Středa 20. ledna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Konference Červený kohout je i v roce 2014 s mezinárodní účastí, program bude rozdělen do dvou dnů

V roce 2014 se koná 17. ročník konference s mezinárodní účastí „Červený kohout“, který pořádá Dům techniky České Budějovice spol. s r. o. ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje. Z toho důvodu se ptáme ředitelky Domu techniky ing. Anny Skálové na způsob organizačního zajištění konference, jejímž mediálním partnerem je opět server POŽÁRY.cz.


Paní ředitelko, jak je zabezpečována organizační část konference?

Ing. Anna Skálová: První přípravy k uspořádání konference požární ochrany byly zahájeny v roce 1997, kdy byl zvolen název konference včetně jejího loga. Rovněž bylo stanoveno rámcové zaměření budoucích ročníků konference. Bylo dohodnuto, že program konference bude směřován do všech oblastí požární ochrany s cílem jeho přiblížení praxi tak, aby účastníci konference mohli poznatky využít přímo ve svém profesním životě.

První ročník konference se konal na podzim roku 1998. Následně byl pro konání konferencí stanoven jarní termín. Do devátého ročníku konference, konaném v roce 2006, byly tyto připravovány pro cca 40 – 50 účastníků. Od desátého ročníku bylo rozhodnuto tuto konferenci rozšířit a zviditelnit v rámci celé ČR. Od tohoto ročníku je konference pravidelně pořádána pod záštitou náměstka generálního ředitele HZS ČR brig. gen. Ing. Miloše Svobody.

Tak jako se na konání většiny konferencí podílejí sponzoři, tak ani tato konference není výjimkou. Využívám této příležitosti a děkuji všem sponzorům, kteří v celé historii přispěli ke zdaru jednotlivých ročníků.


V úvodním slově každého ročníku konference se zmiňuje předávání stylizovaných skleněných sošek „Červený kohout“. Paní ředitelko, prozraďte nám, za co jsou sošky předávány?

Ing. Anna Skálová: Od roku 2007, tj. desátého ročníku konference, jsou pravidelně každý rok předávány skleněné sošky „Červeného kohouta s certifikátem“ význačným osobnostem, které dlouhodobě a výrazným způsobem přispívají ke konání, odbornosti a rozkvětu konference a jedna soška za nejlepší přednášku.

Od uvedeného data bylo předáno celkem 33 sošek, z toho 26 sošek za přínos k rozvoji požární ochrany a konference a 7 za nejlépe hodnocenou přednášku v každém ročníku.


Náplň konference je připravována v úzké součinnosti s HZS Jihočeského kraje a ing. L. Kardou a ing. J. Pavlíkem. Oba jmenovaní se podílí na přípravě a výběru odborného programu od začátku konání této konference.


Proč má konference přívlastek „s mezinárodní účastí“ a nikoliv „ mezinárodní konference“?

Ing. Ladislav Karda: Od prvopočátku jsou oslovováni a zváni přednášející i ze zahraničí, a z toho důvodu má konference přívlastek „s mezinárodní účastí“. Zatím jsme nepřistoupili na označení konference jako mezinárodní, neboť nás k tomu vedly zejména organizační a finanční důvody.


Je program konference doplňován o nějaké praktické ukázky?

Ing. Ladislav Karda: Odborný program je rozdělen do dvou konferenčních dnů. Ke zpestření programu jsou připraveny pro účastníky předváděcí akce nové techniky a nových prostředků požární ochrany, např. Robot Hardy sloužící pro manipulaci s předměty (zejména tlakovými lahvemi), jejichž vyproštění z požářiště by mohlo představovat nebezpečí pro zasahující jednotky požární ochrany.

Robota lze využít i pro hašení požárů v nebezpečných a nepřístupných místech. Další předváděcí akce byla zaměřena na ukázku bezpečného ukládání hořlavých kapalin ve speciálních kontejnerech.


Jsou v rámci dvoudenního programu připravena nějaká zpestření, bonusy pro účastníky konference?

Ing. Ladislav Karda: V těsné blízkosti konání konference je každoročně vystavována historická nebo i současná požární technika. Zejména historická technika se těší velkému zájmu účastníků konference.

Je připomenutím starých způsobů hašení požárů i dovednosti jejich výrobců.

Děkujeme za rozhovor.

Sdílet
Seriál: Červený kohout - konference