Pátek 1. července 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cigarety ode dneška? Jen samozhášecí

Dnešním dnem vstupuje v platnost norma Evropské unie, díky které budou všechny prodávané cigarety tzv. samozhášivé – pokud tedy člověk „nepotáhne“, zhasnou.

Tento typ cigaret má několik používaných označení. V USA jsou označovány převážně jako FSC (Fire Safe Cigarette), u nás propagovány spíše jako RIP (Reduced Ignition Propensity) či LIP (Lower Ignition Propensity).

Princip spočívá v méně hořlavém papírku, který tvoří dělící lamely – přibližně jako retardéry na silnicích. Pokud tak člověk nepřiloží cigaretu k ústům a nepotáhne, cigareta do cca minuty zhasne. Riziko vznícení hořlavého materiálu se tak snižuje až o 60 %.

Důvod zavedení je jasný – snížení počtu požárů, vzniklých od nedopalků či odhozených cigaret. Odborníci paradoxně namítají, že cigarety budou škodlivější, protože nutí kuřáky více tahat a rakovinotvorné látky se tak dostanou do plic v ještě větší míře.

kpt. Ing. Ivana Svitáková, MV – GŘ HZS ČR

Cigaretou zapálené lesy, byty, dopravní prostředky, dílny. Milionové škody, zranění, ale i usmrcení osob při těchto požárech. Nic neobvyklého ve statistice Hasičského záchranného sboru České republiky. Hasiči rozhodně vítají rozhodnutí Evropské komise.

Cigarety, které splňují nový „požárně-bezpečnostním standard“, jsou navrženy tak, aby měly sníženou náchylnost ke vznícení (LIP), budou li ponechány bez dozoru. Ale i tak musí mít spotřebitelé na zřeteli, že LIP cigarety nejsou „nehořlavé“. Kuřáci se vždy musí ujistit, že cigarety jsou po dokouření řádně uhašeny.

Ročně vznikne nedbalostí při kouření více jak osm set požárů. Každoročně u těchto požárů umírá okolo dvaceti osob, desítky osob se zraní a škody dosahují desítky milionu korun (viz tabulka). Nejčastěji hoří odpady, ale vysoký počet požárů evidujeme v lesích a přírodním prostředí. Nejtragičtější požáry jsou v bytech, rodinných domech a chalupách. Výjimkou nejsou požáry způsobené nedbalostí při kouření v dopravních prostředcích.

Požáry způsobené nedbalostí při kouření

RokPočet požárůPřímá škodaUsmrcenoZraněných osob
200686959,4mil2378
2007956163,6mil22119
200883240,5mil1174
200980039,6mil1869
201064866,7mil1762
01–09 201153232,4mil948

Ministerstvo průmyslu a obchodu:

Dne 17. 11. 2011 byly ve Věstníku Evropské unie a následně také ve Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření zveřejněny odkazy na nové normy týkající se zkoušení samozhášecí schopnosti cigaret.

Konkrétně se jedná o normy:

  • EN 16156:2010 Cigarety — Posouzení náchylnosti ke vznícení — Bezpečnostní požadavek
  • EN ISO 12863 Standardní metoda zkoušení pro posouzení náchylnosti cigaret ke vznícení

Datum zveřejnění odkazu ve věstníku EU je obsaženo v prováděcím rozhodnutí Komise ze dne 9. 8. 2011. Zároveň je zde deklarováno, že tyto normy splňují obecný požadavek na bezpečnost podle směrnice o obecné bezpečnosti výrobků (2001/95/ES) ohledně rizik, na něž se vztahují.

Přijímá se tak opatření směřující k posílení protipožární bezpečnosti ve všech státech Evropské unie. K tomuto kroku vedla Evropskou komisi skutečnost, že velký počet požárů vzniká od nepozorně odložených hořících cigaret.

Každý členský stát má povinnost zajistit, aby výrobci, dovozci a distributoři uváděli na trh pouze bezpečné výrobky. V případě cigaret budou požadovanou míru bezpečnosti splňovat ty cigarety, které budou odpovídat daným normám, v našem případě samozhášecí cigarety.

Tato „samozhasitelnost“ se projevuje tak, že nedokouřená cigareta sama uhasne, aniž by musela dohořet až k filtru. Od uvedeného data 17. 11. 2011 nebude ze strany státního dozoru akceptován prodej cigaret nesplňujících požadavek norem.


O zahájení diskuze o těchto cigaretách jsme samozřejmě informovali ve starším článku.

Sdílet