Sobota 23. října 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o Hasičském záchranném sboru

Na schůzi Poslanecké sněmovny dne 2. října 2015 proběhlo třetí čtení vládního návrhu zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky. S návrhem zákona byl vysloven souhlas, nikdo z přítomných zákonodárců nebyl proti.

Návrh vychází z analýzy právního a skutkového stavu, jejímž výsledkem je potřeba nově upravit postavení a organizaci Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „hasičský záchranný sbor“) v návaznosti na změny, které v období od nabytí účinnosti dosavadní právní úpravy nastaly v oblasti právní i věcné.

Jedním z příkladů může být zákon č. 362/2003 Sb., na jehož základě byla ze zákona č. 238/2000 Sb. vypuštěna úprava problematiky služebního poměru, která tvořila významnou část novelizované právní úpravy.

Lze tedy konstatovat, že současné právní zakotvení postavení a působnosti hasičského záchranného sboru v zákoně č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, představuje „roztříštěnou“ právní úpravu, která odpovídá době vzniku tohoto právního předpisu a provedeným novelizacím, kdy z tohoto zákona zbylo „torzo“ několika ustanovení.

V tomto směru je nutné provést zásadní změnu právní úpravy zakotvení hasičského záchranného sboru v právním řádu České republiky. Cesta novelizace stávajícího právního předpisu se nejeví jako efektivní. Novelizace by byla rozsáhlá a s ohledem na zásady uvedené v legislativních pravidlech vlády je zvolena cesta nového právního předpisu.

Adresátem předmětné právní regulace jsou zejména příslušníci a zaměstnanci plnící úkoly svěřené hasičskému záchrannému sboru. Regulace se nově dotkne i jednotek dobrovolných hasičů, které podle návrhu § 10 jsou buď zcela, nebo zčásti začleněny do odřadu civilní obrany, který je určen k plnění úkolů za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.


Cílem navrhované právní úpravy je dosažení stavu, kdy postavení hasičského záchranného sboru bude regulováno právní úpravou koncipovanou přehledně a systematicky správně. Tato úprava bude obsahovat právní řešení, jež stávající právní úprava neobsahuje.

důvodová zpráva, redakčně upraveno a kráceno

Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 459/0 dne 14. 4. 2015.
Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2015

1. Čtení: Proběhlo 29. 4. 2015 na 27. schůzi. Návrh zákona byl přikázán k projednání výborům.

2. Čtení: Návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 15. 9. 2015 na 31. schůzi. Podané pozměňovací návrhy byly zpracovány jako tisk 459/2, který byl rozeslán 16. 9. 2015 v 10:12. Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 30. 9. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 459/3 (stanovisko).

3. Čtení proběhlo 2. 10. 2015 na 31. schůzi.


Co jednotlivá čtení znamenají?
Legislativní proces projednávání návrhů zákonů je popsán na webu Poslanecké sněmovny.


Poslanci s návrhem zákona vyslovili při 188. hlasování na 31. schůzi souhlas, nyní bude legislativa „posunuta“ do Senátu, kde proběhne další kolečko jednání a schvalování. Dalšími variantami jsou pak posun k prezidentovi, či návrat do sněmovny.

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych krátce uvedl vládní návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

Jak již bylo několikrát řečeno, usilujeme o vytvoření právního zakotvení a právního postavení působnosti Hasičského záchranného sboru tak, aby odpovídalo praxi v dnešní době. Cílem je dosažení stavu, kdy jeho postavení bude upraveno přehledně a systematicky, včetně institutů, které v současné době upraveny nejsou.

V samotném vládním návrhu je tedy upravena působnost Hasičského záchranného sboru včetně jeho organizačních složek, jeho postavení, povinnosti jeho příslušníků a zaměstnanců, ale i spolupráce s jinými orgány a osobami.

Milan Chovanec, ministr vnitra ČR

Přečtěte siZ pražské stanice na Hradě vznikne Hasičský útvar ochrany Pražského hradu, podřízen bude přímo generálnímu řediteli

Nově se podle návrhu zákona stává organizační částí generálního ředitelství Hasičský útvar ochrany Pražského hradu, který plní úkoly na úseku požární ochrany Pražského hradu. Jedná se o organizační změnu realizovanou uvnitř hasičského záchranného sboru.

Areál Pražského hradu je významnou kulturní památkou zapsanou v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, ale i sídlem hlavy státu, navštěvovanou po celý rok značným počtem osob. Z hlediska protipožární bezpečnosti si Pražský hrad vyžaduje zajištění zvýšené ochrany spojené s předcházením všem mimořádným událostem, přičemž ochrana se týká téměř 70 000 m2 areálu Pražského hradu.

To si vyžaduje přijmout takové koncepční řešení, které výrazně zohlední specifické postavení Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu a jeho umístění. Zvýší se tak efektivnost plnění všech úkolů této organizační části HZS ČR.

Z uvedených důvodů se jako optimální řešení navrhuje, aby se Hasičský útvar ochrany Pražského hradu stal organizační částí generálního ředitelství HZS ČR.

Hlava II – Organizace a řízení hasičského záchranného sboru
§ 6 – Generální ředitelství

(7) Ministerstvo může zřídit Hasičský útvar ochrany Pražského hradu, který je organizační částí hasičského záchranného sboru a koordinuje činnosti hasičského záchranného sboru a spolupráci s dalšími orgány veřejné správy nebo dalšími osobami v zájmu zajištění ochrany Pražského hradu.

Sdílet
Přiložené soubory
Vládní návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky.pdf zobrazit online PDF 1 MB
Seriál: Zákon o Hasičském záchranném sboru