Pátek 10. dubna 2020, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Hagemann OK

Podnikoví hasiči z Draslovky na Kolínsku i nadále spolupracují se zahraničními kolegy, proběhly dvě stáže

Podzim a konec roku 2017 byl v Kolíně ve znamení pokračující mezinárodní spolupráce mezi podnikovými jednotkami i jednotkami státních hasičů.

V měsíci říjnu proběhla v Bruselu konference kyanidové sekce organizace CEFIC zaměřená na bezpečnost a mimořádné události v chemickém průmyslu.

Této konference se zúčastnili zástupci HZSp Lučební závody Draslovka a.s. Kolín a na pozvání i zástupce HZS Středočeského kraje, velitel stanice Kolín mjr. Mgr. Bc. Dalibor Zeman.

Mimo jiné zde byly rozebírány incidenty a nehody spojené s kyanidovým a obecně chemickým průmyslem a transportem nebezpečných látek.

Za zmínku stojí detailní rozbor zásahu při nehodě a následném požáru nákladního vlaku převážejícího nebezpečné chemické látky u obce Wetteren (Belgie) ze dne 4. 5. 2013 a mnohé další.

Velitel jednotky HZSp Draslovka Bc. Rudolf Sedunka zde společně se svým kolegou z hasičského záchranného sboru chemického parku Chemelot Klaasem van der Veldem prezsentoval ostatním účastníkům konference dosavadní spolupráci obou jednotek založenou na výměně zkušeností, společném výcviku a kooperaci činnosti v rámci systémů MAS (Mutual aid system), přípravě na zdolávání mimořádných událostí, školení a spolupráci s místními jednotkami státních hasičů ať už v ČR nebo Nizozemsku. Toto téma podpořil svým příspěvkem i mjr. Mgr. Bc. Dalibor Zeman.

Prezentace byla natolik zajímavá, že oslovila zástupce přítomných německých podnikových hasičských jednotek, a ti projevili hned na místě zájem na této spolupráci kooperovat.

Přečtěte siHasiči z Draslovky Kolín spolupracují s nizozemskými kolegy, výměnné stáže probíhají oboustranně

Stáž u nizozemských kolegů – den první

V měsíci listopadu od 22. 11. do 23. 11.2017 proběhla výměnná stáž právě u nizozemských kolegů. Zúčastnili se jí 4 zaměstnanci HZSp Draslovka a 3 příslušníci HZS ČR ze stanice Kolín.

Náplní prvního dne stáže byla ukázka vybavení místní podnikové jednotky s možností si vše reálně vyzkoušet, seznámení se s prvky pasivní ochrany chemického průmyslu a možnosti jejich využití při zdolávání mimořádné události a rozbor vybraných mimořádných události v podniku Chemelot ve formě případové studie, kde byly diskutovány taktické postupy, pozitiva a negativa zásahu.

Rozebírány byly požár střechy skladu chemikálií, požár výrobního objektu na hnojiva, kde hořely gumové dopravníky v tunelech pod zemí a současně i vertikální dopravníky ve výškové budově a požár komplexu stovky spojených unimobuněk, kde došlo k ukázkovým projevům požáru jako je backdraft a flashover, poté proběhlo porovnání taktik zásahu na tyto projevy požáru s následnou diskuzí.

Na konci teoretického školení se rozezněl na stanici poplach, kterým bylo simulováno ukázkové cvičení na požár laboratoře s radioaktivním materiálem v měřícím zařízení. Účastníci stáže tak mohli vidět místní jednotku v akci.

Po ukončení cvičení proběhl workshop na téma chemické služby, kde byla mimo jiné předvedena ukázka oprav protichemických obleků a dalšího vybavení.

Odpoledne proběhla návštěva na nejbližší stanici nizozemských státních hasičů v Sittard- Geleenu. Byla představena činnost a struktura nizozemských státních hasičů a současně nově nastavená spolupráce mezi místní jednotkou a jednotkou v podniku Chemelot.

Stáž u nizozemských kolegů – den druhý

Druhý den byl tradičně ve znamení výcviku, jehož první část proběhla na ohňovém výcvikovém trenažéru. Zde byl simulován, tak jako při minulých stážích, únik a následný požár hexanu z nádrže do záchytné vany.

Principem zásahu je přiblížení se k hořícímu zásobníku, uzavření přívodního ventilu, ochlazení nádrže se sražením plamenů a následné uhašení pomocí prášku (simulace systému hašení hydrochem).

Čeští zástupci si vyzkoušeli pozice na vodních proudech i na pozici velitele zasahujícího družstva, které bylo doplněno o čerstvé nováčky chemelotské jednotky.

Celý postup zásahu byl v průběhu výcviku teoreticky rozebrán a vysvětlen. Bylo zde možné porovnat tento zásah i za použití pěny.

Večer bylo realizováno druhé cvičení zaměřené na únik amoniaku z automobilové cisterny. Výcvik probíhal v přetlakových protichemických oblecích s využitím přenosné kamery s dálkovým nezávislým přenosem do velitelského vozu.

Zásahové skupiny byly složeny nejprve z chemelotských hasičů, poté z českých hasičů a následně česko-nizozemská skupina.

Střídání probíhalo i na pozici velitele zásahu, kdy konkrétně v případě českého velitele bylo nutné vydávat rozkazy jak v češtině, tak i v anglickém jazyce.

Nakonec byla stáž vyhodnocena a účastníci se rozloučili – ne však na dlouho.

Přečtěte siHasiči z Draslovky Kolín se zúčastnili další odborné stáže v chemickém parku Chemelot

Stáž zahraničních kolegů v Kolíně – den první

Hned následující týden v termínu od 28. 11. do 29. 11. 2017 proběhla výměnná stáž nizozemských hasičů v podniku Lučební závody Draslovka a.s. Kolín. Chemelotští kolegové byli seznámeni s podnikem, s bezpečnostními systémy, které mohou výrazně usnadnit práci velitele zásahu.

Představen byl monitorovací systém detekce úniku nebezpečných látek v areálu podniku i na jeho perimetru, systém CCTV, přehledná vizualizace systému EPS a stabilní hasicí zařízení systému Fire-Jack.

Při teoretickém školení byla představena mobilní detekční technika nebezpečných látek a její využití při zásahu, prostředky pro detekci nebezpečných látek ve vodě, systém dekontaminace, unikátní typy protichemických obleků a komunikační prostředky pro práci v protichemických oblecích (např. nákrční soupravy).

Dále také systém přetlakových ventilátorů a odsavačů ve vybavení jednotky HZSp Draslovka, která využívá typy jak se spalovacím motorem tak i přenosně elektrické odsavače, které jsou vhodné například pro záchranu osob v technologických a špatně přístupných prostorech (Confiden space rescue).

V průběhu prvního dne mohli chemelotští hasiči vidět spolupráci podnikové jednotky z Draslovky a jednotky HZS ČR ze stanice Kolín přímo v akci, na společném cvičení v areálu elektrárny Kolín, kde byl simulovaný únik kyseliny chlorovodíkové.

Odpoledne proběhla návštěva na stanici HZS ČR Kolín, kde byla předvedena veškerá místní technika a vybavení. Proběhla zde i ukázka požárního sportu – výstup do cvičné věže.

Stáž zahraničních kolegů v Kolíně – den druhý

Druhý den dopoledne prošli hasiči výcvikem záchrany osob a poskytování první pomoci. Ve vybrané výrobní budově byly simulovány na každém podlaží tři rozdílné scénáře, které družstvo hasičů plní postupně.

Tímto typem výcviku musí projít všechny směny HZSp Draslovka několikrát do roka, nizozemští kolegové si proto mohli to samé vyzkoušet na vlastní kůži a na místě se vzájemně podělit o taktické postupy.

První scénář byl zaměstnanec zasažený žíravou látkou, druhý scénář představoval kolaps a zástavu srdce zasahujícího hasiče v dýchací technice a třetí pád zaměstnance z výšky s podezřením na poranění páteře.

Odpolední program byl v duchu cvičení v místním tréninkovém polygonu, vybudovaném z bývalého krytu CO, kde byly simulovány pomocí vyvíječe kouře, všudypřítomné tmy, úzkých chodeb a špatného radiového spojení velice složité podmínky pro zásah. Cvičení se zúčastnili společně s podnikovými jednotkami i příslušníci ze stanice HZS Kolín.

Každý ze tří různých scénářů s únikem nebezpečné látky a pohřešovanou osobou řešily vždy dvě různé jednotky, kdy první řešila průzkum a záchranu osoby a druhá následnou likvidaci havárie.

Důraz byl kladen na předávání informací mezi veliteli jednotek, identifikaci nalezených nebezpečných látek a použití věcných prostředků na likvidaci havárií.

Stáž proběhla podle plánu a zúčastněné jednotky si kromě absolvovaného výcviku navzájem vyměnily i řadu zkušeností a taktických postupů.

Jako příklad mohu uvést metodu prostorového kreslení používanou hasiči v Chemelotu, kdy velitel kreslí dle postupných informací průzkumné skupiny nákres plánu objektu, který potom slouží jako pomoc k orientaci v prostoru všem dalším zásahovým skupinám.


V roce 2018 je plánován další rozvoj této spolupráce, ke které by se měly připojit i další zahraniční jednotky požární ochrany.

Především se jedná o cvičení systému MAS v Nizozemsku na jaře 2018, kterého se mají zúčastnit kromě místních i požární jednotky z Belgie, Německa a České republiky.

Bc. Rudolf Sedunka
velitel jednotky HZS podniku
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
Sdílet
Banner hasičskávyzbrojna 970 OK