Sobota 20. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

29.03.2012: V Pardubicích hořela chemička, místo požáru následně zaznamenala prostorová kamera

Dne 29. března 2012 likvidovalo patnáct jednotek PO požár skladu v areálu Synthesia, a.s., v Semtíně. Oheň zasáhl kromě budovy také cisterny a sudy plné hořlavých látek. K rychlému šíření požáru napomohl i silný vítr.

Požár byl na krajské operační a informační středisko HZS Pardubického kraje (dále jen „KOPIS“) oznámen v 03.57 hodin. KOPIS na žádost velitele jednotky HZS podniku Synthesia, a.s., vyslalo k požáru jednotku HZS Pardubického kraje ze stanice Pardubice.

Na místě události bylo zjištěno, že jde o rozsáhlý požár budov a skladů firmy Rekla, a.s., která se zabývá likvidací odpadů – minerálních olejů.

Požárem byla zasažena budova U24, která byla rozdělena do několika částí. Nacházely se zde údržbářská dílna, linka na likvidaci olejů a dvě nepoužívané dřevěné věže, které dříve sloužily k sušení vyrobených kinofilmů. Později došlo k destrukci těchto věží. Střecha budovy byla dřevěná, na povrchu s asfaltovou lepenkou.

Dále hořel jeden nákladní automobil s cisternou a cisternovým přívěsem, sedm cisteren na automobilových podvozcích, návěs s dvousetlitrovými sudy neznámého obsahu a osobní automobil.

Průběh zásahu

Velitel zásahu ve spolupráci s velitelem jednotky stanice Pardubice ihned nechal povolat na místo události další jednotky PO a vzápětí vyhlásil II. stupeň požárního poplachu. Požár se dále začal vlivem silného větru šířit na plechový přístřešek U37/1, kde se měly nacházet pouze prázdné obaly na oleje, což se ovšem nepotvrdilo.

Jednotka se pokusila okamžitě dvěma proudy C 52 uhasit požár přístřešku, avšak to se nepodařilo, protože ve chvíli, kdy došlo k rozvinutí útočných proudů, uskladněné sudy s hořlavými látkami explodovaly. Hořlavé kapaliny se začaly rozlévat pod naskladněné tisícilitrové barely a dvousetlitrové su­dy.

Dále hořící kapaliny postupně vtékaly do vodního toku, který areálem protéká a rozšiřovaly požár po proudu a po březích potoka.

Velitel zásahu vydal povel proudy stáhnout, soustředit se na obranu a pokusit se udržet oheň v prostoru přístřešku do příjezdu dalších jednotek PO, což se nakonec podařilo.

Vzhledem k obrovskému rozsahu požáru a počtu zasahujících jednotek PO velitel zásahu, v koordinaci s velitelem jednotky stanice Pardubice rozdělil místo zásahu do tří úseků.


Velitel úseku I měl za úkol zabránit rozšíření požáru z přístřešku U37/1 mimo prostor skladu a kontrolovat přenesení ohně přes kolejiště do prostor podniků Synthesia, a.s., a Explosia, a.s., která se zabývá výrobou trhavin a střeliva.

Fronta požáru na tomto úseku byla 70 m (skladový přístřešek) a přibližně 100 m travního porostu a keřů kolem potoka. V areálu ohrožených firem vlivem odlétávajících zplodin požáru a odmrštěných částic při explozích sudů došlo ke vznícení hrabanky a suché trávy.

Tento požár se podařilo zlikvidovat jedním proudem C 52, který byl rozvinut za betonový plot za použití nastavovacího žebříku.


Hasiči v úseku II likvidovali požár objektu U24 z východní strany mezi objekty U24 a U22 a prováděli chlazení automobilových cisteren mezi objekty. Fronta požáru na tomto úseku byla asi 70 m a pohyb na tomto úseku byl ztížen rozmístěnými automobilními cisternami na návěsech a přívěsech.


V úseku III měli hasiči za úkol likvidovat požár U24 ze západní strany a ochránit sousedící budovy U28, U28/1 a U23. Fronta požáru byla rovněž přibližně 70 m. Jakmile se na místo události dostavil řídící důstojník, byl ustanoven štáb zdolávání požáru, jehož náčelníkem se stal velitel jednotky stanice Pardubice, který dále koordinoval nasazení jednotek PO.

Dalšími členy byli řídící důstojník HZS Pardubického kraje, spolumajitel firmy Rekla, a.s., a hlavní dispečer podniku Synthesia, a.s.

Do příjezdu dalších jednotek PO byla situace na místě zásahu velmi kritická. Požár se podařilo udržet na stávající ploše jen s maximálním úsilím zasahujících a díky osobní statečnosti hasičů v první půlhodině zásahu, která byla rozhodující pro další likvidaci požáru.


Po vyhlášení II. stupně požárního poplachu a příjezdu dalších jednotek PO na místo události hasiči přecházeli do požárního útoku po jednotlivých úsecích. V době maximálního soustředění sil a prostředků bylo nasazeno dvacet proudů C 52, dvě lafetové proudnice a tři stabilní proudnice.

Počet a rozložení proudů se měnilo podle potřeby. Na všech úsecích bylo použito k likvidaci požáru pěnidlo, kterého se spotřebovalo 9000 l. U požáru zasahovalo celkem 82 hasičů z patnácti jednotek PO.

Měření koncentrací znečištění ovzduší

O požáru byli informováni starostové okolních obcí i primátorka města Pardubic. Při požáru došlo i k několika explozím a do ovzduší unikaly jedovaté zplodiny hoření. Časně ráno KOPIS upozorňovalo starosty dotčených obcí na tuto skutečnost a žádalo, aby obyvatelstvo přiměřeně informovali o nezbytných opatřeních.

Také podnik Synthesia, a.s., odesílal ze svého systému včasného varování starostům obcí informace o požáru v jejich areálu a možném ohrožení obyvatelstva. Tyto informace byly odesílány, přestože nebyly požárem zasaženy budovy Synthesia, a.s.

Na místo byl povolán i měřicí vůz chemické laboratoře Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Výjezdová skupina byla pověřena monitorováním ovzduší v lokalitě Semtín, vlečka, v jejíž blízkosti hořel sklad minerálních olejů. Pracovníci výjezdové skupiny prováděli měření pomocí přenosných detektorů v den požáru v časovém rozmezí od 06.50 do 10.00 hodin.

Na základě výsledků provedeného měření bylo konstatováno, že v monitorované lokalitě nebyly naměřeny žádné významné koncentrace látek, ohrožujících zdraví obyvatelstva.

Po lokalizaci požáru sdělil majitel firmy hasičům, že v budově U24 se nachází svařovací autogenní souprava. Nedokázal však přesněji lokalizovat polohu, proto hasiči ochlazovali dílenskou část stavby stabilní proudnicí a proudy C 52 z úkrytu. Intenzivním ochlazováním se podařilo zabránit explozím hned několika tlakových lahví. Po zjištění polohy lahví byla jejich teplota neustále kontrolována termokamerou.

Rozsáhlý požár hasiči lokalizovali v 06.39 hodin. Na potok protékající areálem chemičky a na jímku byly umístěny norné stěny, aby odtékající nebezpečné látky nepronikly a neznečistily vodu mimo areál podniku.

Hasičům se podařilo uchránit před plameny všechny okolní budovy v areálu Synthesia, a.s., což vzhledem k explozím sudů a silnému větru, který hnal hořící úlomky až na vzdálenost 300 m, bylo velice náročné.

Postupně byly jednotky PO posílány zpět na své základny. Požár byl zcela zlikvidován v 18.30 hodin. Po jeho likvidaci byla na místě ponechána jednotka HZS podniku Synthesia, a.s., která měla za úkol kontrolovat a ochlazovat místo požáru a pomáhat při zjišťování příčin vzniku požáru.

Příčina vzniku požáru

Ve firmě hořelo velké množství olejů. Hasiči po odkrytí suti po požáru zjistili, že v objektu, kde požár vznikl, bylo vše nasáklé olejem, který hořel.

Ve druhém objektu měly být podle schválené dokumentace uskladněny prázdné obaly, ale při požáru zde byly uskladněny hořlavé kapaliny. Kvůli těmto hořlavým látkám, které byly umístěny v prostorech k tomu neurčených, došlo k rozsáhlému požáru.

Škoda byla předběžně vyčíslena na 20 až 25 milionů korun. Před požárem byla uchráněna budova U22, na kterou je zpracována dokumentace zdolávání požáru. Na další budovy, které byly požárem zasaženy, nebyla tato dokumentace vypracována, neboť se nejednalo o budovy se zvýšeným požárním nebezpečím.

Bylo velkým dílem štěstí a velkým dílem dobře vedeného zásahu, že nedošlo k praskání nádrží s olejem určeným k recyklaci, které byly umístěny mezi budovami U22 a U24 na silničních podvozcích. Podvozky těchto nádrží zcela vyhořely.

Pozitiva zásahu

 • dobrá spolupráce mezi velitelem zásahu a KOPIS,
 • rychlý příjezd dalších jednotek PO,
 • dobrá spolupráce mezi jednotkami HZS podniku Synthesia, a.s., HZS Pardubického kraje a jednotkami SDH obcí,
 • funkční štáb VZ, který zvládl koordinaci nasazených jednotek PO,
 • okamžité plnění rozkazů, které vydal štáb VZ velitelům jednotlivých úseků,
 • osobní statečnost obsluh proudů v první hodině zásahu, kdy zabránily rozšíření požáru do dalších částí závodu, zejména výroby trhavin firmy Explosia, a.s.

Negativa zásahu

 • nejasnosti v právu přednostního velení – soukromá firma v areálu podniku Synthesia, a.s. Po lokalizaci požáru bylo zjištěno, že firma Rekla, a.s., nemá smlouvu o zajištění požární ochrany s jednotkou HZS podniku Synthesia, a.s.,
 • velmi silný vítr v první hodině zásahu zanášel hořlavé části střech až do vzdálenosti 300 m,
 • obrovské množství hořlavých kapalin v místech, kde se neměly nacházet,
 • špatná kvalita spojení mezi HZS Pak a HZS podniku Synthesia, a.s., jehož hasiči měli po hodině zásahu nefunkční přenosné radiostanice a náčelník štábu VZ byl nucen využívat spojky nebo příslušníky HZS Pak, kteří zprávy předávali svými radiostanicemi,
 • pozdní oznámení, že se na místě požáru nachází autogenní souprava, bez bližšího upřesnění počtu tlakových lahví a jejich polohy,
 • instalace norných stěn na vodní tok, což zvyšovalo nutnost nasazení dalších jednotek PO.
por. Bc. Petr DVOŘÁK
por. Bc. Vendula HORÁKOVÁ
por. Bc. Miloslav VAŠÁK
pprap. František LOKAJ
HZS Pardubického kraje
Sdílet

Článek byl převzat z časopisu 112.

Časopis 112

Časopis 112 poskytuje informace z oblasti požární ochrany, činnosti složek integrovaného záchranného systému, problematiky ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Vydavatelem je generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Seriál: Časopis 112: Rozbory proběhlých zásahů