Středa 10. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

22.05.2011: V Hrušovanech u Brna bojovala více než stovka hasičů s obrovským požárem skladovací haly

Dne 22. května 2011 došlo v nočních hodinách k požáru skladovací haly společnosti Dekor extra, s.r.o., v obci Hrušovany u Brna. Na likvidaci požáru, který způsobil škodu ve výši 15,5 milionů korun, se podílelo celkem 111 hasičů z patnácti jednotek PO.

Popis objektu

Zděná dvoupodlažní budova o rozměrech 14 × 45 m sloužila pro uskladnění dárkového zboží. V části budovy se vyráběly umělé květiny, ve zbylém prostoru byly uskladněny umělé květiny, dekorační předměty, svíčky, keramika.

Budova s dřevěnou střešní konstrukcí s krovy a krokvemi se sedlovou střechou pokrytou pálenými taškami byla v polovině rozdělena zdí z plných cihel, s volně průchozím otvorem. V nedávné době prošla budova částečnou rekonstrukcí. Byla vyměněna elektroinstalace a vestavěna nová sekční garážová vrata z východní strany. Celý objekt tvořil jeden požární úsek.

Na objekt skladu navazovala z jižní strany administrativní budova a další skladovací budova. V bezprostřední blízkosti severozápadní stěny budovy haly se nacházel starý celodřevěný novinový stánek o rozměrech 2 × 3 m.

Průběh zásahu

Dne 22. května 2011 v 02.09 hodin byl na tísňovou linku HZS Jihomoravského kraje ohlášen požár starého novinového stánku v ulici Jiřího z Poděbrad v Hrušovanech u Brna. Krajské operační a informační středisko HZS Jihomoravského kraje (KOPIS) vyslalo v 02.10 hodin na místo události jednotku ze stanice Židlochovice s CAS 20 a CAS 32, a jednotku SDH obce Hrušovany u Brna s CAS 20. V té době byl na KOPIS nahlášen další požár kontejneru v sousední ulici.

V 02.16 hodin na místo zásahu přijíždí jednotka ze stanice Židlochovice. Velitel zásahu (VZ) zjišťuje, že novinový stánek je zasažen požárem ve IV. fázi a od něj se požár rozšiřuje na objekt skladu. Zasažená je již ze dvou třetin střešní konstrukce poloviny objektu. Informaci VZ předává na operační středisko s žádostí o vyslání zbytku jednotek PO z I. stupně poplachu.

Nařizuje vytvoření dopravního vedení s rozdělovačem B z CAS 32 před hořící objekt a z něj první útočný proud C 52 směrem na štítovou zeď oddělující severní (požárem zasaženou) a jižní (požárem nezasaženou) část skladovací haly s cílem zamezit šíření požáru na druhou polovinu haly. Dále byl z CAS 20 utvořen útočný vysokotlaký proud se stejným cílem.

V 02.20 hodin vyjíždí na místo zásahu jednotka ze stanice Pohořelice s CAS 32, která má po cestě k zásahu zlikvidovat požár kontejneru ve vedlejší ulici. O šest minut později vyjíždí jednotka SDH města Židlochovice s CAS 20. Jednotka SDH obce Hrušovany je při příjezdu v 02.26 hodin VZ nasazena z druhé, východní části objektu taktéž na štítovou zeď dělící objekt.

Ve 02.30 hodin bylo po příjezdu zbylých jednotek PO z I. stupně poplachu rozhodnuto, že jednotka SDH města Židlochovice rozebere střešní konstrukci u štítové zdi v nezasaženém požárním úseku pod ochranou jednoho proudu C 52.

Při sestavování nastavovacího žebříku však dochází k masivnímu vývinu kouře z dosud požárem nezasaženého úseku a následnému prostorovému vzplanutí (flashover) celé druhé poloviny haly.

Stalo se tak v důsledku silného nárůstu teploty v nezasažené části skladovací haly, v níž se nahromadily hořlavé páry z uskladněného parafínu a z dalšího hořlavého materiálu. Naštěstí se v této chvíli v objektu nikdo z hasičů nenacházel.

V 02.35 hodin je celý objekt v plamenech a hrozí bezprostřední ohrožení dalších budov v jižní části. Na základě této skutečnosti žádá VZ o vyhlášení II. stupně poplachu. Velení přebírá od zástupce velitele družstva stanice Židlochovice velitel družstva ze stanice Pohořelice. Po vyhodnocení situace žádá vzhledem k nedostatku hasební vody o vyhlášení III. stupně poplachu.

Je povolána pohotovostní služba dodavatele elektrické energie k odpojení objektu od sítě. Místo zásahu se rozděluje do tří úseků a jsou určeni jednotliví velitelé. Úsek č. 1 tvoří jižní část objektu v traktu, úsek č. 2 tvoří východní část objektu, úsek č. 3 západní část.

Dochází k přeskupení nasazených proudů na úsecích č. 2 a 3, kde jsou nasazeny prioritně na zabránění šíření požáru na sousední objekty. Na úseku č. 2 jsou bouracími sekerami odstraněny dvoje sekční garážová vrata a nasazen další proud C 52 na ochranu dodávkového vozidla stojícího v blízkosti budovy.

Vzhledem k tomu, že v objektu hořelo značné množství plastů a rozlévajícího se vosku, velitel úseku č. 2 informoval VZ o nutnosti nasazení pěny a smáčedel k hasebnímu zásahu. Byl vytvořen proud B 75 s proudnicí na střední pěnu Blizzard 350 s cílem snížit intenzitu hoření a zabránit rozšíření požáru na přilehlou administrativní budovu a sklad v jižní části hořící budovy.

Vstup do objektu byl stavebními konstrukcemi omezený, přesto bylo hašení velice účinné a přispělo ke snížení intenzity hoření. Celkem bylo až do doby lokalizace požáru nasazeno osm útočných proudů, což vyvolalo potřebu většího množství pěnidla a vody.

V 03.20 hodin se na místo zásahu dostavuje velitel příslušné stanice. VZ ho jmenuje svým pomocníkem a pověří ho zásobováním hasivy. Zásobování požární vodou bylo v první fázi zajišťováno kyvadlově z hydrantů v obcích Hrušovany u Brna a Židlochovice, dodávka však nebyla efektivní z důvodu velké vzdálenosti a nízkého tlaku ve vodovodním řádu. Na základě znalostí velitele místní jednotky SDH bylo zřízeno čerpací stanoviště u blízkého rybníka.

Protože se nedalo přijet s CAS přímo k rybníku, byla jedna velkoobjemová CAS ponechána na silnici a plněna z rybníka plovoucím čerpadlem a PS 12. Voda byla dopravována do cisterny vzdálené 80 metrů dvěma dopravními vedeními B 75. Z CAS pak byly všechny tři úseky zásobovány kyvadlovou dopravou vody.

Lokalizace a likvidace požáru

Po soustředění všech sil a seznámení se se situací přebírá řízení zásahu velitel čety stanice Lidická. V 04.30 hodin se na místo zásahu dostavil řídící důstojník a v 04.38 hodin hlásí VZ lokalizaci požáru. Je svolána porada velitelů a stanoven další postup k likvidaci požáru.

Je zajišťována strava pro zasahující a plánována postupná redukce zasahujících jednotek PO nebo jejich střídání. Na dohašovací práce je povolán AZ 52 a jednotka dobrovolných hasičů s PS 12 pro zálohu u čerpacího stanoviště.

V 07.30 hodin probíhalo částečné střídání jednotek PO. Vlastník objektu byl seznámen se situací a s plánovanými opatřeními k likvidaci požáru. Prostřednictvím místostarosty obce byl zajištěn bagr k urychlenému odklízení trosek. Rozebírání a dohašování ohnisek pokračovalo až do 13.03 hodin, kdy byla likvidace požáru ukončena.

Na uhašení požáru bylo celkově spotřebováno 320 000 l vody, 1370 l pěnidla, 15 kartuší tuhého smáčedla. K vytvoření týlového prostoru byl použit protiplynový automobil. Vlivem velkého sálavého tepla došlo k poškození plastových částí na dvou CAS. Z bezprostřední blízkosti byl odtažen a uchráněn jeden dodávkový automobil a ze zasaženého skladu vyvezen vysokozdvižný vo­zík.

Kontaminace životního prostředí

Vzhledem k velkému množství kontaminované vody odtékající z místa zásahu (pěnidlo, neznámá zelená kapalina) byli povoláni pracovníci chemické laboratoře HZS Jihomoravského kraje Tišnov, kteří odebrali vzorky z místa požáru a v blízké čističce odpadních vod (ve spolupráci se správcem kanalizační sítě a zástupci životního prostředí ORP MÚ Židlochovice).

Z protokolu o neakreditované zkoušce vyplynulo, že v hasební vodě, která unikla do kanalizace a čističky odpadních vod, byly obsaženy polystyrénové modré kuličky, které se používají pro výrobu termoplastů a výrobků z nich.

Dále byla v uniklé hasební vodě zelená akrylátová barva. Ve vzorcích byly nalezeny vyšší alkoholy, které se používají jako vonné látky pro voskové výrobky. Únikem chemických látek do hasební vody však nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Příčina vzniku požáru

Požár vznikl v nevyužívaném novinovém stánku, který sousedil těsně s budovou velkoskladu. Požárem zasažené místo v okolí stánku a povrchové venkovní části obvodové stěny byly v porovnání s ostatními částmi venkovního povrchu skladu značně poškozeny.

Ostatní části skladu byly zasaženy z vnitřní části. Objekt stánku byl zcela zničen a požár se z něj rozšířil směrem nahoru ke střeše skladu a následně na celou plochu objektu skladu.

Stánek nebyl připojen k elektrické síti a byl volně přístupný. Dveře do stánku byly vyraženy již delší dobu. Při stanovení příčiny vzniku požáru se přihlíželo zejména ke způsobu odhoření stánku, dále skladu a rozšíření požáru na sousední objekty a nejbližší okolí.

Vzhledem ke skutečnosti, že v místě požáru se nenacházel žádný možný zdroj energie, která by mohla zapříčinit vznik požáru, mohl požár vzniknout pouze těmito způsoby:

 • Úmyslné zapálení neznámou osobou – požár vznikl na volně přístupném místě.
 • Nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm – možnost vzniku požáru hořlavého odpadu uvnitř stánku z odhozeného nedopalku cigarety, od hořící zápalky, popř. jiná nedbalost s otevřeným ohněm.

Negativa zásahu

 • objekt nebyl vybaven elektrickou požární signalizací, což zapříčinilo pozdní zpozorování požáru,
 • komplikovaný přístup do objektu, který ztěžoval průzkum,
 • velké požární zatížení skladu a rychlé rozšíření požáru,
 • málo vydatná hydrantová síť v místě zásahu,
 • pomalé soustředění potřebných sil a prostředků.

Pozitiva zásahu

 • blízkost přírodního vodního zdroje,
 • dobrá komunikace s místní samosprávou,
 • účinné nasazení pěnových proudů,
 • pravidelné krátké porady velitelů s velitelem zásahu a řídícím důstojníkem.

Přímá škoda vzniklá požárem byla majitelem vyčíslena celkovou částkou 15,5 milionů korun. Zásahem jednotek PO byly uchráněny hodnoty ve výši 25 milionů korun, s ohledem na možnost rozšíření požáru na vedlejší administrativní budovu téže firmy.

npor. Ing. Bronislav KOCMAN
por. Ing. Tomáš KOMOSNÝ
nprap. Bc. Petr SVOBODA
HZS Jihomoravského kra­je
Sdílet

Článek byl převzat z časopisu 112.

Časopis 112

Časopis 112 poskytuje informace z oblasti požární ochrany, činnosti složek integrovaného záchranného systému, problematiky ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Vydavatelem je generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Seriál: Časopis 112: Rozbory proběhlých zásahů