Sobota 18. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Návštěva VVH ZDH Rusovce

V letošním roce poprvé se naše delegace sboru dobrovolných hasičů Moutnice vypravila za „hraniční“ řeku Moravu na návštěvu za našimi novými kamarády, kolegy hasiči ze slovenských Rusovců. V sále kulturního domu se konala VVH zdejších dobro-volných hasičů ZDH Rusovce.

V letošním roce poprvé se naše delegace sboru dobrovolných hasičů Moutnice vypravila za „hraniční“ řeku Moravu na návštěvu za našimi novými kamarády, kolegy hasiči ze slovenských Rusovců. V sále kulturního domu se konala VVH zdejších dobro-volných hasičů ZDH Rusovce, kteří na ní bilancovali svoji bohatou loňskou činnost, která zahrnuje široké spektrum aktivit všeho druhu.

Rádi jsme přijali jejich srdečné pozvání, abychom se této slavnostní schůze zúčastnili i my, dobrovolní hasiči z Moutnic. Od loňského roku nás navzájem spojuje přátelství, které jsme oficiálně stvrdili podpisem smlouvy o spolupráci a přátelství na naší VVH dne 15. 12. 2007 v Moutnicích. Takže tato naše cesta byla již takřka návštěvou „rodinnou“

A tak se ve 13:00 hod. sešla naše dvanáctičlenná výprava, kterou vedl starosta našeho SDH společně s naším velitelem, dalšími členy výboru a našimi mladými hasiči před naší hasičskou zbrojnicí, abychom se vydali na „dalekou“ cestu. Škoda jen, že se této výpravy nemohl účastnit náš nejmladší hasič, rekordman Šimonek Riedl ve své slušivé miniuni-formě, kterého s námi nepustilo silné nachlazení a rýmě. Cesta nám ubíhala rychle a to, že jsme se již ocitli na slovenském výsostném území nám signalizovala jen cedule při krajnici dálnice. Po otevření hranic a zrušení přechodů a celních kontrol si takřka ani neuvědomíte, že jste již opustili svoji „rodnou hroudu“.
Tato nová situace ještě více umocňuje naše nové přátelství a kamarádství s kolegy hasiči ze Slovenska. Protože tam, kde nejsou žádné hranice, nejsou ani žádné komplikace a překážky.

Do Rusovců jsme dorazili asi ve 14:45 hod. Po vzájemném přivítání, zapsání se na prezenční listinu mezi hosty VVH, byla naše delegace usazena ke stolu, kde měla své čestné místo mezi kolegy hasiči z Maďarska a Rakouska. A přesně úderem 15-cté hodiny začala slavnostní schůze. Úvodním slovem ji zahájil předseda ZDH Rusovce Ing. Viktor Chalás. Přivítal všechny přítomné a zvláště pak velmi milou a vzácnou návštěvu prezi-denta DPO SK Jozefa Minárika. Dále pak starostu MČ Bratislava – Rusovce p.Antoše, předsedu OV DPO a všechny ostatní hosty mezi nimiž nechyběly spřátelené sbory ze Slovenska (Jarovce, Čuňovo), Maďarska (Mosonszolnok, Rajka), Rakouska a naše delegace z České republiky, která byla přivítána zvláště srdečným a vřelým potleskem všech přítomných.

Slavnostní schůze se poté ubírala svým obvyklým programem. Po úvodním projevu předsedy V.Chaláse přednesli své zprávy, jednak velitel místního ZDH, pak i hospodářka o stavu pokladny, plénu byl přednesen ke zvážení a doplnění plán práce na rok 2008. Nicméně přišly i slavnostnější okamžiky této VVH a to když místní sbor přistoupil k vyz-namenání a ocenění jednoho ze svých členů z řad dětí. Ten se stal na dětské olympiádě v Číně olympijským vítězem ve hře, která je velmi podobná „petangue“ .
A to si myslím, že stojí za uznání a hlavně za velký potlesk, jak se říká na otevřené scéně. Osobně olympijskému vítězi popřál a malý dárek předal i samotný prezident DPO SK p. Minárik. V dalším průběhu VVH jsme se seznámili s novými soutěžními trikoty se kterými budou domácí sportovní týmy brázdit zdejší hasičské závody a také dresy ve kterých budou reprezentovat SK na mezinárodním poli, např. u nás v Moutnicích na našem Memoriálu por. Garguly.

Následovala diskuse ve které postupně se svými příspěvky vystoupili všichni přítom-ní hosté z řad funkcionářů až po zástupce ze všech spřátelených sborů. Jako první se slovaujal sám prezident DPO SK J.Minárik. Ten ve svém projevu zhodnotil složitou situaci dobrovolné požární ochrany ve Slovenské republice, poděkoval všem hasičům za jejich poctivou práci bez níž by se „profíci“ neobešli a která je mnohdy nedoceněná, popřál všem mnoho zdaru a úspěchů do další činnosti a hlavně hodně elánu a trpělivosti do práce s našimi dětskými kolektivy. Vychovávat děti je velmi odpovědná a pro společ-nost potřebná činnost, abychom si tak vychovávali nejenom naše nástupce , ale zodpo-vědné a poctivé členy celé naší společnosti. Jeho velmi milá a upřímná slova byla odměněna vřelým potleskem.Nás­ledovala celá řada dalších diskusních příspěvků.

Za náš sbor si jako první vzal slovo jednatel SDH Z.Riedl. Pozdravil všechny přítomné v sále a zvláště pak prezidenta DPO SK p. Minárika. V krátkosti všem představil náš sbor dobro-volných hasičů Moutnice a pak jmenovitě celou naši dnešní delegaci starostou SDH počínaje a našimi mladými hasiči konče. Poté předal slovo našemu veliteli SDH J.Gargulovi. Ten mimo jiné ve své řeči vyzdvihl význam našeho nově se tvořícího přátel-ství a spolupráce, kterou jsme stvrdili podpisem smlouvy na naší VVH a zdůraznil naši chuť a odhodlání naplňovat předsevzetí vyplývající z této smlouvy – navzájem se pod-porovat, navštěvovat se, pomáhat si a předávat si své zkušenosti.

To už se ale celá slavnostní VVH zdejších hasičů blížila ke svému vyvrcholení. Po jejím oficiálním ukončení následovalo malé pohoštění pro všechny přítomné. Následně se pokračovalo v neformálním duchu. Utvořilo se velké množství diskusních kroužků, kdy debata střídala debatu, rozhovory nebraly svého konce a toho jsme se samozřejmě nestranili ani my. Ba naopak. Naše delegace vzala dění pevně do svých rukou a snažila se navazovat nové kontakty a přátelství. Osobně jsme se pozdravili se slovenským prezidentem DPO SK p.Minárikem, kterému jsme předali naše drobné dárky a velké množství materiálu o našem SDH Moutnice.
Pan prezident nás velmi vřele přijal a po družném rozhovoru jsme se dopracovali k našemu srdečnému pozvání na osobní návštěvu našeho SDH, jakož i celé naší obce, které nám pan prezident přislíbil. Pohovořili jsme si se zástupcem OV DPO, dále pak se starostou MČ Bratislava – Rusov-ce p.Antošem, který nás nechal pozdravovat našeho starostu obce Ing. Drahonského. Těší se na další setkání při kterém dojde ke slavnostnímu podpisu smlouvy o vzájemné pomoci a spolupráci i mezi našimi obcemi.

Velice srdečně jsme se zdravili s našimi maďarskými kolegy, hasiči z Mosonszolnoku a ani jazyková bariéra nám nebyla překážkou k tomu, abychom si takříkajíc nepadli hned do oka. Náš rozhovor nakonec vyústil jejich pozváním na naši osobní návštěvu jejich obce a sboru a dále návrhem vzájemné spolupráce mezi našimi sboru.Velice rádi jsme jejich pozvání přijali a nabídku spolupráce a vzájemného přátelství jsme opětovali. K podpisu smlouvy by mělo dojít během měsíce března, či dubna. Rovněž tak další maďarský zástupce, tentokráte starosta obce Rajka nás pozval na návštěvu jejich obce při příležitosti oslav 800-stého výročí od založení této obce. I touto nabídkou jsme byli velice mile překvapeni a rádi se těchto oslav osobně zúčastníme.

V úplném závěru nám byla nabídnuta možnost zúčastnit se 23.května tohoto roku velkého cvičení CO, jako zahraniční pozorovatelé z ČR. Tohoto cvičení se budou účastnit hasiči ze Slovenska, Maďarska a Rakouska a my bychom se jej po naší misi mohli osobně zúčastnit v příštím roce 2009.

Jak sami jistě uznáte na jedno nedělní odpoledne to bylo zážitků a přátelských setkání dost a dost. Hlava se nám z toho točila, byli jsme plní dojmů a emocí a s příjemnými pocity jsme se vraceli domů. Těžko, velice těžko jsme se loučili se všemi kolegy a kamarády, ale doma na nás čekají naše rodiny a povinnosti vyplývající z našeho běžného osobního života a především závazky, které máme vůči našim spoluobčanům díky naši dobrovolné řeholi – chránit jejich životy, majetek a především klidný spánek našich dětí.

Cesta domů nám uběhla rychle a než jsme se naděli stáli jsme před naší moutnickou hasičkou. Rozcházeli jsme se do svých domovů, ale již dneska se těšíme na další setkání a přemýšlíme o budoucích společně prožitých chvílích s našimi slovenskými a maďarskými kamarády.

A my, moutničtí hasiči už na něco přijdeme a pak si to pořádně užijeme !


Za SDH Moutnice
jednatel Zdeněk Riedl


-swo-
Sdílet