Středa 20. ledna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Konference Červený kohout slaví v roce 2017 dvacetileté výročí, její historie je bohatá

Pár chytrých hlav se dalo v roce 1997 dohromady a řekli dost. A není náhodou, že těch pár chytrých hlav se sešlo v Českých Budějovicích a připravili konferenci požární ochrany – to abych parafrázoval slavnou hlášku z neméně slavného českého filmu, začíná historii popisovat Ing. Ladislav Karda.

Na podzim následujícího roku se uskutečnil 1. ročník konference „Červený kohout“. Tomu předcházela řada schůzek přípravného výboru, mnohá jednání i výběr vlastního názvu a loga konference. Bylo stanoveno, že konference bude dvoudenní. Pro první ročníky setkávání byl vybrán podzimní termín, ale ten se jevil jako méně vhodný, takže byl změněn na jarní termín, který je aktuální dodnes.

Konferenci od samého začátku organizoval Dům techniky Č. Budějovice spol. s r. o. U zrodu tohoto setkávání odborníků stáli za Dům techniky České Budějovice Ing. Anna Skálová a Otto Ouhleda, za TOPO CONZULT, s. r. o. Ing. Pavel Svoboda a Jaromír Marek (zapojil se v dalších letech), za HZS okresu Č. Budějovice pplk. Ing. Ladislav Karda a mjr. Ing. Jan Pavlík.

Po odchodu p. Ouhledy a po změně způsobu realizace konference se od roku 2005 rovněž změnil realizační tým, který pracoval v následujícím složení:

 • Ing. Anna Skálová
 • Petr Gerhardt
 • Ivana Šimková
 • Martina Marková – od r. 2006
 • Eva Bečvářová – od r. 2006
 • plk. Ing. Ladislav Karda
 • pplk. Ing. Jan Pavlík
 • Ing. Vlastimil Kubart
 • František Kregl
 • Jan Tuček
 • Pavel Skála – technik IT
 • Michal Kocáb – technik IT

V průběhu dalších let se do příprav zapojovaly také další subjekty, většinou v pozicích hlavních sponzorů. Z nich lze jmenovat zejména firmu Promat, s. r. o. v čele s Ing. Ladislavem Zajícem a Ing. Vilémem Stankem.

V současné době v přípravném výboru konference již nepracují pánové P. Gerhardt, Ing. V. Kubart, Bc. F. Kregl, Bc. J. Tuček, Ing. L. Zajíc a Ing. V. Stanke.


Při pohledu na celou historii konference je vidět, že tak jako v celé společnosti, byla i v případě konference „léta hubená a léta hojnosti“. První ročníky byly pojaty jako regionální setkávání odborníků z kraje Jihočeského a krajů sousedících.

Po začátečním dobrém rozjezdu konference nastal cca v letech 2001 – 2004 její zmíněný útlum. Je třeba uvést, že to bylo i chybami nás, organizátorů, kteří jsme některé věci podcenili, příp. finančně nezabezpečili (v roce 2004 byla účast pouhých 24 posluchačů.)

Rok konání20062007200820092010201120122013201420152016
Počet účastníků119158140167178146238231250281338

Od roku 2005 dochází k pravidelnému zvyšování počtu účastníků, až na loňských 338 osob.

Od 8. ročníku je součástí konference i společenský večer, který je účastníky příznivě hodnocen, neboť vytváří prostor k novým setkáváním a předávání informací v neformální atmosféře.

Posledních 10 ročníků konference je neodmyslitelně spjato s náměstkem generálního ředitele HZS ČR brig. gen. Ing. Milošem Svobodou, pod jehož záštitou všechna jednání probíhala.

HZS okresu České Budějovice (následně HZS Jihočeského kraje) byl vždy odborným garantem programu. Toto spojení se velice osvědčilo, neboť odborníci z HZS dávali a dávají své znalosti a kontakty do služeb konference.

Od roku 2011 do současné doby je odborným garantem konference za HZS Jihočeského kraje jeho náměstek pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Ing. Milan Brabec. Od roku 2014 se HZS Jihočeského kraje stal spolupořadatelem konference.

Místa konání

První ročník konference v roce 1998 se konal v Kongresové hale Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích.

Čestnými hosty byli přednostka Okresního úřadu v Českých Budějovicích JUDr. Renata Frelichová a ředitel HZS okresu České Budějovice plk. JUDr. Josef Blažek. V sále zasedlo 65 účastníků. Následující ročníky se uskutečnily v těchto prostorách:

 • 1999 – Hotel Gomel Č. Budějovice
 • 2000 – Aula Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích
 • 2001 – 2004 – Dům techniky Č. Budějovice
 • 2005 – 2008 – Hotel Gomel Č. Budějovice
 • 2009 – 2014 – Parkhotel Hluboká nad Vltavou
 • 2015 – 2016 – Welness Hotel Frymburk (okr. Č. Krumlov)
 • 2017 – – Clarion Congress Hotel Č. Budějovice

Posledních 10 let se stalo tradicí, že před objektem, kde se konference koná, je vystavena historická nebo nejnovější technika, kterou poskytuje HZS Jihočeského kraje. Její předvedení se stává dobrou příležitostí pro návštěvníky, aby se s ní seznámili, příp. si ji i vyzkoušeli.

Významné osobnosti

Každému pořadateli konferencí je ctí přivítat vzácné hosty z odborné oblasti i politické a společenské sféry. Nejinak tomu bylo a je při konání Červeného kohouta, kdy byla navázána už zmíněná spolupráce s MV – generálním ředitelstvím HZS ČR i Hasičským a záchranným zborem Slovenské republiky. V průběhu uplynulých ročníků přijali účast na odborných setkáváních následující osobnosti:

Hasičský záchranný sbor ČR

 • genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
 • genmjr. Ing. Drahoslav Ryba
 • brig. gen. Ing. Miloš Svoboda
 • plk. JUDr. Josef Blažek
 • plk. Ing. Lubomír Bureš

Hasičský a záchranný zbor SR

 • gen. JUDr. Alexander Nejedlý
 • plk. Ing. Jozef Fedorčák

Hejtmani Jihočeského kraje

 • RNDr. Jan Zahradník
 • Mgr. Jiří Zimola

Starosta krajského sdružení hasičů Jihočeského kraje

 • Václav Žižka

Senátor a starosta Hluboké nad Vltavou

 • Ing. Tomáš Jirsa

Primátoři statutárního města a starosta obce

 • doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc. – primátor Č. Budějovic
 • Mgr. Juraj Thoma – primátor Č. Budějovic
 • Oto Řezáč – starosta městysu Frymburk

Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava

 • prof. Ing. Pavel Poledňák, Ph.D.

Prezident Dobrovol‘nej požiárnej ochrany SR

 • PhDr. Ladislav Pethö

Zaměření přednášek

Přednášky na konferenci jsou zaměřeny výhradně na požární ochranu, a to na všechny její oblasti. To má za účel nabídnout všem přítomným zajímavou přednášku z jejich oboru a na druhé straně neselektovat účastníky podle jejich odborného zaměření.

Snahou pořadatelů je směřovat příspěvky do praktické roviny, aby získané poznatky mohli účastníci konferencí aplikovat přímo v praxi. Za tím účelem pořadatelé poskytují lektorům 30 min. na přednesení příspěvku. Ve všech ročnících konference zaznělo 322 příspěvků.

Zahraniční přednášející

Červený kohout měl tu čest každoročně přivítat přednášející ze sousedních států a z toho důvodu má v záhlaví uvedeno „konference s mezinárodní účastí“.

Je nutné vzpomenout i účasti a vystoupení zástupců profesionálních hasičů země Horní Rakousko, a to konkrétně zástupce zemského hasičského ředitele Linz a ředitele Zemské hasičské školy tamtéž. Hlavní část odborných přednášek ze zahraničí představovali lektoři ze Slovenska, ale podílely se i další země.

Mediální podpora

Informování veřejnosti o konání odborné konference je důležitou součástí její přípravy, ale i vlastního jednání. Od začátku konání jednotlivých ročníků organizátoři dbali, aby byla konference zviditelněna zejména v tištěných mediích.

Jednalo se zejména o Českobudějovické listy (dnešní Českobudějovický deník) a z odborného tisku to byly časopisy – časopis požární ochrany „150“ a časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva „112“.

Každoročně jsou v lednovém a únorovém čísle časopisu „112“ zveřejňovány pozvánky, jednání se účastní redaktor/ka, který zpracovává zajímavé a výstižné reportáže z jednání, které jsou opět v časopise uváděny.

Od roku 2006 se datuje spolupráce se serverem Požáry.cz, který rovněž umisťuje pozvánku na odborné setkání na svém serveru. Z několika ročníků přenášel video, příp. audio záznam. K podpoře konference jsou na serveru publikovány rozhovory s významnými osobnostmi, příp. jiné články přibližující vlastní program jednání.

Sponzoři

Sponzoři jsou firmy, bez jejichž účasti by se konference nemohla uskutečnit, anebo v podstatně skromnějších podmínkách. Od roku 2005 se tato konference dostala na kvalitativně vyšší úroveň i jejich zásluhou. Podstatný vliv na konání jednotlivých ročníků měly následující firmy:

 • Požární uzávěry, s. r. o.
 • FK Servis
 • TUSAN, s. r. o.
 • Promat, s. r. o.
 • SAPELI, a. s.
 • PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o.
 • Sdružení EPS ČR
 • Inexco Argosy s. r. o.
 • Fermacell GmbH, organizační složka Praha
 • Eaton Elektrotechnika s. r. o.
 • GUMOTEX, a. s.
 • Somati systém s. r. o.

Společně s hlavními sponzory se každého ročníku účastní i další sponzoři, kteří u najatých stolků, příp. před objektem, prezentují a prakticky předvádějí své výrobky, příp. služby.

Tyto ukázky jsou účastníky všeobecně dobře přijímány, neboť přibližují nové výrobky a tím v mnoha případech napomáhají k jejich prodeji. Předváděcí akce oživují průběh konference.

Soška Červený kohout

Od 10. ročníku, tj. od roku 2007, se symbolem konference stala stylizovaná skleněná soška kohouta v kombinaci červeného a čirého skla na podstavci s názvem „Červený kohout, ročník, místo a datum konání“.

Tento symbol je každoročně předáván dvěma osobnostem k ocenění jejich zásluh o rozvoj požární ochrany o konání konference a o zvyšování její odborné úrovně.

Od stejného ročníku je rovněž na závěr jednání oceňován autor nejkvalitnějšího příspěvku. Od začátku předávání jsou jejich držiteli následující osobnosti:

Rok 2007

 • RNDr. Jan Zahradník
 • Mgr. Juraj Thoma
 • Ing. Miloš Svoboda
 • Ing. Anna Skálová
 • Otto Ouhleda
 • genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
 • Ing. Petr Bebčák, Ph.D.
 • Ing. Lubomír Bureš
 • Ing. Jan Pavlík
 • Ing. Ladislav Karda
 • Ing. Vlastimil Kubart
 • František Kregl

Oceněná přednáška:

 • JUDr. Leona Ošlejšková

Rok 2008

 • prof. Ing. Karol Balog, Ph.D.
 • Ing. Vilém Stanke
 • Ing. Jozef Fedorčák
 • Ivana Šimková

Oceněná přednáška:

 • Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D.

Rok 2009

 • prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
 • Ing. Rudolf Kaiser

Oceněná přednáška:

 • Mgr. Pavol Komár

Rok 2010

 • Ivana Nohová
 • doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

Oceněná přednáška:

 • Ing. Jiří Kutáč

Rok 2011

 • Jan Tuček
 • prof. Ing. František Wald

Oceněná přednáška:

 • Ing. Jaroslav Dufek

Rok 2012

 • Dr. Ing. Zdeněk Hanuška
 • Ing. Pavel Rybář

Oceněná přednáška:

 • Ing. Petr Boháč

Rok 2013

 • Ing. Ján Kandráč, CSc.
 • Ing. Milan Brabec

Oceněná přednáška:

 • Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D.

Rok 2014

 • Ing. Květoslava Skalská
 • Martina Marková

Oceněná přednáška:

 • Ing. Miloš Pešák, Ph.D.

Rok 2015

 • doc. Ing. Radim Roudný, CSc.
 • plk. Ing. Petr Chytrý

Oceněná přednáška:

 • Ing. Miloš Průha

Rok 2016

 • Ing. Pavel Zemene, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Nejtek

Oceněná přednáška:

 • Ing. Martin Sviták

Ocenění konference „Hasič roku“

Za rok 2010 se rozhodl ministr vnitra ČR udělit v rámci 2. ročníku ankety Hasič roku 2010 ocenění konferenci požární ochrany s mezinárodní účastí „Červený kohout“ za 3. místo v kategorii „Projekt roku“.

Ocenění převzali z rukou náměstka ministra vnitra Ing. Viktora Čecha a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Miroslava Štěpána odborní garanti konference plk. Ing. Milan Brabec, Ing. Ladislav Karda a Ing. Jan Pavlík.

Závěr

Při ohlédnutí zpět je možné říct, že 20 let Červeného kohouta bylo úspěšných. Nebylo to vždy jednoduché, ale společným přičiněním všech zainteresovaných se podařilo úkoly zdárně zvládnout.

Za to patří upřímné poděkování všem organizátorům, lektorům ze všech sfér působení, sponzorům i vám všem účastníkům, bez nichž by to nešlo vůbec. Zvláštní poděkování náleží brig. gen. Ing. Miloši Svobodovi za dlouholetou přízeň a podporu konání konference.

Co přát konferenci Červený kohout do budoucna? Aby se dožila dalších mnoha let, a nejlépe, aby oslavila také 150 let trvání, jako českobudějovičtí hasiči v loňském roce, neboť oba patří k sobě a k jižním Čechám.

K tomu všemu přeji, zvláště mladým, kteří budou pokračovat, hodně štěstí, zdraví a úspěchů při organizování konference požární ochrany s mezinárodní účastí Červený kohout! Ať žije a rozvíjí se!

Ing. Ladislav Karda za spolupráce s členy organizačního vý­boru
Sdílet
Seriál: Červený kohout - konference