Úterý 26. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Varování a vyrozumění obyvatelstva

Podle zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému zabezpečuje varování a vyrozumění obyvatelstva Hasičský záchranný sbor daného kraje, dále obecní úřad a právnická a podnikající fyzická osoba.

Prováděcí vyhláška Ministerstva vnitra č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, stanovuje technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV). Tento systém je budován v ČR od roku 1991. Je tvořen soustavou vyrozumívacích center (v podmínkách kraje Vysočina je to Krajské operační a informační středisko HZS a vyrozumívací centrum Jaderné elektrárny Dukovany), soustavou dálkového vyrozumění (doprava signálu a informací mezi vyrozumívacími centry), soustavou místního vyrozumění (infrastruktura pro ovládání poplachových sirén a vyrozumění osob), sítí poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva, vstupem HZS ČR do sdělovacích prostředků a informování obyvatelstva prostřednictvím televize a rozhlasu.

Od 1. listopadu 2001 byl na území České republiky zaveden jediný varovný signál, a to signál „Všeobecná výstraha“ pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál má podobu kolísavého tónu sirény po dobu 140 vteřin a může být vysílán 3× po sobě v přibližně tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování této tísňové informace se využívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace, a všech hromadných sdělovacích prostředků. V kraji Vysočina by tísňová informace byla vysílána na rádiových stanicích Českého rozhlasu – Radiožurnál na frekvencích 89,7 FM, 90,7 FM a 95,2 FM a v rádiu Vysočina na frekvenci 94,3 FM a 95,8 FM.

Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.

Kontrola funkčnosti JSVV – včetně koncových prvků varování (jak stanovuje vyhláška MV č.380/2002 Sb.), se provádí každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin. Jedná se o tzv. akustickou zkoušku sirén – je vysílán signál ve tvaru nepřetržitého tónu sirény po dobu 140 sekund. Vzhledem k tomu, že dosud není tento systém vybaven zpětnou diagnostikou, dozví se vyrozumívací centrum o tom, že některá siréna není funkční pouze na základě hlášení starosty obce. Proto je v tomto směru důležitá spolupráce HZS kraje Vysočina a starostů obcí, kteří mají ze zákona povinnost zabezpečit varování obyvatel obce. O konání zkoušky sirén je obyvatelstvo, nejčastěji v předstihu jednoho dne, informováno v hromadných sdělovacích prostředcích.

Podle schválené Koncepce ochrany obyvatelstva ČR do roku 2006 s výhledem do roku 2015 je stanoven úkol zabezpečit pokrytí 80 – 85% území České republiky varovným signálem, modernizovat sirény v zónách havarijního plánování jaderných elektráren a na územích ohrožených povodněmi obměnit starší sirény za elektronické – vybavené hlasovým modulem, a vybavit je zpětnou diagnostikou.

V současné době jsou v kraji Vysočina používány následující typy sirén: nejmodernější – elektronické – vybavené hlasovým modulem (10 sirén), elektrické rotační – vybavené přijímačem dálkového ovládání (328 sirén), elektrické rotační ovládané místně tlačítkem (311 sirén). Dále jsou v kraji Vysočina nainstalovány 4 místní rozhlasy, které umožňují vysílání varovného signálu i předání hlasové tísňové informace a jsou zařazeny v systému dálkového ovládání. V kraji Vysočina je nyní přibližně 60 % obcí vybaveno sirénou (celkem je instalováno 649 sirén), z nichž je 338 ovládáno dálkově. Sirény jsou instalovány především v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany (108 sirén a 2 místní rozhlasy), v místech se zvýšenou možností vzniku mimořádné události (objekty s výskytem nebezpečných toxických látek, v místech ohrožených povodněmi) a v obcích s více než 500 obyvateli. Na výstavbě a údržbě tohoto systému varování a vyrozumění obyvatelstva v kraji Vysočina se podílí HZS kraje Vysočina a jednotlivé obce.

Pro vyrozumění a varování obyvatelstva je snaha využívat i operátorů mobilních, pevných, speciálních komunikačních sítí, internetu a linek tísňového volání. Zvláštní pozornost se v současné době zaměřuje na zabezpečení způsobu vyrozumění a varování sluchově postižených spoluobčanů .

Autor:
Ing. Vladimír Čech, KŘ HZS kraje
Vysočina, odbor ochrany obyvatel
Sdílet