Neděle 16. června 2019, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner hasičskávyzbrojna 970 OK

Konference „Červený kohout“ – kompletní představení

Konference požární ochrany s mezinárodní účastí „Červený kohout“ se koná pravidelně od roku 1998, tzn., že v letošním roce se uskuteční již 15. ročník.

Ilustrační foto

Hlavní myšlenkou konference, a to od začátku jejího konání, je přivést do regionu a tím přiblížit odborné veřejnosti nově vědecké poznatky z oblasti požární ochrany.

Do doby zahájení Červeného kohouta se v regionu, ani v blízkém okolí, obdobná konference nekonala. Možnost získání odborných poznatků byla pouze v Ostravě, kde se každoročně také koná konference s obdobnou tématikou.


Je nutné uvést, že konference se pravidelně koná pod záštitou náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR brig. gen. Ing. Miloše Svobody a od letošního roku nově i hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly.


Konference má svůj symbol, kterým je stylizovaná skleněná soška kohouta v kombinaci červeného a bílého skla a logo, taktéž s vyobrazením kohouta, které je uvedeno na pozvánce konference.

Každoročně se oceňují 2 osobnosti za přínos pro rozvoj požární ochrany a rovněž se oceňuje nejlepší přednáška – vystoupení. Tito ocenění obdrží zmenšenou skleněnou sošku „Červeného kohouta s certifikátem“.


Co je cílem konference?

Cílem konference je zvýšit odborné znalosti všech zúčastněných. Hlavní zásadou přednášek ve všech ročnících byla a je možnost praktické aplikace získaných poznatků. Záměrem pořadatelů je, aby si účastníci mohli poznatky aplikovat v každodenní praxi, a to v profesním působení, i v osobním životě, neboť nebezpečí vzniku požárů je reálné jak v zaměstnání, tak i v soukromí.

Dále je snahou pořadatelů, aby na této konferenci vznikaly anebo se prohlubovaly neformální vztahy mezi účastníky. Tomu napomáhá i společenský večer s občerstvením, který je pro účastníky pravidelně pořádán.

Konference má na jih Čech přivést odborníky z praxe i z akademické obce, kteří zde také přispívají ke zvyšování odborné úrovně studentů na Jihočeské univerzitě, jejichž studium je zaměřeno na požární ochranu, a to v bakalářském i navazujícím magisterském studijním oboru.


Jaký je obsah konference

Konference se zaměřuje na problematiku z celého spektra požární ochrany, tzn. od požární prevence, přes zdolávání požárů, až ke zjišťování příčin jejich vzniku. O různorodosti obsahu přednášek svědčí namátkou vybrané přednášky z minulých ročníků:

 • dřevo – požárně spolehlivý materiál,
 • právní předpisy a jejich vazba na požární ochranu,
 • plošné pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany,
 • význam hromosvodů v ochraně objektů před bleskem,
 • požární větrání staveb,
 • protipožární ochrana ocelových konstrukcí z hlediska její životnosti,
 • praktické poznatky z projektování, uvádění do provozu a údržby požárně bezpečnostních zařízení,
 • poznatky z požární zkoušky v Mokrsku,
 • praktické poznatky z užívání vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb,
 • koordinace činnosti požárně bezpečnostních zařízení,
 • poznatky z velkých požárů ve vztahu ke stavebnímu provedení objektů,
 • třídění zraněných při mimořádných událostech,
 • činnost psychologické služby u Hasičského záchranného sboru ČR,
 • historický přehled právních předpisů v oblasti požární ochrany a jejich přínos,
 • praktické zkušenosti s aplikací nových předpisů na komíny,
 • typové činnosti integrovaného záchranného systému
 • a další.

PROGRAM: Konference Červený kohout 2012


Kdo se konference účastní?

Konference se v regionu „zabydlela“, o čemž svědčí pravidelný okruh 100 – 130 účastníků. Je mnoho osob, které se na konferenci pravidelně vracejí. To je možné doložit statistikou, že v letošním roce min. 65 osob se zúčastnilo konference 3 x a vícekrát po sobě.

Konference je určena pro široké spektrum veřejnosti, od zaměstnanců Hasičského záchranného sboru ČR, přes odborně způsobilé osoby a techniky požární ochrany, autorizované osoby činné v požární bezpečnosti staveb, zástupce firem vyrábějících požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení až k pracovníkům obcí s rozšířenou působností a vyučujícím různých typů škol.

Pravidelnými účastníky jsou i zástupci Hasičského a záchranného zboru Slovenské republiky, kteří se podílejí i na přednáškách.


Závěrem je nutné uvést známé heslo, že:

„Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán,“ a proto musí být každý odborně vzdělán a připraven požárům předcházet, přip. být schopen je již v zárodku zlikvidovat.

Zpracoval: Ing. Ladislav Karda

Sdílet
Banner hasičskávyzbrojna 970 OK