Středa 29. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Technická pomoc u vozidel na palivo LPG

Při dopravní nehodě osobních vozidel nedochází k velkým únikům látek znečišťujících životní prostředí. Převážně se jedná o provozní náplně motorů – benzin, nafta, oleje apod.

Ilustrační foto

Další komplikací při vyprošťování u dopravních nehod jsou různé alternativní pohony vozidel, např. LPG (zkapalněný propan-butan), CNG (stlačený zemní plyn), DME (zkapalněný Di Methyl Ether), LH2 (vodík), LNG (zkapalněný zemní plyn), elektropohon, hybridní pohon a podobně.

Zásah u vozidel s alternativním pohonem vyžaduje zvýšenou pozornost – především jde o vypnutí a zajištění samotného pohonu. Uvedené pohony hrozí zejména nebezpečím úrazu elektrickou energií nebo únikem nebezpečného plynu. Při požáru vozu může tlaková láhev s nebezpečným plynem také explodovat, může nastat hrožení nebezpečnou látkou (elektrolytem palivových článků a podobně) nebo nebezpečným kouřem.

V minulosti byli hasiči vyškoleni hledat alternativní pohony v zadní části vozu (v kufru). V dnešní době je ale možné najít hybridní pohon a jeho zdroje energie i na více, mnohdy neobvyklých místech ve vozidle. Například tlakové lahve na zemní plyn tak lze najít i pod sedadly řidiče či spolujezdce nebo pod celou plochou (podlahou) kabiny automobilu.

LPG z angl. liquidfied petroleum gas = zkapalněný ropný plyn. LPG tvoří směs propanu C3H8 a butanu C4H10 a dalších příměsí. Je bez barvy chuti a zápachu. Proto se přidává odorizant, u nás nejčastěji merkaptan. Samotné LPG je nedýchatelné (vytláčí z plic kyslík) a má mírně toxické účinky.

POZOR! V plynném skupenství je těžší než vzduch, v kapalném skupenství lehčí než voda. Proto je nutné si pamatovat, že v případě úniku bude sedat na nejnižší situovaná místa okolí. Protože se nekontaminuje s půdou, vzduchem ani vodou, nevětraných prostorech se udrží poměrně dlouho. Je velice reaktivní při iniciaci zapálením (výbušná směs je už při koncentraci cca 2% až 10%).

Nádrž LPG je ocelová tlaková nádoba přírubou přichycená k vozidlu speciálním rámem, provedení válcové nebo toroidní (umístění místo rezervy).

Označení přestavených vozidel na LPG zařízením

Všechna přestavěná vozidla musí být označena nálepkou umístěnou:

 • u přípojky dálkového plnění
 • na zadní části vozidla v pravém horní rohu, event. dolním rohu (pro vozidla kategorie M 1 a N). Barevné provedení: pozadí žluť chromová střední, ohraničení a písmena černá, tvar kruh.
 • vpředu, vzadu a na vnější straně pravostranných dveří (pro vozidla kategorie M2 a M3). Barevné provedení: pozadí zelené, ohraničení a písmena bílá nebo reflexní bílá, tvar kosočtverec.

Bezpečnostní opatření v případě nehody vozidla s LPG zařízením!

 • vypnout zapalování
 • zastavit průtok plynu uzavřením ventilů na nádrži
 • přepravované osoby nechat (bez paniky) z vozidla vystoupit
 • místo nehody zabezpečit tak, aby nedošlo ke shlukování osob
 • při případné netěsnosti plynového zařízení zajistit, aby se v blízkém okolí nenacházely osoby, případně použít hasicí přístroj ČSN 386462 a 386405
 • vozidlo odstavit na bezpečném větraném místě venkovního prostoru, nejméně 15 metrů od vstupu do podzemních prostor (kanalizace apod.)
 • příslušníky dopravní policie upozornit, že vozidlo je vybaveno zařízením pro pohon zkapalněným plynem LPG

Bezpečnostní opatření při požáru vozidla s LPG zařízením!

 • vypnout zapalování
 • při hoření čistého kapalného plynu se plameny vytékajícího kapalného plynu nemají hasit
 • hořící objekt (nádrž, motor, trubky apod.) intenzivně ochlazovat
 • při přesahu plamenů do okolí je však třeba požár hasit pomocí hasících přístrojů typu S 6 a S 15
 • pokud je to možné, hořící vozidlo přemístit na volné prostranství a uzavřít uzavírací ventil na nádrži. Nádrž intenzivně ochlazovat.
 • poskytnout první pomoc postiženým osobám a vyrozumět záchrannou službu.

David Dvořáček, DiS.

Sdílet
Seriál: Na pomoc jednotkám