Pátek 28. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Druhé jednání pracovní skupiny pro přípravu novely služebního zákona

Skupinu ustavil vloni ministr vnitra ze zástupců svého rezortu, všech bezpečnostních sborů a odborových organizací, které s ním komunikovaly (viz naše starší aktuality). Na prvním jednání bylo dohodnuto, že všichni zúčastnění postoupí ministerstvu vnitra své připomínky k zákonu a návrhy řešení, což jsme samozřejmě udělali.

Toto bylo následně zpracováno do jednoho poměrně obsáhlého materiálu, který byl zpětně dán k dispozici všem účastníkům, aby se mohli připravit na druhé jednání se znalostí stanovisek ostatních sborů a odborových organizací. Za OSH se druhého kola jednání zúčastnili předseda JUDr.Vladimír Mühlfeit, 1.místopředseda Zdeněk J.Oberreiter a poradce předsedy Ing.Jiří Nagaj. V obecném úvodu jsme připomněli, že právě náš svaz inicioval vloni dohodu se všemi tehdy komunikujícími odborovými subjekty a následně i s vedením resortu MV, že v r.2007 nebudou účastníci iniciovat novelu služebního zákona. Tuto dohodu jsme dodrželi. Pro letošní rok žádnou dohodou vázáni nejsme a vyhrazujeme si tedy jako nezávislý svaz právo, uznáme-li to za vhodné, iniciovat event. novelizaci zákona i jinými cestami, než účastí v této pracovní skupině. Dále jsme uvedli, že se necítíme vázáni ani zadáním vedení resortu, aby veškerá navrhovaná opatření byla fiskálně neutrální. V souvislosti s tím jsme také upozornili, že pokud by chtěl kdokoliv např. proti našemu požadavku na zrušení § 112 odst.2 (až 150 hodin přesčasů ročně zdarma) stavět podmínku, že by se musel současně zrušit i o 10% navýšený tarif pro směnaře, míchal by hrušky s jablky, neboť zvýšený tarif byl do zákona inkorporován jako kompenzace za zrušení celého vějíře příplatků, vyplývajících ze směnného provozu a právě z tohoto důvodu jsme rušení příplatků an blok nenapadali. S přesčasy to při přípravě zákona nikdo samozřejmě nijak nespojoval, protože to s nimi nijak nesouviselo. V závěru obecného úvodu jsme reagovali na ústní vyjádření zástupce generálního ředitelství HZS ČR (náš Sbor jako jediný nedával v podstatě ani do druhého kola písemné připomínky). Přítomným zástupcem GŘ bylo m.j. uvedeno, že v HZS ČR nejsou větší problémy s obsazováním volných služebních míst, protože výpadek je minimální, je však žádoucí zpružnit výběrové řízení. Dále uvedl, že HZS ČR i při vědomí určité citlivosti argumentace statistikou průměrného přesčasu na příslušníka je proti zrušení § 112 odst. 2 (150 hod přesčasů zdarma). Naše reakce se týkala jen přesčasů. Připomněli jsme, že argumentaci průměrem jsme napadli již u ministra vnitra při jeho minulém jednání s předsedy odborových svazů a řediteli Sborů (ti tehdy uváděli průměr 2 hodiny na příslušníka) a že pan ministr na základě našeho požadavku nařídil zpracovat za celý rok 2007 analýzu přesčasů po jednotlivých platových třídách, což mu jako dosud nesplněný slib osobně připomeneme. Ve zvláštní části jsme shrnuli priority (máme tedy i další připomínky) OSH ve vztahu ke konkrétním ustanovením zákona:

1) Zrušit ustanovení § 42 odst.1 písm.d, tj. propouštěcí důvod, který je v rozporu s ústavním pořádkem ČR (podrobný rozbor renomovaného právnického pracoviště, které našim rozborům dalo plně zapravdu, máme a dali jsme jej i OSSO a NOSP).

2) Zrušit § 112 odst.2 (viz výše), protože každá odpracovaná hodina má být zaplacena.

3) Zrušit § 8 (vojenské přídomky a značení nového systému služebních hodností), protože jde o ustanovení nesystémové, zavádějící a evokující u veřejnosti pocit, že většina příslušníků něco provedla a bylo nutno ji degradovat. Považujeme to za věc nikoliv fatálního významu, nicméně psychologicky velmi citlivou a za otázku určité spravedlnosti a férovosti vůči příslušníkům.

4) Upravit § 120 odst. 3 následovně: druhá skupina zvláštního (rizikového) příplatku rozmezí od 1.000 do 3.500 Kč, první skupina od 3.500 do 6.000 Kč. Dosavadní překrývání obou skupin (druhá 1–4 tis., první 3 – 6 tis.) vytvořilo podmínky pro zjevně nespravedlivé hospodaření s tímto příp1atkem, kdy (cituji sebe ) „ příslušník jednoho bezpečnostního sboru, který v práci nosí kravatu a jehož skupina nezaznamenala od r.1990 žádné zranění, ani usmrcení, je zařazen v první skupině, zatímco zásahoví hasiči v našem Sboru, z jejichž řad se výhradně rekrutují naši zranění i usmrcení kolegové, jsou zařazeni ve druhé skupině…“

5) V § 126 odst. 1 sjednotit dosavadní 2 sazby odměny za pohotovost na služebně ( 35% „všední den“ a 70% v den pracovního klidu) na 50%.

6) Pojem „systemizace služebních míst“ se vyskytuje v zákonu jen velmi okrajově a je naprosto nedostatečně definovaný (viz § 22 odst. 4, který ji vlastně pouze předpokládá, a § 198 odst.1 písm. a, který stanovuje povinnost zaměstnavatele projednat podklady k systemizaci služebních míst s odbory). Není jej v žádném případě možno zaměňovat, ani jakkoliv slučovat s pojmem „systemizace“, který je pregnantně vymezen v ustanovení § 4. Při tom právě systemizace služebních míst je při zařazování lidí do platových tříd zcela zjevně jedním z hlavních kritérií, podle kterých jsou zařazováni, někdy i bez ohledu na § 116 a katalog činností. Viz argumenty typu „ takový počet třetích (čtvrtých, pátých atd.) tříd nám přidělili shora systemizací služebních míst a pro Vás tedy již tato třída není volná“. Náš závěr: systemizace služebních míst nemá oporu v zákonu.

Našim členům v ZO se samozřejmě dostane mnohem podrobnějších informací o průběhu celého jednání i našich dalších krocích, včetně výsledků dalších jednání s ministrem vnitra a vedením HZS ČR. Ostatně soudím, že hasiči patří do první (vyšší) skupiny zvláštního (rizikového) příplatku.


Vladimír Mühlfeit

29. 2. 2008
Převzato z webu www.osh.cz

-wap-
Sdílet