Čtvrtek 30. března 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Práce s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru – technika vstupu do uzavřených prostor

Při otevření uzavřených prostor, ve kterých probíhá hoření, dochází k výrazné změně termodynamické rovnováhy v prostoru. Otevřením dveří dojde k výrazné změně ventilačních poměrů. Největší riziko negativního ovlivnění vnitřních podmínek v uzavřeném prostoru hrozí u požárů řízených ventilací.

V okamžiku otevření dveří se promísí zplodiny hoření s čistým vzduchem. Tento čistý vzduch může být chybějícím oxidovadlem trojúhelníku hořlavosti. Již samotné promíchání s čistým vzduchem tedy může vést ke vznícení zplodin hoření.

Cíle vstupu do uzavřených prostor

  1. Zjistit teplotu dveří a tím odhadnout teplotu v uzavřeném prostoru, do kterého vstupujeme.
  2. Ochladit dveře a okolní konstrukce, aby neohrožovaly hasiče při jejich otevírání.
  3. Umístit na dveře, nad ně a na vedlejší konstrukce maximální množství vody, které se po otevření dveří působením horkých zplodin hoření odpaří a sníží možnost vznícení zplodin hoření.

    Bodů 2 a 3 se snažíme docílit především u horkých a nebezpečných dve­ří.

  4. Vytvořit vodní mlhu v prostoru nade dveřmi, aby mohla reagovat se zplodinami unikajícími po otevření dveří z uzavřeného prostoru.
  5. Ochladit prostor za dveřmi vodní mlhou tak, aby mohli hasiči vstoupit do uzavřeného prostoru a zahájit zajišťování zásahové cesty vodní mlhou. Tímto ochlazením se rovněž sníží možnost zapálení zplodin hoření.

Postup

Ze vzdálenosti přibližně úhlopříčky dveří pokryjeme horní polovinu dveří a prostor nad nimi krátkým pulsem. Cílem je dodat jen takové množství vody, aby bylo možné rozeznat rychlost jejího odpaření. Teploty můžeme rozlišovat v tomto rozsahu:

  • Nebezpečné – voda se okamžitě se sykotem odpaří.
  • Horké – voda rychle schne.

Pokud jsou dveře tepelně izolované, může být pro zjištění teploty za dveřmi důležitější pozorovat prostor nad dveřmi. Mezi zárubněmi a dveřmi většinou uniká kouř. V případě „studených“ dveří vždy předpokládejte, že za dveřmi může být vysoká teplota.

Pomocí malování pokryjeme dveře, prostor nad a vedle nich. Malování umožňuje nejlepší navlhčení konstrukcí za předpokladu nejnižšího poměru nevyužité odražené vody, která vede ke druhotným škodám. Malování snižuje vývin vodní páry a nebezpečí opaření. Při použití roztříštěného proudu např. ve formě krátkého pulsu hrozí zranění vodní párou.

Před otevřením dveří umístíme nade dveře několik krátkých pulsů. Vodní mlha, která zůstane ve vznosu, bude dále reagovat s kouřem, vycházejícím z uzavřeného prostoru.

Hasiči musí při otevírání dveří jednat ve shodě. Hasič č. 2 musí dveře otevřít v době, kdy je v jejich profilu stále ve vznosu vodní mlha. Po jejich otevření hasič č. 1 ochladí prostor za dveřmi. V závislosti na teplotě v uzavřeném prostoru použije č. 1 vhodný způsob aplikace vodní mlhy. U chladnějších prostorů je možné použít několik krátkých pulsů u nebezpečně horkých prostorů je vhodnější použít dlouhý puls.

Po umístění vody do uzavřeného prostoru je důležité dveře opět uzavřít. Voda v prostoru odebírá teplo a v rámci fázové přeměny inertizuje prostředí. Hasební efekt vody se výrazně sníží a zároveň požadavek na množství hasební látky se zvýší, Pokud bychom dveře neuzavřeli, proud zplodin hoření vycházející ze zasaženého prostoru by odnesl vodní mlhu ven a ta by pak neměla očekávaný vliv na teplotu uvnitř.

Indikuje-li zasahující skupina stav za dveřmi (v prostoru požáru) jako nebezpečný, doporučuje se postup opakovat i při otevírání dveří uvnitř zasaženého prostoru. Riziko nepříznivého ovlivnění podmínek po otevření dveří je přímo úměrné rozdílnosti podmínek před a za dveřmi.

Nejsnadnějším způsobem ukončení nepříznivé změny po otevření dveří je jejich opětovné uzavření. Hasič č. 2 musí mít dveře neustále pod 100% kontrolou. Důležité je důsledné ochlazení dveří před jejich otevřením. Příliš horké dveře hasiče popálí i přes zásahové rukavice.

Metodiku vydává Česká asociace hasičských důstojníků
 www.cahd.cz
Sdílet
Seriál: Práce s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru