Pátek 20. května 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Mezistátní pomoc při požáru lesa v Bzenci pohledem slovenských kolegů

V sobotu 26. mája 2012 o 13:00 hod. bola na operačné stredisko KR HaZZ v Trnave prijatá faxová správa z Hasičského záchranního sboru (HZS) Jihomoravského kraja so žiadosťou o medzištátnu výpomoc pri lesnom požiari v katastri obce Bzenec v lokalite Moravská Sahara (okres Hodonín, Česká republika), v ktorej požadujú poskytnutie pomoci hasičskou technikou – cisternovými automobilovými striekačkami (CAS) s obsluhou.

Na základe prijatej správy a po následnej konzultácii s riadiacim dôstojníkom KR HaZZ v Trnave, riaditeľom KR HaZZ v Trnave, riadiacim dôstojníkom Prezídia HaZZ a operačným strediskom Prezídia HaZZ bolo žiadajúcej strane ponúknutých: –5 x CAS z HaZZ so 16 príslušníkmi

 • 4 x CAS z dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) z okresu Skalica so 17 členmi
 • špeciálna hasičská technika DHZ POLE z Trnavy so 6 členmi
  • CAS na podvozku T-815 8×8 s nádržou na 12.000 litrov vody
  • pásové vozidlo BVP-1 CAS s nádržou na 4.000 litrov vody
  • ťahač T-815 VVN s podvalníkom
  • veliteľské vozidla Honda CRV a Hummer H3T s prívesmi
  • kolesová štvorkolka s nádržou na 150 litrov vody
  • pásová štvorkolka s nádržou na 300 litrov vody.

Zároveň boli z dôvodu koordinácie medzištátnej pomoci vyslaní na miesto udalosti aj riadiaci dôstojník KR HaZZ v Trnave (RD KR HaZZ v Trnave) a styčný dôstojník pre medzištátnu spoluprácu z HaZÚ Bratislava.

Z dôvodu rôznych vzdialeností a príjazdových časov hasičských jednotiek bola skupina, poskytnutá na medzištátnu pomoc rozdelená na dve časti, pričom prvú tvorili hasičské jednotky z OR HaZZ v Skalici a Senici a 4 x DHZ z okresu Skalica (Skalica, Holíč, Gbely, Radošovce) pod vedením riadiaceho dôstojníka OR HaZZ v Skalici, druhá skupina pozostávala z hasičských jednotiek Záchrannej brigády HaZZ v Malackách a DHZ POLE z Trnavy pod vedením styčného dôstojníka a RD KR HaZZ v Trnave.

Členovia prvej skupiny sa stretli o 13:45 hod. pred hasičskou stanicou v Holíči, odkiaľ spoločne odišli na hraničný priechod Holíč – Hodonín. V čase 14:15 hod. opustila prvá skupina územie SR v sprievode automobilu Polície ČR, ktorý ju zároveň doviedol na miesto udalosti.

O 15:00 hod. dorazila prvá skupina pomoci zo SR na zhromaždovacie stanovište, následne po oboznámení sa s úlohami a miestom zásahu prostredníctvom členov riadiaceho štábu boli jej členovia aj s technikou nasadení v sektore 267 spolu s jednotkami HZS Stredočeského kraja za účelom likvidácie požiaru a dohášania ohnísk, pričom zásah bol prevádzaný „C“ prúdmi a kyvadlová doprava vody bola zabezpečovaná prostredníctvom systému diaľkovej dopravy vody SOMATI.

O 15:35 hod. po skompletizovaní prešla hraničným priechodom Holíč – Hodonín aj druhá skupina, rovnako v sprievode automobilu Polície ČR. Po príchode druhej skupiny na miesto udalosti boli riadiaci príslušníci prostredníctvom pomocníka NŠ pre nasadenie informovaní o všetkých dôležitých skutočnostiach, súvisiacich s likvidáciou požiaru hustého borovicového lesa na pieskovom podloží na ploche cca. 4 × 1,5 km.

V dobe príjazdu hasičských jednotiek zo SR bol stav požiaru po lokalizácii a bez plamenného horenia, občas sa vyskytovali tlejúce ohniská. Následne po získaní informácií a oboznámení sa s miestom udalosti bol druhej skupine, pozostávajúcej z jednotiek ZB HaZZ v Malackách a DHZ POLE z Trnavy pridelený zásahový úsek v sektore 268, ihneď vedľa zásahového úseku prvej skupiny. Členovia obidvoch skupín používali na hasenie tzv. genfovaky, lafetové prúdy, „C“ a „D“ prúdy a jednoduché hasiace prostriedky.

Počas vykonávania zásahu bol nepretržite zabezpečovaný prostredníctvom styčného dôstojníka pitný režim a pravidelné stravovanie zasahujúcich osôb, zároveň bolo na základe požiadaviek zasahujúcich jednotiek zabezpečované dopĺňanie pohonných hmôt. V likvidačných prácach pokračovali slovenské hasičské jednotky podľa potreby riadiaceho štábu aj v nočných hodinách. Do neprístupného terénu bola podľa potreby nasadzovaná špeciálna technika z DHZ POLE, predovšetkým pásové vozidlo BVP-1 CAS, obidve štvorkolky a veliteľské vozidlá, ktoré sa významným spôsobom pričinili o úspešné napredovanie v likvidácii požiaru.

V raňajších hodinách ukončili svoju činnosť na mieste zásahu všetky dobrovoľné hasičské zbory zo SR okrem DHZ POLE a vrátili sa na svoje základne.

O 7:00 hod. dňa 27. 5. 2012 zasadal riadiaci štáb, ktorý následne stanovil ďalší postup v likvidácii požiaru. V rozmedzí medzi 9:00 a 9:30 hod. prišlo k vystriedaniu príslušníkov HaZZ, ako aj k doplneniu členov DHZ POLE, pričom čerstvé sily po oboznámení sa so situáciou plnili rozkazy veliteľov jednotlivých zásahových úsekov, ich činnosť spočívala predovšetkým v zaujatí pozícií, rozmiestnení techniky na úseku cca. 500 metrov, postupe jednotiek do vnútra sektora, likvidácii lokálnych ohnísk a samozrejme zabezpečení kyvadlovej dopravy vody na požiarisko. Špeciálna technika DHZ POLE bola podľa potreby riadiaceho štábu presúvaná na najpotrebnejšie zásahové úseky.

V popoludňajších hodinách sa na miesto zásahu dostavil minister vnútra Slovenskej republiky JUDr. Róbert Kaliňák, ktorý sa podrobne oboznámil s aktuálnou situáciou na mieste zásahu a prešiel si zásahové úseky, do ktorých boli zaradené hasičské jednotky zo SR, ako aj priestory riadiaceho štábu a čerpacie stanovište.

Prostredníctvom styčného dôstojníka bol pravidelne zabezpečovaný pitný režim, ako aj stravovanie pre zasahujúcich príslušníkov, ktorí pokračovali v likvidácii lokálnych ohnísk na pridelených sektoroch a v kyvadlovej doprave vody.

O 16:25 hod. na miesto zásahu prišiel aj prezident HaZZ plk. JUDr. Alexander Nejedlý, ktorý bol podrobne informovaný styčným dôstojníkom pre medzištátnu spoluprácu a členmi riadiaceho štábu a následne sprevádzaný pridelenými sektormi a pracoviskom riadiaceho štábu.

O 17:00 hod. znovu zasadol riadiaci štáb, na jeho zasadnutí sa rozhodlo o ďalšom vystriedaní príslušníkov HaZZ rovnakým spôsobom, ako pri predchádzajúcom striedaní, teda za asistencie Polície ČR. Taktiež bolo po konzultácii dohodnuté, že DHZ POLE ukončí k večerným hodinám svoju činnosť a po zbalení techniky a vecných prostriedkov sa vráti na svoju základňu.

V čase 20:30 hod. bola po ďalšom zasadnutí riadiaceho štábu potvrdená styčným dôstojníkom pre medzištátnu spoluprácu účasť jednotiek HaZZ do nasledujúceho dňa 28. mája 2012 do 7:00 hod.

Operačné strediská KR HaZZ v Trnave a Prezídia HaZZ a následne aj riadiaci dôstojník Prezídia HaZZ boli pravidelne podrobne informovaní prostredníctvom styčného dôstojníka o situácii na požiarisku, pridelení zásahového úseku pre jednotky HaZZ, pokračovaní likvidačných prác a rozdelení príslušníkov k technike.

Likvidačné práce prebiehali aj počas nočných hodín, pričom príslušníci jednotiek HaZZ zo SR s technikou boli podľa potreby prideľovaní na jednotlivé sektory. V raňajších hodinách 28. mája 2012 okolo 6:00 hod. bol vykonaný prelet nad požiariskom za účelom monitoringu situácie.

Všetky prítomné hasičské jednotky zo SR, teda Záchranná brigáda HaZZ v Malackách, OR HaZZ v Skalici a Senici po zbalení techniky a vecných prostriedkov postupne odišli na svoje základne.

Na likvidácii požiaru lesa v katastri obce Bzenec, lokalita Moravská Sahara (okres Hodonín, ČR) v dňoch 26.-28. mája 2012 sa za SR podieľalo celkovo 12 hasičských jednotiek, z toho 7 profesionálnych a 5 dobrovoľných. Počas nasadenia plnilo úlohy celkovo 43 príslušníkov HaZZ, 17 členov DHZ z okresu Skalica a 14 členov DHZ POLE.

Nasadených bolo celkovo 24 kusov techniky, z toho 10 ks CAS, 1 ks pásové vozidlo CAS, 9 ks veliteľských vozidiel, 1 ks valník s podvalníkom a 2 ks štvorkoliek. Pri vykonávaní zásahu bolo za zasahujúce zložky (mimo ZB HaZZ Malacky) spotrebovaných celkovo takmer 2.500 litrov PHM, z toho z vlastných zdrojov hasičských jednotiek SR takmer 1.600 litrov a zvyšnými niečo vyše 900 litrami prispel HZS Jihomoravského kra­ja.

Dovoľte mi z tohto miesta v mene riaditeľa KR HaZZ v Trnave poďakovať sa za spoluprácu pri likvidácii uvedeného požiaru všetkým prítomným členom DHZ okresu Skalica, vedeniu a členom DHZ POLE z Trnavy, zasahujúcim profesionálnym hasičom zo Záchrannej brigády HaZZ v Malackách a z hasičských jednotiek Trnavského kraja, operačným dôstojníkom Prezídia HaZZ a KR HaZZ v Trnave, styčným dôstojníkom z HaZÚ Bratislava za skvele zvládnutú organizáciu medzištátnej pomoci, a v neposlednom rade aj členom riadiaceho štábu HZS Jihomoravského kraja za neodkladné plnenie požiadaviek zasahujúcich hasičov zo Slovenska.

Spracoval: kpt. Ing. Marián Hruška
Foto: por. Bc. Jan Dvořák, HZS JHM

Sdílet
Seriál: 2012: Požár lesa u obce Bzenec