Sobota 24. července 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Práce s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru – techniky práce s proudnicí

V druhém díle seriálu o metodice práce s proudnicí při požárech v uzavřených prostorech, kterou zpracovala Česká asociace hasičských důstojníků, se podíváme na techniky práce s proudnicí.

Krátký puls (pulsing, spotting)

Použití a cíle

 • prioritně pro zajištění bezpečného prostoru pod kouřovou vrstvou při postupu k ohnisku požáru a snížení potenciálu hořlavosti pyrolyzních plynů v kouřové vrstvě
 • při správném použití nedojde k narušení teplotního rozvrstvení prostoru a neutrální roviny
 • cílem je nechat vodu dodanou krátkým pulsem v kouři odpařit, důsledkem je ochlazení a inertizace kouře vodní párou
 • krátký puls je rovněž možné použít pro potlačování ohraničených ohnisek v kouřové vrstvě
 • krátký puls je možné použít i k získání informací o svém okolí
  • kontrola teploty plynů – puls směřujeme téměř nad sebe mírně vpřed, dojde k otevření kouřové vrstvy a podle množství kapek, které spadnou zpět, lze posoudit teplotu kouřové vrstvy, případně zjistit, zda nad chladnějším kouřem neprobíhá rollover
  • kontrola teploty povrchů – po aplikaci krátkého pulsu na horký povrch je možné odhadnout jeho teplotu. Voda se odpaří se sykotem u velmi horkých povrchů, povrch rychle schne u horkých povrchů a nebo zůstane povrch mokrý u „studených“ povrchů.

Provedení

 • nastavení proudnice na střední úhel proudu, přibližně 60°
 • sklon proudu nahoru do kouřové vrstvy, přibližně 45°
 • jeden puls znamená otevření proudnice do plného průtoku a její okamžité opětovné zavření
 • puls je možné v případě potřeby opakovat, přitom je vhodné mířit na jiné místo v prostoru

Omezení

 • při použití proti rolloveru mají krátké pulsy pouze omezenou účinnost

Dlouhý puls – máchnutí (bursts, sweeps)

Použití a cíle

 • obdobné jako u krátkého pulsu
 • dlouhý puls nahrazuje krátký v případě rozsáhlejších prostor a nebo intenzivnějšího hoření v kouřové vrstvě
 • pro potlačení rolloveru

Provedení

 • proudnice nastavená na maximální nejširší úhel proudu
 • sklon proudnice nahoru do kouřové vrstvy, přibližně 45°
 • po otevření proudnice do plného průtoku postupně zužujeme úhel proudu až na úzký, ale stále ještě roztříštěný proud (cca 20°). Současně snižujeme sklon proudnice, abychom vodní mlhu rozšířily do celého prostoru, proud zavíráme většinou v okamžiku, kdy dosáhneme na protilehlý konec stropu, do místa kde se strop stýká se stěnou
 • v širokém prostoru je nutné měnit směr i sklon proudu, aby byl pokryt celý prostor (proudnicí opíšeme položenou elipsu, začínáme v horní části s širokým proudem – ve spodním oblouku zužujeme úhel proudu a snižujeme sklon proudu – při uzavření elipsy opět přecházíme do nejširšího úhlu proudu)
 • proudnice je po celou dobu změny směru, sklonu a úhlu proudu otevřená (zpravidla 3 – 5 s)

Omezení

 • při použití vzniká relativně velké množství vodní páry

Dlouhý puls opačně (shark)

Použití a cíle

 • obdobné jako u krátkého pulsu
 • opačný dlouhý puls nahrazuje krátký v případě rozsáhlejších prostor a nebo intenzivnějšího hoření v kouřové vrstvě
 • pro potlačení rolloveru
 • je možné jej použít pro i přímý útok na ohnisko požáru

Provedení

 • jedná se o dlouhý puls provedený v opačném pořadí
 • proudnice nastavená na úhel proudu cca 20°, stále ještě roztříštěný
 • nasměrování proudnice téměř vodorovně, můžeme se pokusit zasáhnout ohnisko požáru
 • po otevření proudnice do plného průtoku postupně rozšiřujeme úhel proudu až na maximum a současně zvedáme proudnici až přibližně do sklonu 45° nahoru do kouřové vrstvy

Omezení

 • při použití vzniká relativně velké množství vodní páry
 • dochází k vyvržení plamenů směrem k proudnici, tyto plameny by měly být zachyceny rozšířením úhlu proudu na konci postupu
 • nesprávné použití může vést k vážným zraněním

Tužky (penciling)

Použití a cíle

 • prioritně pro omezení intenzity hoření v ohnisku požáru a tím snížení intenzity negativních důsledků hoření, které ohrožují hasiče
 • cílem je maximálně využít chladící efekt vody, umístěné tužkami na ohnisko požáru
 • tužky se zpravidla aplikují pod neutrální rovinou a ve formě kompaktního proudu, aby se minimalizovalo ovlivnění proudění vzduchu a zplodin hoření v okolí ohniska (při nedodržení tohoto pravidla hrozí vyvržení plamenů na zasahující)
 • tužky je možné použít i k získání informací o svém okolí
  • použijte tužku a poslouchejte, zda uslyšíte dopad vodního proudu na stěnu, podle zvuku můžete odhadnout velikost a dispozici prostoru
  • POZOR: aplikace tužky na zahřátá okna může způsobit jejich prasknutí a změnu ventilačních poměrů uvnitř prostoru

Provedení

 • nastavení úhlu proudu na úzký kompaktní proud
 • sklon proudu pod kouřovou vrstvou na ohnisko požáru
 • jedna tužka znamená otevření proudnice do plného proudu a její opětovné zavření
 • tužku je možné chápat jako krátký puls kompaktním proudem

Omezení

 • pro použití tužkování je nutné mít v dosahu ohnisko požáru, jedná se o přímý útok

Malování (painting)

Použití a cíle

 • chlazení předmětů nebo konstrukcí
 • v případě hořlavých látek malování výrazně snižuje uvolňování pyrolyzních plynů z konstrukcí
 • cílem je maximálně využít chladící efekt vody a minimalizovat její rozstřik do okolí chlazeného předmětu či konstrukce
 • malování je vhodné použít pro likvidaci ohniska požáru. Díky nastavení proudnice (přiškrcení průtoku) je malé riziko druhotných škod od hasební vody.

Provedení

 • proudnice otevřená pouze z části, tak aby byla délka proudu přibližně 1 m
 • při malování je možné pro snazší manipulaci držet proud za hadici, a to do vzdálenosti cca 50 cm od proudnice
 • voda je rovnoměrně rozlévána na hořící, případně chlazený předmět

Omezení

 • při aplikaci malování je nutné zvážit rizika působení sálavého tepla
 • při chlazení stěn a stropu je nutné zvážit, zda účinek odpaření vody na konstrukcích bude dostatečný pro zajištění bezpečného prostoru

Štít (clona)

Použití a cíle

 • ochrana v případě nouze
 • ochrana při nástupu do hasební pozice, či při přesunu mezi nimi
 • zajištění bezpečného ústupu

Provedení

 • proudnice nastavená na maximální úhel proudu (výchozí uchopení)
 • nasměrování proudnice nahoru do kouřové vrstvy přibližně ve sklonu 45° proti účinkům, kterým se bráníme
 • při nastavování sklonu proudu platí pomůcka, že spodní okraj štítu by se měl dotýkat země ve vzdálenosti přibližně 2 m od proudnice

Omezení

 • vzniká velké množství páry, ale díky stálému působení dodávané vody dojde rovněž k výraznému snížení teploty v prostoru
 • velké množství dodané hasební látky vede k druhotným škodám

Nepřímý kombinovaný útok (Z O T)

Použití a cíle

 • nepřímý útok, díky kombinaci ochlazování konstrukcí i kouřové vrstvy dojde k výraznému vývinu vodní páry a tím ochlazení a inertizaci prostoru
 • technika se používá v prostorech, do nichž není možné vstoupit vzhledem k podmínkám panujícím uvnitř
 • techniku je možné použít i z vnějšku objektu, např. okny

Provedení

 • na proudnici zvolte vyšší průtok, cílem kombinovaného útoku je využít odpar v kouřové vrstvě i na stěnách
 • nastavení proudnice na střední úhel proudu, přibližně 60°
 • nasměrování proudnice nahoru do kouřové vrstvy, přibližně ve sklonu 45°
 • proudnicí v prostoru opisujeme tvar písmen Z, O nebo T v závislosti na velikosti prostoru, snažíme se dostříknout až na horké stěny místnosti
 • díky neustálé změně směru a sklonu proudu dochází vlivem větší teplosměnné plochy k efektivnějšímu působení hasící látky
 • cílem je pokrýt celý prostor vodní mlhou, která se následně odpaří

Omezení

 • kvůli velkému množství vzniklé vodní páry je možné do prostoru použití vstupovat až po ochlazení a odvětrání

Hydraulická ventilace (ventilace pomocí vodního proudu)

Použití a cíle

 • zvýšení účinnosti přetlakové ventilace
 • náhrada přetlakové ventilace

Provedení

 • vytvoříme otvor pro odvádění kouře
 • otevřeme (necháme otevřít) otvor pro přivádění čerstvého vzduchu
 • nastavíme středně široký úhel proudu (60°), namíříme otvorem ven, tak aby voda nenarážela na ostění otvoru. Proud necháme puštěný a sledujeme odvod kouře.
 • hasiči obsluhující proud se drží pod neutrální rovinou
 • účinek se neprojeví okamžitě, proud je nutné nechat stříkat minimálně několik minut

Omezení

 • v případě nedostatečně ochlazeného prostoru může dojít k nelineárnímu rozvoji požáru
 • vetší spotřeba vody, proud musí stříkat delší dobu
Metodiku vydává Česká asociace hasičských důstojníků
 www.cahd.cz
Sdílet
Seriál: Práce s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru