Čtvrtek 18. srpna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

13.01.2011: U požáru tržnice v Olomoucké ulici v Brně zasahovalo 169 hasičů s 52 vozidly

Dne 13. ledna 2011 byl v 19.54 hodin na linku 112 krajského operačního a informačního střediska HZS Jihomoravského kraje ohlášen požár ve vietnamské tržnici v ulici Olomoucká v Brně-Černovicích.

Termín „vietnamská tržnice“ je používán nikoli jako upřesnění majitele, ale jako terminus technicus, protože jde o zcela specifický charakter užívání objektu. Typické je velmi vysoké požární zatížení, využití každého volného místečka pro uskladnění zboží.

Zboží je v naprosté většině tvořeno plasty, textiliemi, ale také pyrotechnikou, elektronikou nebo drogistickým zbožím. Dalším znakem je užívání těchto skladovacích prostor i k běžnému prodeji, stravování a dalším činnostem, a vysoká koncentrace vozidel na přístupových komunikacích.

Popis objektu

Areál jednopodlažních skladových a prodejních hal se rozkládá na celkové ploše 112 m x 54 m. Soubor budov tvořilo deset podélných hal (haly č. 2 až 11) o rozměru 12 m x 54 m postavených bočními stranami podélně těsně vedle sebe a tvořících jeden funkční a stavební celek.

Požárem zasažené objekty (haly č. 2 až 7) tvořily jeden požární úsek bez požárně dělících konstrukcí a zabíraly plochu 72 m x 54 m. Nosné části byly tvořeny konstrukcí z ocelových profilů s opláštěním a střechou z ocelového pozinkovaného plechu na sendvičových panelech typu Kingspan.

Jednotlivé haly byly ve svém středu podélně rozděleny chodbou se vstupy ve štítových stěnách. Po obou stranách průchozích chodeb byly jednotlivé skladové a prodejní stánky, vzájemně oddělené stěnami z ocelového plechu. Stánků, resp. nájemců těchto prostor, bylo 183.

Z ocelového plechu byly i stěny přiléhající k chodbám. V nich se nacházely posuvné dveře zamykatelné visacími zámky. Soubor hal byl vzájemně propojen i příčnou chodbou asi v polovině délky jednotlivých hal.

U hal č. 8 až 11 byly svislé nosné stavební konstrukce z plynosilikátu, vnitřní stěny z ocelových konstrukcí, střešní plášť tvořil ocelový plech na sendvičových panelech typu Kingspan.

Dělící příčky stánků v těchto halách byly stejné jako v halách č. 2 až 7. Haly č. 8 až 11 byly vzájemně propojeny příčnou chodbou o šířce 2 m a tvořily jeden požární úsek.

Kolaudační rozhodnutí na užívání hal č. 2 až 7 pro skladování spotřebního zboží bylo vydáno 21. prosince 1998 odborem výstavby, dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Brno-Černovice.

Průběh zásahu

Na místo události byly vyslány jednotky HZS Jmk I. stupně požárního poplachového plánu (dále jen „PPP“) ze stanic Brno-Slatina, Brno-Lidická, Brno-BVV a jednotka SDH Brno-Slatina. Při příjezdu na místo požáru bylo zjištěno, že jde o rozvinutý požár několika prodejních kójí v zadní části skladovací haly.

Velitel čety ze stanice Brno-Slatina nechal ihned vyhlásit II. stupeň PPP a jednotky PO zahájily hašení. Velitel zásahu (VZ) dále povolal AZ 52, aby se dalo hasit ze dvou stran (na místo zásahu byl již v prvním sledu vyslán AZ 30 a po zjištění, že požár se rychle šíří, nechal vyhlásit III. stupeň PPP.

Po vyhlášení II. stupně PPP byl na místo zásahu vyslán VEA ze stanice Brno-Lidická s velitelem čety, který po příjezdu převzal velení zásahu a nechal svolat stálý štáb VZ. Rozvoj požáru byl opravdu velmi intenzivní, hořely i stěny objektu obložené tepelnou izolací.

Přesto, že Policii ČR se podařilo poměrně rychle areál uzavřít a vyklidit, docházelo v počátku k neustálé snaze prodejců dostat se do objektu a zachraňovat svůj majetek. Je proto s podivem, že nedošlo k žádnému zranění nebo obětem na životech.

Kolem objektu bylo stále zaparkováno větší množství vozidel, která bránila pohybu požární techniky a byla ohrožena sálavým teplem. Příslušníci Policie ČR postupně tato vozidla, ať už ve spolupráci s jejich majiteli anebo bez nich, z areálu odváželi.

Protože po celou dobu zásahu nebylo možné vyloučit, že se v objektu zachváceném požárem nenacházely žádné osoby, byla této okolnosti věnována velká pozornost i při odklízení trosek, které probíhalo za dozoru Policie ČR.

VZ vzhledem k situaci ponechal v areálu jen omezený počet zásahových požárních automobilů, doplňování vody bylo prováděno hadicovým vedením od brány areálu, kde se shromažďovaly CAS kyvadlově dopravující vodu od nadzemních hydrantů.

Do hasební vody bylo přidáváno pěnidlo jako smáčedlo pro zvýšení hasebního efektu.

Kromě krátkého období, kdy se podařilo částečně zastavit šíření požáru ve střední uličce, docházelo k jeho dalšímu rychlému šíření. Mezi jednotlivými halovými loděmi byly pouze plechové stěny, v horní části kryté pletivem, takže šíření nic nebránilo.

VZ proto zakázal vstup do objektu, protože vzhledem k rychlosti šíření požáru a velikosti objektu hrozilo velké nebezpečí, že se hasiči nedokáží včas z objektu stáhnout. Z tohoto důvodu byla zaujata požární obrana a nalezeno vhodné místo k zastavení šíření požáru. Tím byla hala č. 8, první zděná hala v halovém komplexu.

Haly č. 1 až 7 měly plechovou konstrukci s tepelnou izolací. V následující hale č. 9 se navíc nacházel sklad chemických přípravků.

Zastavení šíření požáru

Na předěl hal č. 7 a 8 byly přemístěny oba požární automobilové žebříky a na její střechu směřovalo celkem šest proudů C 52 a další dva ze stran objektu. V bočních stěnách byly rozbrušovacími pilami vytvořeny otvory, v nezasažené hale pak byly násilně otevřeny všechny kóje sousedící s dělící stěnou a připraveny proudy k ochlazování. Byly určeny hlídky ke kontrole prostor sousedících s dělící stěnou.

Díky masivnímu nasazení proudů a kvalitnímu provedení dělící zdi nedošlo k dalšímu rozšíření požáru a činnost se začala soustřeďovat na dohašování hořících hal. Protože bylo možné snížit dodávku vody, jednotky PO nasazené na dovoz vody se začaly postupně vracet na základny.

V té době již na místě zásahu pracoval štáb VZ. Každou hodinu se konaly porady štábu se zhodnocením situace a určením dalších úkolů. Do štábu byli zařazeni velitelé stanic, spojení zajišťovali dva operační důstojníci z místa zásahu, dostavili se pracovníci odboru IZS krajského ředitelství HZS Jmk. Se štábem spolupracovali také zástupci majitelů areálu a pracovníci pohotovostních služeb.

Štáb VZ začal organizovat střídání jednotek PO a zabezpečovat nápoje a stravu pro zasahující hasiče. V protiplynovém požárním automobilu, který je pro tento účel uzpůsoben (lavice, vařiče, zásoby), kromě výměny tlakových lahví a zdrojů k radiostanicím, byl pro hasiče vařen také teplý čaj a káva.

Rozebírání objektu

Dalším problémem, který štáb VZ řešil, bylo zajištění potřebné techniky pro rozebírání objektu, jehož zhroucená plechová střecha a ostatní konstrukce komplikovaly dohašovací práce. To se nakonec po delších jednáních podařilo tak, že si demoliční firmy objednal přímo majitel objektu.

Připraveno bylo i řešení se zapojením Krajského úřadu Jmk. Protože firmy samozřejmě nebyly okamžitě akceschopné, byla pro první fázi na místo zásahu povolána ženijní technika (T-815 UDS) Záchranného útvaru HZS ČR z Hlučína, která v brzkých ranních hodinách přijela na místo zásahu a zahájila rozebírání hal.

Po další dva dny probíhalo dohašování za asistence Policie ČR při otevírání kovových trezorů, zvedání poklopů apod. Teprve dne 16. ledna 2011 v ranních hodinách bylo možné předat místo zásahu zástupci majitele tržnice.

Předběžná škoda byla vyčíslena na 30 milionů korun.

Zásahu se celkem zúčastnilo 13 jednotek PO ze sedmi stanic HZS Jmk, 169 hasičů, 52 požárních automobilů a Záchranný útvar HZS ČR s automobilem T-815 UDS. Spotřebováno bylo 533 m3 vody a 1515 l pěnidla.

Příčina vzniku požáru

Svědecké ohnisko požáru bylo v severním rohu haly č. 2 na pravé zadní straně komplexu hal při pohledu od kovové brány do areálu z ulice Olomoucká do stánku (kóje) č. 11.

V rámci ohledání místa požáru bylo po částečném odstranění zborcených střešních konstrukcí stanoveno kriminalistické ohnisko požáru ve stejném prostoru svědeckého ohniska. Došlo tedy ke shodě svědeckého a kriminalistického ohniska požáru.

Na základě skutečností zjištěných na místě požáru, byly stanoveny následující pracovní verze možné příčiny jeho vzniku:

  • Technická závada na elektroinstalaci – v září 2010 byla provedena revize elektrických rozvodů se závěrem, že instalace je z hlediska bezpečnosti schopna provozu. Nebyly do ní však zahrnuty elektrické rozvody vybudované dodatečně s použitím flexibilních kabelů, světelné regály, reklamy a vitríny, prodlužovací přívody a ruční nářadí. Vzhledem ke stavu objektu po požáru nebylo možné objektivně posoudit případnou závadu na nerevidovaných prvcích elektroinstalace a spotřebičích.
  • Nedbalost při svařování – před vznikem požáru byly ve stánku č. 11 prováděny bez vědomí majitele tržnice drobné svářečské práce na dveřích stánku s použitím elektrického svářecího agregátu. Před zahájením svařování i po jeho ukončení byla provedena opatření k zabránění rozstřiku okují, kontrola a ochlazení vlastního svaru. Nebyly přitom zjištěny žádné známky začínajícího hoření.
  • Nedbalost při používání otevřeného ohně – podle výpovědí osoby, která prováděla svářečské práce a provozního ředitele tržnice, hrál nájemce stánku č. 11 s manželkou a dalšími známými ve stánku karty, kouřili a zapalovali vonné tyčinky. Stánek opustili dne 13. ledna 2011 asi v 19.30 hodin a krátce po jejich odchodu začalo ve stánku hořet. Krátce po požáru opustil nájemce stánku č. 11 i s rodinou území České republiky.

Příčinou vzniku požáru byla stanovena nedbalost při svařování.

ppor. Ing. Aleš NOVÁK
kpt. Ing. Vladimír NOVÁČEK
HZS Jihomoravského kraje

Foto: HZS Jihomoravského kra­je
Sdílet

Článek byl převzat z časopisu 112.

Časopis 112

Časopis 112 poskytuje informace z oblasti požární ochrany, činnosti složek integrovaného záchranného systému, problematiky ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Vydavatelem je generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Seriál: Časopis 112: Rozbory proběhlých zásahů