Úterý 25. června 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči jak je možná neznáte – ukrytí obyvatelstva

Mezi úkoly ochrany obyvatelstva patří vedle varování a evakuace také ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva. V dnešním díle seriálu „Hasiči, jak je možná neznáte“ se podíváme blíže pod pokličku ukrytí obyvatelstva.

Organizování a poskytování úkrytů je jedním ze základních úkolů civilní ochrany vyplývající z Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I), přijatý v Ženevě dne 8. června 1977 a publikovaný sdělením FMZV č. 168/1991 Sb., kterým je Česká republika vázána.

"Obecně je ukrytí obyvatelstva je opatřením, jehož cílem je v nejvyšší možné míře zabránit účinkům radioaktivních a chemických otravných látek i bakteriologických (biologických) prostředků na lidský organizmus. Ukrytí je zabezpečováno ve stálých úkrytech a v improvizovaných úkrytech,“ řekl ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení generálního ředitelství HZS ČR plk. Ing. Ivan Koleňák.

Základním způsobem je improvizované ukrytí (využití přirozených ochranných vlastností staveb), využívané při mimořádných událostech, kdy se prioritním stává požadavek rychlého ochránění obyvatelstva před účinky nebezpečných látek (např. poškození cisterny přepravující nebezpečnou chemickou látku).

V tomto případě by byl občan informován o hrozícím nebezpečí varovným signálem a následnou tísňovou informací. Pro své ukrytí by využíval ochranných vlastností staveb s drobnými úpravami, které může každý obyvatel bytu provést – uzavření oken, vypnutí klimatizace, popř. utěsnění dalších otvorů do bytu. Zároveň si občan pustí televizi nebo rozhlas a bude očekávat další pokyny – zrušení bezpečnostních opatření nebo pokyny pro následnou evakuaci.

S ukrytím ve stálých úkrytech se uvažuje v případě vyhlášení krizových stavů „stav ohrožení státu“ nebo „válečný stav“ s tím, že vzhledem k nedostatečnému počtu provozuschopných stálých úkrytů by i v případě vojenského ohrožení České republiky byly ve větší míře využívány úkryty improvizované. Stálé úkryty, vybudované podzemních částech staveb nebo ve stavbách samostatně stojících, musí být před příchodem ukrývaných osob předem připraveny (zpohotoveny).

Právě čas této přípravy stálé úkryty diskvalifikuje ze seznamu prostorů využitelných při mimořádných událostech běžného života, kdy je rozhodující rychlost vyhledání úkrytu. O existenci, stavu a vybavení jednotlivých stálých úkrytů vedou evidenci hasičské záchranné sbory krajů, které se v případě potřeby podílejí na přípravě obsluh (zařízení civilní ochrany k zabezpečení ukrytí osob ve stálých úkrytech) a jsou rovněž oprávněny provádět jejich kontrolu.

Budování a údržba stálých úkrytů je mimořádně nákladná záležitost a využitelnost těchto úkrytů je z hlediska doby jejich zpohotovení a nerovnoměrnému rozmístění na území celé České republiky omezená. Proto Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 občanům při mimořádných událostech s rizikem kontaminace nebezpečnými látkami doporučuje využívat přirozené ochranné vlastnosti staveb.

Na základě výsledků kontrolní činnosti může hasičský záchranný sbor kraje podat podnět k vynětí stálého úkrytu z evidence. Stejně tak může o vynětí z evidence podat žádost vlastník úkrytu.

„Rozmístění stálých úkrytů je v rámci České republiky nerovnoměrné. Toto je dáno požadavky v době jejich budování, kdy byla zohledněna místa s hustším osídlením nebo důležitější průmyslovou výrobou a z toho vyplývající potřebou ukrytí většího počtu obyvatel,“ dodal plk. Koleňák.

Problematiku ukrytí obyvatelstva řeší:

  • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
  • Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
  • Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění pozdějších předpisů
  • Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb., o dodatkových protokolech I. a II. k Ženevským úmluvám ze dne 12. 8. 1949
  • Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020
  • ČSN 93 9010 navrhování a výstavba staveb CO
  • ČSN 93 9050 údržba stálých úkrytů CO

Další informace k této problematice lze nalézt na stránkách www.hzscr.cz

Sdílet
Seriál: Hasiči, jak je možná neznáte