Pátek 17. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Práce s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru – volíme vhodnou proudnici a správný úchop

Při hašení požárů v uzavřených prostorech je nutné neustále posuzovat rizika hrozící zasahujícím hasičům. Situace v uzavřeném prostoru zasaženém požárem se může kdykoli náhle změnit. Riziko náhlých negativních změn může výrazně snížit vhodné použití vodního proudu.

Oproti běžným zvyklostem není voda v uzavřeném prostoru většinou používána k přímému hašení. Níže popsané techniky mají různý účel, slouží k dosažení odlišných cílů. Krátký a dlouhý puls především zajišťuje bezpečný postup k ohnisku požáru, neslouží k přímému hašení.

Tužky a malování slouží především k přímému zasažení ohniska požáru. Kombinovaný útok je postup sloužící k nepřímému hašení využívající masivní vývin vodní páry vzniklý odparem od stěn i zplodin hoření.

Základní požadavky na proudnici

 • možnost nastavení úhlu proudu v co nejširším rozsahu
 • dokonalé tříštění vodního proudu
 • odolné prvky pro tříštění proudu
 • regulace průtoku (vhodnější je regulace nezávislá na otvírání proudnice)
 • snadné a rychlé otvírání/zavírání proudu
 • otočné uchycení půlspojky pro snadnější manipulaci s proudnicí
 • ergonomie – dostatečně velké ovládací prvky pro uchopení a snadné ovládání
 • funkce proplach (FLUSH) – umožňuje uvolnění ovládacích prvků proudnice nefunkčních díky uvíznutým nečistotám
 • proudnice musí být pravidelně udržována, aby bezchybně pracovala

Definice pojmů

Úhel proudu je úhel, který vytváří obalová plocha vodního kužele vycházejícího z proudnice při řezu svislou rovinou ve směru výstřiku. Při nastavení nejužšího úhlu proudu stříkáme kompaktním proudem. Při nastavení nejširšího úhlu proudu stříkáme vodní clonou.

Sklon proudu je úhel, který svírá osa vodního proudu s podlahou. Sklon proudu měníme ve vertikální rovině (nahoru – dolů).

Směr proudu je úhel, který svírá osa vodního proudu od přímého směru. Směr proudu měníme v horizontální rovině (zleva doprava).

Požadavky na způsob držení proudnice

Vzhledem k charakteristikám zásahu při požárech v uzavřených prostorech je vhodné držet proudnici způsobem, který nám umožní adekvátně reagovat na dynamicky se měnící situaci. Pro bezpečné hašení je vhodné, aby nám držení umožňovalo:

 • 100% kontrolu všech funkcí proudnice bez vizuálního vjemu
 • rychlé přestavění proudnice v úplném rozsahu nastavení CLONA – MLHA – KOMPAKTNÍ PROUD
 • rychlé otevření a uzavření proudu – PULSY
 • rychlé ovládnutí proudnice, kdykoli ji hasič uchopí

Držení proudnice

Na základě porovnání ve světě používaných způsobů držení proudnice byl v České republice vybrán níže uvedený. Při používání jiného způsobu držení proudnice je obvykle nutné používat i odlišnou techniku práce s proudnicí.

Přetočte proudnici do pozice, kdy rukojeť a páka otevírání proudu jsou vodorovně.

Levou rukou uchopte kroužek změny úhlu proudu.

Pravou rukou uchopte páku uzavírání proudu – proudnice je nastavena na CLONU.

Pravou rukou přetočte páku otevírání proudu o cca 90° proti směru hodinových ručiček. Levá ruka drží kroužek změny úhlu proudu a nehýbe se.

Proudnice je v základním postavení pro krátký puls, zároveň můžeme snadno a rychle přejít do clony nebo kompaktního proudu.

Nastavení průtoku

Nastavení průtoku při jednotlivých technikách závisí na velikosti prostoru, ve kterém se pohybujeme a intenzitě hoření. Mezi těmito veličinami existuje přímá úměra. Pro větší prostor a intenzitu hoření je vhodné použít větší průtok. Pro běžné prostory bytových a rodinných domů je vhodné používat průtok přibližně 200 l/min. Při chlazení plynů je cílem aplikovat do prostoru vodní kapky tak, aby se během svého letu stihly odpařit a zajistili ochlazení a inertizaci svého okolí.

Při příliš nízkém průtoku nebudou mít vodní kapky dostatečnou kinetickou energii, aby pronikly do kouřové vrstvy. Při příliš vysokém průtoku budou mít vodní kapky takovou kinetickou energii, že kouřovou vrstvou pouze proletí, narazí do stěny a stečou na podlahu.

Metodiku vydává Česká asociace hasičských důstojníků
 www.cahd.cz
Sdílet
Seriál: Práce s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru