů v současné době tvoří 18 dětí a 3 vedoucí. Vedoucí mají spoustu plánů i na nadcházející období. Rádi by s dětmi v letošním roce navštívili německé partnerské město Nabburg, kde by chtěli navázat vzájemnou spolupráci. Za své celoroční aktivity ocenil sbor mladé hasiče přímo na výroční schůzi drobnými dárky s hasičskou tématikou. Starosta města Ing. Josef Holeček a velitel sboru Pavel Lang jim navíc předali odznaky odbornosti, které děti v dopoledních hodinách získali splněním testů.

Během podvečera proběhly ještě v hasičské zbrojnici volby, při kterých došlo ke změnám ve složení výboru. Do sboru byli přijati také noví členové a bylo představeno další prezentační cd z oslav 135. výročí založení sboru. Po společné večeři už nebránilo nic volné zábavě, která za hudebního doprovodu trvala až do brzkých ranních hodin.

Jak je vidět, horšovskotýnští hasiči se vůbec nenudí. Byli aktivní po celý loňský rok a ani v novém roce tomu nebude jinak. Již v sobotu 9. února 2008 pořádají 54. Hasičský ples v sále hotelu Šumava v Horšovském Týně. K tanci a poslechu jim i všem, kteří je přijdou podpořit bude od 20.00 hodin vyhrávat kapela Horalka. O týden později, tedy 16. února 2008 pak pořádají v Základní škole v Horšovském Týně tradiční „Zimní setkání mladých hasičů“.
Přejme jim všichni v jejich práci hodně úspěchů.

Blanka Triščová


-swo-
Sdílet