Úterý 3. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Trenčíne proběhl 12. ročník mezinárodního veletrhu
, nejlepší exponáty dostaly cenu ZLATÉ FIRECO 2015

Výstavisko Expo Center Trenčín zorganizovalo v dňoch 28. až 30. mája 2015 v poradí už 12. ročník medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky FIRECO, ktorá sa koná v dvojročnom intervale.

Tento rok sa v Trenčíne na celkovej ploche 2 280 metrov štvorcových predstavilo 28 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Cieľom tohto špecializované výstavné podujatia je oboznámiť širokú odbornú i laickú verejnosť s najnovšími typmi protipožiarnych zariadení a zabezpečovacej techniky, hasičskej a záchrannej techniky, novinkami v oblasti hasiacich prostriedkov, výstroja a výzbroja hasičov záchranárov, technickými i záchranárskymi prostriedkami, ako aj s možnosťami na ochranu životov a zdravia ľudí i majetku pred požiarmi, rôznymi haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.

Nad výstavou FIRECO 2015 opätovne prevzalo záštitu Ministerstvo vnútra SR. Vďaka spolupráci odborných garantov – Prezídia Hasičského a záchranného zboru, Dobrovoľnej požiarnej ochrane, Špeciálnej kynologickej záchrannej službe SLOVAKIA Nýrovce  a Jednotke OR Hasičského a záchranného zboru Trenčín doplnil prezentáciu vystavujúcich firiem bohatý odborný sprievodný program.

Ten otvorila v poradí už  XI. medzinárodná konferencia FIRECO 2015, ktorej hlavnou témou bolo „Drevo ako ekologický materiál –  Manažment požiarov  v prírodnom prostredí a v sídelných štruktúrach“. Príspevky, ktoré odzneli počas dvojdňovej konferencie si vypočulo zhruba dvestoštyridsať hasičov zo Slovenska a zahraničia. Lákadlom nielen pre odbornú, ale aj laickú verejnosť bola Medzinárodná súťaž hasičskej historickej techniky, ktorá sa konala na voľnej ploche trenčianskeho výstaviska.

Tento rok sa súťaže zúčastnilo 10 z 12 prihlá­sených družstiev, medzi ktorými boli družstvá mužov, jedno čisto ženské družstvo, ale aj zmiešané družstvá. Veková hranica členov v družstve nebola obmedzená. Súťažilo sa s vlastnou historickou ručnou striekačkou a vlastnými technickými prostriedkami. Súťažné družstvá absolvovali všetky nástupy a plnenie disciplíny v hasičskej rovnošate a ochrannej prilbe. Vítaná bola historická dobová rovnošata ako aj historické – dobové prilby. Víťazstvo si z Trenčína odnieslo družstvo DHZ Bratislava – Jarovce. Na druhej priečke sa umiestnilo družstvo DHZ Žiar a tretie miesto získalo družstvo DHZ Rohožník.

Pre návštevníkov bola ďalej pripravená prezentácia zberateľských kuriozít s hasičskou tematikou a praktické ukážky ako likvidácia požiaru pevných látok, ukážka poslušnosti záchranárskych psov, vyslobodzovanie osoby z havarovaného vozidla, hasenie osobného motorového vozidla, ukážka záchrany osôb z výšky pomocou lezeckej techniky, vyhľadávanie nezvestných osôb za pomoci špeciálne cvičených záchranárskych psov, likvidácia požiaru budovy spojená s evakuáciou pomocou výškovej techniky ako aj ukážka behu cez prekážky spojené s hasením kvapaliny.

Počas výstavy FIRECO sa uskutočnilo v Trenčíne aj Zasadnutie republikovej komisie histórie DPO SR a Celoslovenské oslavy sviatku sv. Floriána. Pre deti bolo pripravené hasenie džberovou striekačkou na terče.  

Aj tento rok boli odovzdané ocenenia za najlepšie exponáty výstavy – ZLATÉ FIRECO 2015. Súťažné exponáty hodnotila v prvý deň výstavy komisia vymenovaná generálnym riaditeľom EXPO CENTER a.s., Trenčín a Prezidentom Hasičského a záchranného zboru v zložení: plk. Ing. Marián Dritomský (predseda Prezídium HaZZ), Ing. Ján Parčiš (člen DPO Bratislava) a Darina Masaryková (zástupca  EXPO CENTER a.s., Trenčín). Komisia hodnotila jednotlivé exponáty na základe predložených prihlášok, technických parametrov výrobkov, ilustračných fotografií, prospektových materiálov, resp. výrobnej dokumentácie. Všetky exponáty boli hodnotené i na základe vizuálnej obhliadky. 

Na ocenených exponátoch komisia ocenila najmä inováciu, účelnosť  a technické parametre, aktívne pôsobenie na úseku ochrany obyvateľstva, širokospektrálne využitie v zložkách IZS. Prvé miesto získala spoločnosť OBUV-ŠPECIÁL, s.r.o. z Bardejova za profesionálnu hasičskú obuv typu F2A s ochranou proti prepíleniu motorovou pílou, ktorá je vhodná na použitie pri akomkoľvek zásahu hasičov, chráni nohu pri bežných nástrahách spojených so zásahom a má flexibilnú zónu v oblasti členku pre uľahčenie pohybu.

Druhé miesto udelila komisia Impulzným modulom práškového hasenia požiarov TUNGUS MPH-065, MPH-2, MPH-2.8, MPH-4 od firmy Sapfir s.r.o., ktoré sú novou generáciou efektívnych, spoľahlivých a jednoducho používaných prostriedkov, ktoré umožňujú hasenie ohnísk požiarov v najskoršom štádiu, čím minimalizujú škodu spôsobenú požiarom. Tieto moduly sa stacionárne inštalujú na chránenom objekte a zaisťujú nepretržitú ochranu počas 10 rokov bez potreby technického servisu, čo výrazne znižuje cenu zaistenia požiarnej ochrany.

Tretie miesto si z Trenčína odviezla firma KOJA s.r.o. za Systémovú integráciu KOJA pre dispečerské centrá , ktorá zjednodušuje spôsobom ovládania a zároveň znižuje prevádzkové náklady, umožňuje ďalší bezproblémový rozvoj systému a zvyšuje jeho stabilitu i bezpečnosť.

Organizátor, výstavisko EXPO CENTER a.s., verí, že odborná verejnosť získala na výstave FIRECO 2015 cenné informácie a poznatky, ktoré môže uplatniť v praxi.

Sdílet
Seriál: Veletrh FIRECO