Sobota 22. unora 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner & VIP: Pavliš a Hartmann 970x150 Proudnice C52

09.05.2012: Při požáru haly v Plzni-Křimicích byl vyhlášen III. stupeň požárního poplachu, 300 osob bylo evakuováno

Dne 9. května 2012 krátce po 14. hodině vznikl rozsáhlý požár ve výrobní hale podniku HP – Pelzer, s.r.o., v Plzni-Křimicích. Na jeho likvidaci se podílelo celkem 17 jednotek PO a více než 130 hasičů.

Plzeň 5-Křimice je městský obvod na západě statutárního města Plzně. Tvoří téměř celé katastrální území historické obce Křimice a nepatrný jihozápadní výběžek katastru historické obce Radčice u Plzně. Obvodem protéká řeka Mže.

V severním výběžku katastrálního území za řekou Mží se nalézá průmyslový areál firmy HP – Pelzer, s.r.o., která se zabývá výrobou polyuretanových součástí a komponentů pro automobilový průmysl.

K požáru došlo v objektu výrobní haly P1, která byla z bývalé posklizňové linky upravena tak, aby se zde mohly vyrábět autodoplňky z plastických hmot, a to jednak tvarováním za tepla z dovezených fólií, jednak stříkáním pěnových hmot do forem (tvrdých i měkkých), a dále upravovat výrobky polepováním a stříkáním pěnovou hmotou.

Jde o dvoulodní výrobní halu s ocelovou nosnou konstrukcí střechy. Střecha každé lodi je sedlová, shodného provedení, s mezistřešním žlabem. Střešní plášť je tvořen hliníkovým trapézovým plechem na dřevěných vaznicích. Vaznice leží na trubkových vaznících ve styčnících a v mezilehlé poloze.

Osové rozpětí lodí je 15 m, celková vnitřní šířka 31 m, vnitřní délka 49,5 m a výška haly pod vazníky 6,3 m. Ve vestavbě haly při severním štítu a mezi vraty při komunikaci se nachází rozvodna a kompresorovna. Před jižním štítem navazují stavebně oddělené sklady s nádržemi, dvoupodlažní míchárna a šatny.

Sloupy haly vytvářejí dvoudříkové vierendelovy sloupy z trubek. Obvodový plášť je vyzděný (tloušťka zdi 250 až 300 mm). Objekt výrobní haly je podle požárně bezpečnostního řešení rozdělen do 12 požárních úseků. Z prostoru výroby na úrovni 1. NP vedou více než dvě nechráněné únikové cesty na volné prostranství před objekt.

V celém areálu jsou zpevněné asfaltové a dlážděné komunikace vhodné jako nástupní plochy. Jako zdroj požární vody slouží nadzemní hydrant před vrátnicí a nadúrovňová požární nádrž o objemu 52,8 m3 v severovýchodní části podniku.

Mimo jiné jsou ve výrobní hale rozmístěny nástěnné požární hydranty C 52, a to jak v prostorách výroby, tak na vnějším plášti objektu. Vzhledem k velmi dobrému tlaku byly tyto nástěnné hydranty využity k vedení útočných proudů uvnitř budovy.

Průběh zásahu

Ve středu 9. května 2012 se ve 14.00 hodin výroba nacházela v režimu střídání pracovních směn. Dopolední směna předávala pracoviště a odpolední směna nastupovala. V podniku se v tuto chvíli nacházelo 300 zaměstnanců ve výrobě a 20 vedoucích pracovníků a technicko hospodářských zaměstnanců v objektu vedení podniku.

V hale bylo 19 zaměstnanců a dva pracovníci provádějící svařování kovového zábradlí na pochozí ocelové plošině ve výšce 3,5 m nad úrovní podlahy haly. Požár vznikl na ocelové plošině v místě IBC kontejneru, ve kterém byl uložen separátor ACMOS (hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti).

O prvotní hasební zásah se pokusili oba pracovníci provádějící opravu zábradlí. Jeden použil přenosný hasicí přístroj (PHP) CO2, který měl spolu s PHP práškovým připravený na svářečském pracovišti. Druhý pracovník začal požár, který se již šířil na konstrukci podhledu, hasit zespodu s použitím nástěnného hydrantu C 52.

Protože tepelný tok z rychle se rozvíjejícího požáru byl vysoký a kouř byl již značného vývinu, nebyl prvotní zásah účinný a nezabránil dalšímu šíření. Ostraha podniku oznámila ve 14.12 hodin událost na TCTV 112.

Operační důstojník vyhlásil první stupeň požárního poplachu a vyslal na místo události první čtyři jednotky PO. Již při jejich výjezdu z míst dislokace byl na vzdálenost několika kilometrů patrný sloup černého hustého kouře. Vzhledem k plnění jiných služebních záležitostí v blízkosti místa události se na místo dostavil řídící důstojník HZS Plzeňského kraje.

U brány závodu se spojil se zástupci firmy, kteří již čekali na příjezd jednotek PO. Nádvoří podniku bylo plné zaměstnanců, před areálem podniku a na příjezdových komunikacích se začalo shromažďovat velké množství občanů a zaměstnanců okolních firem.

Situace se stávala značně nepřehlednou. Řídící důstojník na základě informací od prokuristy firmy a na základě prvotního průzkumu vydal pokyn k vyhlášení třetího stupně požárního poplachu. Mezitím na místo události přijížděly jednotky PO.

Místo zásahu bylo v první fázi rozděleno na dva úseky. Síly a prostředky byly nasazovány jak do vnitřní části haly, tak z výškové techniky a požárních výlezů na střechu objektu. Ostraha podniku zpřístupnila všechny brány do areálu, aby mohla požární technika k hořícímu objektu přijíždět ze všech stran.

Velitel zásahu (VZ) nařídil zřídit štáb velitele zásahu a o přítomnost v něm požádal prokuristu firmy. Ten informoval o přítomnosti velkého množství chemických látek v prostoru výroby. VZ rozhodl o okamžité evakuaci celého areálu podniku a zastavení výroby.

Na místo zásahu byla povolána chemická laboratoř HZS Plzeňského kraje z Třemošné u Plzně, o situaci byli informováni zástupci Magistrátu města Plzně a starosta městské časti Plzeň 7-Radčice. Štáb VZ byl dále rozšířen o vedoucího chemika podniku, který měl k dispozici bezpečnostní listy nebezpečných látek. Místo zásahu bylo rozšířeno o další dva požární úseky.

Chlazení zásobníků

Vzhledem k přítomnosti velkého množství toxických hořlavých látek (přibližně 35 tun – VORANOL CP 1421 Polyol DA, VORANOL VORACTIV VM 779 Polyol DA, SPECFLEX NS 540 Isocyanate DA) došlo k přeskupení sil a prostředků na I. a II. úseku hašení.

Prvořadým úkolem se stalo chlazení nádrží a hašení střechy nad zásobníky s uskladněnými nebezpečnými látkami.

Vzhledem k masivnímu nasazení sil a prostředků jednotek PO z Plzně a severozápadního předměstí Plzně bylo nutné řešit zajištění PO zbylých částí města a okolí. Proto byli na pokyn řídícího důstojníka povoláni příslušníci HZS Plzeňského kraje do zálohy na stanice a do pohotovosti byly uvedeny ostatní jednotky SDH na území města Plzně.

Únik chemikálií

Voda na hašení byla čerpána z požárních hydrantů v podniku i mimo jeho areál. Sousední firma poskytla požární nádrž v oblasti IV. úseku, odkud byla čerpána voda na IV. a I. úsek. Jako záloha pro kyvadlovou dopravu vody bylo zřízeno čerpací stanoviště na řece Mži přibližně 0,5 km od podniku.

Při lokalizaci požáru byl zasažen prostor o rozloze 2500 m2 – výrobní hala, mistrovna, kancelář, sklad motorů, kotelna, nástrojárna, dílna údržby a kompresorovna. Dalším průzkumem bylo zjištěno, že v prostoru výroby došlo k prohoření produktovodu látek VORANOL CP 1421 Polyol DA a VORANOL VORACTIV VM 779 Polyol DA.

Tyto látky unikaly z poškozeného potrubí. Vzhledem ke zjištěným faktům byly zřízeny vzdouvací norné stěny na řece Mži pro případ úniku kontaminované vody do dešťové kanalizace.

Na místo události povolal VZ inspekci životního prostředí a zástupce referátu životního prostředí Magistrátu města Plzně. O možném úniku bylo dále informováno Povodí Vltavy, závod Berounka.

Likvidace požáru

Rozebírání sendvičových střech a dohašování skrytých ohnisek pokračovalo až do úplné likvidace události dne 10. května 2012 v 15.46 hodin. Po celou dobu zásahu prováděla měření a odběr vzorků chemická laboratoř.

Měřením nebyly zjištěny překročené koncentrace žádných nebezpečných látek. Na místo zásahu se v jeho průběhu dostavil ředitel HZS Plzeňského kraje plk. Ing. František Pavlas a první náměstek ministra vnitra Mgr. Jaroslav Hruška.

Následky požáru

Při prvotním zásahu došlo ke zranění jednoho pracovníka, který se nadýchal toxických zplodin hoření a byl ZZS převezen do Fakultní nemocnice Plzeň. Požár zachvátil plochu o celkové výměře 2500 m2. Došlo k úplné destrukci střechy výrobní haly, k úplnému vyhoření mistrovny a kanceláří podniku.

Zasažena byla i některá technická a technologická zařízení v tomto provozu. Škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 38 milionů korun. Jednotky PO svým včasným zásahem uchránily hodnoty ve výši 50 milionů korun.

Příčina vzniku požáru

Podle zjištěných stop po plamenném hoření v nejnižším místě v hale, kde působily vysoké teploty, nalezením ohniskových příznaků a označením svědeckého ohniska bylo zjištěno, že se kriminalistické ohnisko požáru nachází v místě IBC kontejneru obsahující separátor ACMOS, který byl umístěn na ocelové plošině výrobní haly P1.

V bezprostřední přítomnosti IBC kontejneru byly prováděny svařovací práce MMA metodou (ruční obloukové svařování obalenou elektrodou). I přes oddělení místa svařování v místě zábradlí (plechem) od IBC kontejneru s hořlavou kapalinou došlo při svařování k odletu okuje na IBC kontejner, jehož obal je z vysokohustotního polyetylénu HDPE.

Při kontaktu okuje (teplota 1100 – 1550 °C) s HDPE obalem kontejneru, jehož teplota tání je 105 až 130 °C, nastalo propadnutí okuje dovnitř kontejneru a k současnému vznícení hořlavých par separátoru se vzduchem (teplota vznícení 200 – 300 °C) a ke vznícení HDPE obalu IBC kontejneru (teplota vznícení 350 – 400 °C).

Specifika zásahu

Do osmi minut po ohlášení požáru zasahovalo na místě události 40 hasičů, kteří měli k dispozici pět CAS s celkovým množstvím vody 25,6 m3 a dva automobilové žebříky. Vrstva prachu a mastnoty z výroby společně s přítomností hořlaviny II. třídy však zapříčinila značný rozvoj požáru.

Požár se při příjezdu jednotek PO nacházel v přechodu mezi II. a III. fází, kdy probíhalo velmi intenzivní hoření a požárem bylo zachváceno téměř 80 % hořlavých látek ve střešní konstrukci. Dalším specifikem zásahu byla přítomnost značného množství toxické hořlavé látky (35 tun).

Pozitiva zásahu

  • rychlé zpozorování požáru,
  • dostatečné vodní zdroje určené pro hašení v areálu firmy,
  • velmi dobrá spolupráce s vedením podniku a jeho zaměstnanci,
  • velmi dobrá spolupráce s orgány státní správy a samosprávy,
  • velmi dobrá akceschopnost jednotek SDH obcí i v pracovní době,
  • vysoká úroveň vybavení všech jednotek PO, které se likvidace požáru účastnily.

Negativa zásahu

  • přítomnost velkého množství toxických hořlavých látek,
  • velká rychlost volného rozvoje požáru v provozu firmy.
npor. Bc. Robert KUČERA
HZS Plzeňského kraje
Sdílet

Článek byl převzat z časopisu 112.

Časopis 112

Časopis 112 poskytuje informace z oblasti požární ochrany, činnosti složek integrovaného záchranného systému, problematiky ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Vydavatelem je generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Banner VIP: Vochoc 970x150 OK