Sobota 23. září 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Problematika únikových cest – jejich značení a základní požadavky

Zajištění bezpečné evakuace osob, popř. zvířat a majetku v případě ohrožení požárem patří mezi základní požadavky požární bezpečnosti stavby.

Projektant stavby musí zvolit správný typ únikových cest (nechráněné, částečně chráněné nebo chráněné), jejich počet, posoudit kapacitu, rozměry (počátek a konec únikové cesty, šířku), zajistit odpovídající způsob odvětrání, vybavení a provedení všech konstrukčních částí únikových cest. Celý systém únikových cest vyžaduje také řádné označení.

Při instalaci bezpečnostního značení směru úniku v objektech je třeba si uvědomit, že ochrana lidského zdraví a života musí mít prioritu před všemi ostatními důvody. Tvrzení je možno podpořit i skutečností, že podle zveřejněných informací lze ztrátu pro ekonomiku, která vznikne v důsledku smrtelného úrazu, přibližně vyčíslit hodnotou 10 000 000 Kč.

Dalším a možno říci ještě složitějším problémem je provedení značení únikových cest v prostorách historických a památkově chráněných objektů, kde zejména pracovníci památkových úřadů tvrdošíjně odmítají umístění jakéhokoli značení. Dle vyjádření Ministerstva kultury ČR však i v těchto objektech musí být dodržována platná legislativa ČR.

Zásady správného návrhu únikového značení

Aby však únikové značení splnilo svou předpokládanou funkci, musí tvořit ucelený systém. Pokud systém bezpečnostního značení směru úniku osob z ohroženého prostoru má mít význam a aby byl také dostatečně účinný, musí splňovat následující podmínky:

  1. Značení musí vyvést ohrožené osoby z daného prostoru na volné prostranství nebo do jiného bezpečného prostoru. To předpokládá, že umístění jednotlivých značek je na dohled. Značení únikových cest a nouzových východů je nařízeno řadou předpisů, jedná se zejména o Zákoník práce, Zákon o požární ochraně, Stavební zákon a prováděcí předpisy k těmto zákonům
  2. Značení musí upozornit unikající osoby na všechna nebezpečí, která osobám na únikové cestě mohou hrozit, což představuje zejména střet s překážkou nebo možnost pádu. Jako příklad je možno uvést označení schodišť, kde je potřebné upozornit unikající osoby na změnu sklonu únikové cesty značkou umístěnou na počátku změny sklonu (schodišťového ramene) v zorném poli unikajících osob a současně označením např. hrany prvního a posledního schodišťového stupně ve schodišťovém rameni. Stejnou pozornost je nutno věnovat i různým pevným překážkám v profilu nebo blízkosti únikové cesty, které mohou být tvořeny nosnými stavebními konstrukcemi nebo výstupky stavebních konstrukcí.
  3. Značení nesmí být po dobu úniku osob ovlivněno požárem a jeho produkty jako např. kouřem, což předpokládá instalaci únikového značení pod úrovní hladiny kouřových plynů. Dle kodexu norem požární bezpečnosti staveb je to do výšky 2,5 m nad úrovní podlahy.

Praktické zásady při návrhu únikového značení

V prvé řadě je nutné upozornit na odlišnost „nouzového osvětlení“ a „únikového značení“.

Nouzové osvětlení je určeno k nouzovému osvětlení prostor objektu v případě výpadku elektrického osvětlení. Není však určeno k vyvedení osob z objektu po únikové cestě v případě mimořádné situace, např. při požáru. Proto na svítidlech nouzového osvětlení nenajdete symboly vyznačení únikové cesty (obdélník znázorňující dveře, směrovou šipku a symbol prchající osoby). Pro dosažení maximální účinnosti nouzového osvětlení prostor objektu se nouzová svítidla většinou umisťují co nejvýše, někdy až na strop.

Únikové značení je naopak určeno k vyvedení osob z objektu po únikové cestě v případě mimořádné situace. V praxi se lze většinou setkat s elektricky napájenými značkami pro únikové cesty a únikovými značkami vyrobenými z fotoluminis­cenčního materiálu, který absorbuje světelné záření (denní světlo, umělé osvětlení) a ve tmě ho vyzařuje zpět. Elektricky napájené únikové značky jsou zpravidla vyráběny ve tvaru prosvětlené akrylátové tabulky, či svítidla, na němž jsou vyznačeny symboly únikové cesty.

Fotoluminiscenční únikové značky jsou proto vzhledem ke svým kvalitám, 100% funkčnosti (mj. jimi musí být vybavena každá námořní loď) a výhodné ceně, stále častěji používány v nově stavěných či rekonstruovaných objektech, kde tvoří ucelený systém. V podzemních garážích, průmyslových halách a dopravních tunelech se také velmi osvědčily fotoluminiscenční barvy s vysokou odolností proti otěru (přejíždění jinými vozidly a jinými dopravními prostředky).

Článek poskytl:
Ing. Dan Richter
HAPPY END CZ, a.s.


Na tvorbě příspěvku se podíleli:
Ing. Isabela Bradáčová, CSc. (VŠB TU Ostrava, FBI)
Ing. Pavel Svoboda (Topo Conzult s.r.o.)
Josef Kadrman (technik PO a BOZP)
Ing. Dan Richter (HAPPY END CZ, a.s.)

Sdílet
Seriál: 2013: Odborná příprava dobrovolných hasičů