Čtvrtek 29. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Problém se zaměstnáváním dobrovolných hasičů má vyřešit až novela zákona o požární ochraně

Na konci roku jsme přinesli informaci o komplikacích, které některým dobrovolným jednotkám přinesla změna v režimu dohod o provedení práce. Tu přinesla novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a učinila tak tuto formu zaměstnávání dobrovolných hasičů prakticky nemožnou.

Na základě takto vzniklé situace zasedli ke společnému jednání představitelé Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Přečtěte siZměny v dohodách o provedení práce zkomplikují život některým dobrovolným jednotkám, obce však mohou zvolit jinou možnost odměňování hasičů

Zejména se jedná o plánování doby výkonu práce nejpozději 3 dny předem (zásah u požáru nebo jiné mimořádné události, kde jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí zasahují, nelze naplánovat dopředu). Nelze rovněž plánovat ani konec takovéto práce.

Pokud zaměstnavatel, tedy obec, v takovýchto specifických případech potřebuje rozvrhovat pracovní dobu (směnu) operativně podle aktuálních a objektivních potřeb (zásah u požáru či jiná mimořádná událost), je možné, aby se se zaměstnancem ve vztahu ke konkrétní situaci dohodl na tom, že k seznámení s rozvrhem pracovní doby dojde v kratší době, než stanoví § 74 odst. 2 zákoníku práce, případně obecná dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem.

„Je na starostech jednotlivých obcí jak zajistí akceschopnost svých jednotek a naplní zákonem stanovenou povinnost poskytovat členům dobrovolných jednotek za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době odměnu,“ psali jsme v článku na konci roku.

Pro hasiče je v tomto režimu vždy výhodnější pracovní poměr.

V daném případě lze připustit (obdobně jako za situace, kdy je nutné, aby zaměstnanec dokončil určitý úkol po skončení směny a souhlasí s tím), že se zaměstnavatel se zaměstnancem mohou ad hoc dohodnout na tom, že se zaměstnanec zúčastní zásahu, resp. že bude konat práci mimo rozvrh pracovní doby (směn). Souhlasnou vůli s výkonem práce mimo rozvrh směn přitom může zaměstnanec vyjádřit písemně, ústně, ale i konkludentně (např. dostaví se rovnou k výkonu práce).

Jedná se ovšem o možnost „překlenovacího výkladu“, do doby změny právní úpravy. Takto pojatá dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr bude odrážet skutečnost, že k požadavku výkonu práce (zásahu u požáru nebo jiné mimořádné události) dojde prostřednictvím SMS, nebo jiným způsobem aktivace jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí. S ohledem na výše uvedené je proto v přechodném období, dokud nedojde ke změně právní úpravy, na místě postupovat, jak je uvedeno výše.

Je tedy zcela na místě při nejbližší možné příležitosti změna zákona o požární ochraně, která upraví pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí výjimku z § 74 odst. 2 zákoníku práce. Tato výjimka bude návazně řádně oznámena Evropské komisi.

Sdílet