Pátek 10. dubna 2020, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner zeka 970 OK

Hasiči z Draslovky Kolín se zúčastnili další odborné stáže v chemickém parku Chemelot

Ve dnech od 31. 5. do 3. 6. 2017 se vybraní hasiči z podniku Lučební závody Draslovka a.s. Kolín (dále jen HZSp Draslovka) spolu s pozvanými zástupci HZS Středočeského kraje stanice Kolín zúčastnili odborné stáže v chemickém parku Chemelot (Nizozemsko) u místní podnikové hasičské jednotky.

Tak jako v předešlých případech i tato stáž byla zaměřena na požární zásahy a mimořádné události v chemickém průmyslu.

Všem zúčastněným bylo předvedeno vybavení a zázemí místní podnikové jednotky, byl předveden systém vnitropodnikového krizového řízení v případě mimořádné události a prohlídka areálu chemického parku se všemi rizikovými prvky výrobních provozů.

Dalším bodem návštěvy byla exkurze na bezpečnostním centru oblasti Limburg umístěného ve městě Masstricht. Zde byla prezentována spolupráce mezi státními hasiči Nizozemska a podnikovou jednotkou Chemelot.

V místním bezpečnostním centru má sídlo oblastní operační a informační středisko všech bezpečnostních složek a jsou zde přijímána tísňová volání na lince 112.

Přečtěte siHasiči z Draslovky Kolín spolupracují s nizozemskými kolegy, výměnné stáže probíhají oboustranně

V praktické části této stáže byl hlavním tématem taktický postup při zdolávání požáru hořlavých kapalin v záchytné jímce a technologickém zařízení. Nastíněné scénáře simulovaly situaci, kdy zásobník s hořlavou kapalinou z důvodu technické závady netěsností přeteče a unikající hořlavá látka je iniciována a vypuká její požár (k simulaci požáru byla použita hořlavá kapalina hexan).

Úkolem bylo manuálně uzavřít hlavní ventil, který se nacházel v bezprostřední blízkosti hořící vytékající kapaliny z nádrže do záchytné jímky.

Zásahové skupiny složené z hasičů HZSp Draslovka, HZS ČR a jednotky HZSp Chemelot se za pomoci dvou proudů C s vodním štítem přiblížily k místu požáru, provedli uzavření nátokového ventilu, ochlazení technologie a následné uhašení hořící kapaliny práškem.

Zúčastněným bylo předvedeno hašení systémem Hydrochem, kdy je použito kombinované proudnice (voda-prášek, voda+smáčedlo-prášek), kde voda tvoří dopravní médium pro hasicí prášek.

Taktika zásahu spočívá v soustavném chlazení technologie vodou, případně vodou se smáčedlem a následném zhašením plamenů krátkými pulzy hasicího prášku, na které opět navazuje další chlazení technologie, aby nedošlo k opětovné iniciaci požáru.

Přečtěte siKolínští hasiči navštívili nizozemský komplex Chemelot, prohloubili si tak znalosti v oblasti zásahů v chemickém průmyslu

Dalším bodem stáže byl workshop na téma dekontaminace. Ta je v rámci systému spolupráce systému MAS, jehož členy jednotky HZSp Draslovka a hasiči Chemelot jsou, velmi důkladně probírána.

Byl zde představen dekontaminační kontejner nizozemských státních hasičů, kteří byli do areálu společnosti pozváni ke společné prezentaci, jelikož dekontaminaci zasahujících jednotek v Nizozemsku zajišťují státní hasiči.

Z prostředků chemické služby, které zúčastněné z řad HZSp Draslovka a HZS ČR zaujaly, byly komunikátory integrované do ochranné masky a systém chlazení hasičů v protichemických oblecích, při déle trvajícím zásahu z externích zdrojů stlačeného vzduchu.

Vše bylo v rámci výcviku možné si vyzkoušet a posoudit výhody a nevýhody.


Celá stáž proběhla na výborné profesionální úrovni a v přátelské atmosféře. Systém těchto stáží bude i nadále pokračovat v prohlubování aktuálních otázek týkající se široké škály zásahové a výcvikové činnosti hasičů.

Další stáž je naplánována ve společnosti LZ Draslovka a.s. Kolín, kde bude výcvik zaměřen na práci v protichemických oblecích ve složitých prostorech pro zásah, komunikace a předání si informací mezi zúčastněnými jednotkami a na vyhledávání, záchranu a transport zasahujících hasičů v bezvědomí.

Kromě výměnných stáží je cest rozvoje spolupráce celá řada, jako nejbližší se jeví společná instrukčně metodická zaměstnání velitelů. Jedno takové na téma řešení úniku amoniaku a kyanidů se začíná plánovat na letošní podzim.


Další možností je společná účast ve výcvikových centrech (např. Rotterdam), kde na speciálně upravených industriálních technologických zařízeních jsou simulovány různé typy mimořádných událostí od požárů, úniků nebezpečných látek až po například technické záchrany (confident space rescue).

Zde by bylo možné porovnat v ucelených reálných situacích metodiku a postupy řešení průmyslových havárií.

Bc. Rudolf Sedunka
velitel jednotky HZSp
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
Sdílet
Banner VIP: Lenzing 970x150 OK