Sobota 15. května 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

1996: Chemopetrol v Litvínově zachvátil požár – průběh zásahu

Vznik požáru na tankovištích E a F, v prostoru čerpací stanice a zásobníkových tanků byl ohlášen jednotce HZS podniku Chemopetrol, a. s., 23. listopadu 1996 v 00.35 hodin.

Na místo zásahu v 00.36 hodin vyjela jednotka s jedním pěnovým a třemi kombinovanými hasicími automobily v obsazení 1 + 16. V době příjezdu (00.37 hodin) hořela celá čerpací stanice a její okolí, spojovací potrubí a armatury tanků benzinu č. 15,17 a 18 o předpokládaném maximálním objemu 11 000 m3 benzinu.

Dále hořelo v prostoru vstupu do obslužné chodby a tank s benzinem č. 14 o objemu 5 000 m3. Průzkumem bylo zjištěno, že požár ohrožuje nádrže s tetraetylolovem o objemu 126 m3 a provoz míchání benzinů, včetně technologického zázemí.


Na základě tohoto zjištění rozhodl velitel zásahu (v těchto počátečních okamžicích jím byl velitel družstva sloužící směny HZS podniku Chemopetrol, a. s., pprap. Luděk Bandura) nasadit síly a prostředky na ochlazování tanků, které hořely či byly požárem bezprostředně ohroženy.

Oznámil situaci na operační středisko HZS okresu Most a jeho prostřednictvím vyhlásil II. stupeň požárního poplachu.


Ze záznamů velitele zásahu:

 • 00.39 hodin vyhlášen II. stupeň poplachu,
 • 01.20 hodin vyhlášen III. stupeň poplachu.

Vzhledem k poměrně malé zásobě vody v požárních nádržích (10 500 litrů) byla technika doplňována z nadzemní hydrantové sítě. Vydatnost hydrantové sítě se však projevila jako nedostatečná, což v průběhu zásahu komplikovalo vlastní zásah a omezovalo potřebnou dodávku vody k ochlazování okolních tanků, produktovodů a objektů. Rovněž bylo zjištěno, že nefunguje stabilní ochlazovací zařízení tanků, s výjimkou tanku č. 15.

Krátce po oznámení vzniku požáru provedla Policie ČR uzávěru silnice I/27 (státní silnice mezi městy Most a Litvínov) pro běžný provoz, čímž byl umožněn snazší příjezd jednotek PO k místu zásahu.

Na této silnici byla pak soustředěna záloha sil a prostředků (dále v prostorách požární stanice HZS podniku Chemopetrol, a. s.). V pohotovosti byla rovněž vozidla zdravotnického zařízení Paracelsus, s. r. o.


Po příjezdu dalších sil a prostředků (HZS okresu Most, HZS podniku Mostecké uhelné společnosti, velitele jednotky HZS podniku Chemopetrol, a. s., a velitele jednotek HZS okresu Most) byl ustaven štáb hašení požáru, do pohotovosti byly povolány další síly a prostředky jednotlivých HZS okresu a podniků, které byly informovány operačním střediskem HZS okresu Most a operačním a informačním střediskem (dále jen „OPIS") MV-ředitelství HZS ČR o možné potřebě výjezdu k zásahu.

Jednotky, které se účastnily likvidace požáru, byly informovány o nutnosti vytvoření záloh pro případné střídání svých zasahujících příslušníků. Velitelem zásahu se stal velitel HZS podniku Chemopetrol, a. s. kpt. Josef Kučerka.

V 02.30 hodin byl ustaven štáb velitele zásahu a požářiště bylo rozděleno na 4 bojové úseky.


Ze záznamů velitele zásahu:

 • 01.32 hodin operační středisko HZS okresu Most upozorněno na možné vyhlášení poplachu stupně „Z",
 • 03.45 hodin vyhlášen stupeň poplachu „Z".

První bojový úsek měl za úkol ochlazování a hašení benzinových tanků číslo 15,16,17 a 18 a ochlazování produktovodů na ulici „u" mezi výše uvedenými tanky a čerpací stanicí.

Druhý úsek měl určen úkol ochrany staveb č. 5610 a 5621, dále ochlazování produktovodů na potrubním mostě a vytvoření dálkové dopravy vody z vodárny na 6. ulici.

Třetímu úseku byl určen úkol ochrany nádrží tetraetylolova, likvidace požáru v čerpací stanici a ochlazování produktovodů potrubního mostu, dále doprava vody z terminálu ČEPRO přes silnici a tramvajové těleso.

Čtvrtý úsek ochlazoval zásobníky benzínu č. 11, 12, 13 a 14, hasil čerpací stanici, ochlazoval část potrubního mostu a zajišťoval dálkovou dopravu z vodárny u čpavkového zařízení pro svůj úsek.


V průběhu hasebního zásahu byly vytvořeny ještě dva bojové úseky.

Pátý měl za úkol ochlazování, hašení a měření koncentrací a teplot v technologickém tunelu, zabezpečování pokusů o zastavení úniku hořlavých kapalin z armatur tanků č. 21, 27 a 29 do technologického tunelu, odvětrávání technologického tunelu a likvidaci hořlavých látek v technologickém tunelu.

Na šestém bojovém úseku byly odčerpávány směsi hořlavých kapalin a vody z „lapolu" a stavby 5414 do železničních cisteren a dále byla zapěňována laguna a „lapol" na tankovišti „G".

(Laguny – velké kaluže vytvářené použitou požární vodou a vytékajícím benzinem zaplavily některá technologická zařízení a komunikace. Hrozilo trvalé nebezpečí nenadálého vzplanutí vzhledem k vrstvě ben¬zinu na povrchu.)


S ohledem na rozsah požáru a složitost hasebního zásahu vyjel na místo operační výjezd MV-ředitelství HZS ČR, jeho členové se zapojili do hasebních prací. V 8.55 hodin se na místo požáru dostavil vrchní požární rada ČR plk. Ing. Vladislav Banasinský, v 11.20 hodin pak spolu s přednostou Okresního úřadu v Mostě Mgr. Pavlem Weissem přijel I. místopředseda Senátu Parlamentu ČR Ing. Vladimír Zeman.

Po zhodnocení situace bylo mj. rozhodnuto provést výměnu ve funkci velitele zásahu, kterým se stal kpt. Zdeněk Gróbl. Byl proveden nový komplexní průzkum a rozhodnuto o přeskupení sil a prostředků na jednot-livých bojových úsecích s cílem provést frontální pěnový útok.

Přes frontální pěnový útok, který byl zahájen v 10.15 hodin s cílem lokalizace požáru na všech bojových úsecích se nepodařilo požár úplně lokalizovat, vzhledem ke stálému vytékání benzinu ze zásobníků č. 17, 18 a 14.


Ze záznamů velitele zásahu:

 • 10.00 hodin velitel 4. bojového úseku žádá o ošetření jednoho zasahujícího příslušníka, u něhož se projevila nevolnost, pravděpodobně vyvolaná intoxikací zplodinami hoření,
 • 10,35 hodin ukončeni pěnového útoku.
 • 10.50 hodin zhoršeni situace na 3. bojovém úseku po lokálním výbuchu v čerpací stanici.

Navzdory veškerým opatřením, směřujícím k likvidaci požáru, došlo ve 14.43 hodin k výbuchu benzinových par v prostoru obslužné chodby tankoviště F a k opětovnému hoření povrchu uniklých kapalin mezi tanky č.14 a 18. Rovněž došlo k rozšíření požáru na tank č. 21, kde po výbuchu začaly hořet uhlovodíkové páry unikající otevřenými průlezy ve víku nádrže.

Na základě této nové skutečnosti rozhodl velitel zásahu o nasazení sil a prostředků ze záloh tak, aby byla zajištěna likvidace požáru ve všech prostorách, které v této době hořely.

Tímto operativním rozhodnutím bylo zamezeno dalšímu šíření požáru na další stavby, tanky a potrubní rozvody. Vzhledem k předpokladu, že hasební práce budou pokračovat i v noci, bylo třeba zajistit dostatečné množství osvětlovací techniky.

Ukázalo se, že zasahující jednotky (až na HZS podniku Chemopetrol, a. s.) nedisponují osvětlovacími prostředky v nevýbušném provedení. Dále bylo nutno předpokládat, že bude potřeba dlouhodobého a intenzivního nasazení pěnových hasebních prostředků, což vedlo k rozhodnutí o okamžitém doplňování zásob pěnidla.


Operační středisko HZS okresu Most a OPIS MV-ředitelství HZS ČR zorganizoval dodávky pěnidel od některých HZS okresů a podniků a ze zahraničí (Itálie, Německo, Slovensko).

Pohotovostní zásoba pěnidla díky tomu nikdy neklesla pod 80 000 kg. Pro zajištění některých činností, které musel provádět vlastník objektu svými zaměstnanci, musela být zajišťována podpora příslušníky HZS, např. nejiskřícím nářadím, vytvořením lezecké skupiny pro ochranu údržbářů, vybavením údržbářů ochrannými prostředky, zapěňování manipulačních prostorů, poskytování výškové techniky pro provozní účely, odčerpávání kontaminovaných vod a množství dalších úkonů, které nemohl podnik Česká rafinerská, a. s. v průběhu zásahu zajistit sám.

Postupným soustředěním všech dostupných sil a prostředků a jejich co možná nejefektivnějším využitím se postupně dařilo dostávat požár pod kontrolu.


Ve večerních hodinách už je odvolávána pohotovost u určených HZS okresů. Hodinu po půlnoci, 24. listopadu v 00.56 hodin, byla provedena lokalizace požáru – podařilo se uhasit plamenné hoření ve stropní části obslužné chodby.

Tento čas ovšem nebyl považován za likvidaci z důvodů nebezpečí možného dalšího vznícení volně rozlitých uhlovodíkových frakcí. Některé jednotky nasazené v prostorách požářiště byly odvolávány a odjížděly do míst dislokace záloh.


Ráno 24. listopadu v 7.45 hodin byl zahájen komplexní průzkum požářiště na jehož základě bylo mj. rozhodnuto:

 • trvale udržovat pěnový koberec na hladině vyteklých kapalin,
 • neustále pokračovat v odčerpávání kontaminované vody,
 • zajistit doplnění pohonných hmot a hasebních látek všem jednotkám PO, které na požářišti zůstávaly, ale i těm, které odjížděly zpět na své základny,
 • redukovat sily a prostředky nasazené nejen u zásahu, ale i v místech dislokace záloh.

Určené jednotky se začaly vracet na své požární stanice, na místě zásahu se v místech narušení souvislého pěnového koberce pokračovalo v zapěňování. Situace na požářišti byla zvládnutá, nebyla viditelná možnost opětného vzniku požáru. Zásah se celkově blížil ke stadiu likvidace.


V 10.15 hodin však došlo k nepředvídatelnému výbuchu benzinových par, pravděpodobně na severní straně obslužné chodby. Tímto výbuchem došlo k opětovnému rozšíření požáru na hladinu již uhašených vyteklých a pěnou pokrytých uhlovodíků a k rozšíření požáru za betonové oplocení podniku, kam přetékala unikající voda s uhlovodíky.

Požár se také rozšířil do prostoru tanků č. 15, 17, 18, na obslužnou ulici „t", stavbu 5736,5621 a 5622, do prostoru nádrží s tetraetylolovem atd. Celkem byl v této fázi požár rozšířen na ploše 25 000 m2. Podařilo se však oheň během 25 minut uhasit, kromě hoření v obslužné chodbě.


Při likvidačních pracech v okolí etylyzační stanice došlo u některých zasahujících hasičů k podezření z intoxikace zplodinami hoření. V okresní nemocnici v Mostě bylo hospitalizováno 11 hasičů.

Prostřednictvím operačního střediska HZS okresu Most a OPIS byly povolávány některé další jednotky PO k zásahu. Operačním střediskem byly povolávány i některé sbory dobrovolných hasičů obcí, které velení zásahu rozhodlo nasadit pouze k plnění týlových úkolů. Na místo byly přisouvány další zásoby pěnidel od HZS okresů a podniků.


Ze záznamů velitele zásahu:

 • 11.17 hodin výjezd protiplynového autobusu HZS podniku Chemopetrol, a.s. ke zraněným,
 • 11.17 hodin velitel zásahu přikazuje zasahovat v izolačních dýchacích přístrojích v prostoru objektu 5623,
 • na silnici I/27 je připraveno 5 sanitních automobilů, další jsou v pohotovosti v nemocnici v Mostě,
 • 12.48 hodin zahájena evakuace sudů s tetrametylolovem z objektu 5623,
 • 15.37 hodin vrtulník Letecké služby Policie ČR provádí identifikaci míst se zvýšenou teplotou na požářišti pomocí termokamery.

Jednotky z HZS jiných okresů byly zařazovány podle svého vybavení a počtů hasičů. Některé z velkých přebíraly celé bojové úseky. Příkladem je např. jednotka HZS hl. m. Prahy, která byla pověřena zajištěním likvidace nebezpečí opětovného vznícení v obslužné chodbě.

Průzkumem v chodbě bylo zjištěno, že dochází k únikům benzinů ze spojovacích potrubí tanků a uzavíracích armatur. V souvislosti s vysokou teplotou docházelo ke zvyšování koncentrace uhlovodíkových par až 30 % spodní meze výbušnosti.

Ke snížení teploty v obslužné chodbě bylo rozhodnuto použít nejprve těžké pěny, později C02. Obě použité hasební látky se však projevily jako málo účinné. Jako další varianta bylo rozhodnuto použít hasivo Pyrocool, jehož použití prokázalo zásadní, ale krátkodobé snížení teploty.

Proto byla aplikace Pyrocoolu několikrát opakována a zároveň bylo zahájeno nucené odvětrávání a pravidelné měření teploty a meze výbušnosti v uvedeném prostoru chodby.


Člen štábu velitele zásahu pro týl průběžně zabezpečoval stravování a ochranné nápoje pro všechny zúčastněné zasahující osoby. Byla dovážena studená strava, teplé i studené nápoje. Česká rafinerská, a. s. zajistila teplou stravu v restauračním zařízení firmy Torol, a. s. Stále bylo nutné pokračovat v pokládání pěnového koberce na celé ploše požáru a lagun.

Pracovníci provozu České rafinerská, a. s., se ve spolupráci s hasiči snažili průběžně omezovat únik hořlavých kapalin ze zásobníků a potrubních cest uzavíráním armatur a zaslepováním potrubí.


Ve dnech 26. – 27. listopadu je už stav na požářišti stabilizován, probíhá odčerpávání kontaminované vody, podle potřeby se zapěňuje povrch lagun, probíhá průběžná kontrola a údržba zásahové techniky.

Údržba podniku ve spolupráci s hasiči pokračuje v omezování úniků zavíráním armatur. V obslužné chodbě je situace nadále složitá, nasazený ventilátor se ukázal jako málo účinný, dolní mez výbušnosti se nedařilo snížit.

Proto byla povolána četa Revírní báňské záchranné služby z Mostu, která instalovala výkonnější důlní ventilátor na severní straně obslužné chodby a vstupní otvor zakryla. Tím se podařilo výrazně snížit teplotu a dolní mez výbušnosti a omezit hrozící nebezpečí opětovného výbuchu.

Ve čtvrtek 27. listopadu ve 14.17 hodin přijala velitelka závodní stráže anonymní telefonát – „Na osmou to v chemičce zase bouchne". Vyhodnocením této výhrůžky byl učiněn závěr, že pravděpodobný čas výbuchu by mohl být ve 20.00 hodin.

Cestou operačních středisek HZS okresů bylo uvedeno do pohotovosti k okamžitému výjezdu dalších 109 hasičů a 41 požárních vozidel sedmi HZS okresů. (V místě zásahu bylo ještě 14 jednotek PO.)

Štáb velitele zásahu po konzultaci s krizovým štábem a. s. Chemopetrol rozhodl, že v době předpokládaného výbuchu budou zasahující příslušníci přesunuti mimo prostor areálu tankoviště. Celé požářiště bude zapěněno a na místě bude ponechána pouze jedna CAS-32 T-815 s běžícím motorem, ale bez posádky, jejímž úkolem by bylo umožnit okamžitý zásah do prostoru ústí obslužné chodby.


V 19.30 hodin byla provedena na všech bojových úsecích obnova a zesílení pěnového koberce a v 19.45 hodin opustily jednotky PO včetně štábu velitele zásahu areál. Vzhledem k tomu, že výhrůžka byla planá, vrátily se jednotky i štáb ve 20.27 hodin do svých původních pozic.

Ve 20.50 hodin byla na bojových úsecích obnovena činnost v rozsahu před 20. hodinou. Pohotovost pro ostatní HZS okresů byla odvolána. Požářišté bylo pod kontrolou všech nasazených jednotek, provádělo se průběžné měření koncentrace uhlovodíkových par, CO a teplot v obslužné chodbě.

Tato situace trvala až do časných ranních hodin 28.11., kdy zesílil vítr, který strhával koberec pěny, takže bylo nutno na „lagunách1' provádět častější a intenzivnější zapěňování.

Ve dnech 28. a 29.11. se pracovníkům údržby České rafinerské, a. s., za pomoci hasičů postupně dařilo snižovat úniky hořlavých kapalin. Po likvidaci uniklých uhlovodíků v obslužné chodbě Chezacarbem se řádově snížila koncentrace uhlovodíkových par až na 8% dolní meze výbušnosti, teplota v chodbě klesla na 15 °C. Současně pokračovalo snižování hladiny „lagun" odčerpáváním pomocí instalovaných čerpadel a nasazených fekálních vozů.


Ze záznamů velitele zásahu:

 • 13.00 hodin konstatována likvidace požáru,
 • 19.26 hodin požářiště bylo protokolárně předáno České rafinerské, a. s., zastoupené generálním ředitelem Ing. Ivanem Ottisem. Na požářišti bylo ponecháno 8 vozidel s posádkami k zajištění asistence při obnovovacích a sanačních pracích,
 • jednotlivé HZS okresů a podniků, jejichž jednotky byly určeny k výše uvedené asistenci, si Česká rafinérská, a. s., nasmlouvala za úhradu.

Převzato z časopisu 150 hoří

Sdílet
Seriál: 1996: Požár Chemopetrolu v Litvínově