Středa 29. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Jak správně sejmout ochrannou přilbu?

Dlouhou dobu bylo předmětem sporu, jestli má být při nehodě motocyklistů ochranná přilba sejmuta na místě nehody člověkem, který poskytuje první pomoc. Panovala totiž obava z dodatečného poranění.

Tato obava je však neodůvodněná, protože je-li motocyklista v bezvědomí, je sejmutí helmy naprosto nezbytné, aby se zamezilo nebezpečí udušení. Díky ochranné přilbě se sice snižuje riziko poranění hlavy, krční páteř je však vystavena velkému zatížení a může být – i když k tomu dochází jen zřídka – poraněna.

K sejmutí helmy je možné použít šetrný způsob, při němž je krční páteř zpevněna, a nedojde tak k dalšímu poranění. U řidičů jednostopých vozidel je nutno vzhledem k možnému poranění lebky, mozku nebo páteře a míchy postupujeme zvlášť opatrně. V každém případě sejmout ochranou přilbu, aby bylo možno kontrolovat stav vědomí a průchodnost dýchacích cest.

Při jejím snímání spolupracují min. dva zkušení zachránci, z nichž jeden stálým tlakem proti dolní čelisti a záhlaví udržuje hlavu a krk v natažené poloze-v ose trupu /tzv. MILS – manual in line stabilization/ [a] a druhý opatrným tahem oběma rukama za dolní okraj přilby ji odstraní [b], aniž by při tomto manévru došlo k rotaci, předklonu či záklonu krční páteře.

Nebo jeden záchranář uchopí hlavu ze stran (za přilbu, prsty do zvukovodu) a za velmi šetrného tahu obnoví osové postavení proti trupu při současném vyrovnání ramen do jedné roviny se zády a bedry dalšími záchranáři.

Druhý záchranář rozepne řemínek přilby a fixuje hlavu v tomto postavení za bradu (mezi palec a ukazovák jedné ruky) a podložením šíje druhou rukou. První sundá opatrně přilbu a přebírá fixaci hlavy tak, že jedna ruka obejme bradu (v nouzi tahem za vlasy) a druhou zespoda podkládáme hlavu. Druhý záchranář uvolní bradu a šíji a přikládá připravený fixační krční límec.

Pozor na potíže s integrálními přilbami – odklopíme hledí a event. sundáme brýle, mimo řemínku přilby musíme uvolnit pojistku(ky), většinou po stranách a následně vyklopit bradový spojler vzhůru nebo celý do strany (nejhůře se manipuluje s typem, kde se obě poloviny spojleru spojují v ohbí vpředu a je třeba před jejich rozevřením do stran uvolnit dvě pojistky zevnitř vpředu protisměrným pohybem).

Při současném poranění krční páteře by mohlo během neopatrné manipulace dojít k nenávratnému poškození míchy!


Fixační hmaty:

slouží k fixaci krční páteře nejen před přiložením fixačního límce, ale také k doplnění fixace po jeho přiložení až do okamžiku definitivní imobilizace ve vakuové matraci

  • Základní fixační hmat – levá ruka záchranáře je zavedena prsty a částí dlaně až k lopatce postiženého, palec směřuje na přední stranu hrudníku, předloktí je osovou oporou pro hlavu (zleva za uchem). Pravá ruka je přiložena na spáncích – a přitlačuje tak hlavu k předloktí ve správné (osové) poloze.
  • Fixační hmat pro přenášení, tzv. kolejnicový hmat – předpokladem je již fixace krčním límcem! Hlava je fixována symetricky oběma předloktími záchranáře, prsty a dlaně musí být dostatečně hluboko zasunuty k lopatkám, palce míří na přední stranu hrudníku, předloktí lehce tlačíme k sobě.
  • Svorkový fixační hmat – užíváme u zraněných se zakrvácenou nebo mokrou hlavou, kdy jsou předchozí hmaty nespolehlivé. Ukazováky obou rukou zavedeme do zvukovodů, ostatní prsty za uchem a palec na čelo (nebo nadočnicový oblouk), za šetrného tahu fixují hlavu ve správném postavení.
  • Tah za vlasy – používáme jen jako improvizaci ve stavech nouze (kdy nelze použít standardní fixační hmaty – např. extrémní poloha, prostor…). Vždy dbáme na splnění účelu fixace – osa, tah, zamezení pohybů (i rotačních), nutno fixovat hlavu dalšíma rukama dle možností ze stran, brada, šíje.

David Dvořáček, DiS
Diplomovaný zdravotnický záchranář
Zdravotnický instruktor

Sdílet
Seriál: Na pomoc jednotkám