Čtvrtek 1. června 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V případě nouze nezůstanete bez střechy nad hlavou, existuje kontejner nouzového přežití

Povodeň je typickým příkladem mimořádné události, při které je ohrožené obyvatelstvo často nuceno opustit své domovy (evakuovat se). A pro příklady nemusíme chodit daleko.

Obdobně na tom jsou děti na letních táborech, které bývají ohrožovány přívalovými srážkami a je nutné za pomoci hasičů řešit jejich evakuaci a nouzové ubytování. Nic není náhoda a hasiči jsou velmi dobře připraveni zajistit postiženým obyvatelům podmínky pro tzv. nouzové přežití.


Co zahrnuje nouzové přežití?

Nouzové přežití je jedním ze základních opatření ochrany obyvatelstva a představuje souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů krizového řízení, správních úřadů, složek integrovaného záchranného systému, právnických osob a podnikajících fyzických osob nebo fyzických osob, prováděných s cílem minimalizovat negativní dopady mimořádné události nebo krizové situace na zdraví a životy postiženého obyvatelstva.

plk. Ing. Ivan Koleňák, ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení generálního ředitelství HZS ČR


Plán nouzového přežití

Opatření nouzového přežití navazují zpravidla na evakuaci obyvatelstva z postiženého území, nebo jsou realizována přímo v prostoru mimořádné události, nebo v zóně havarijního plánování. Tato opatření jsou rozpracována v plánu nouzového přežití, který je součástí havarijního plánu kraje. Plán nouzového přežití obyvatelstva řeší zejména opatření:

  • nouzového ubytování,
  • nouzového zásobování potravinami a pitnou vodou,
  • základních služeb obyvatelstvu,
  • nouzových dodávek energií,
  • organizování humanitární pomoci a
  • rozdělení odpovědnosti za provedení těchto opatření.

Opatření nouzového přežití jsou kromě legislativy připravována také v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, schválenou usnesením vlády ze dne 25. února 2008 č. 165. V této koncepci je stanoveno, že k zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva při mimořádných událostech:

  • budou na centrální úrovni k dispozici pohotovostní kapacity pro 3 000 postižených osob; pro uvedené počty osob bude stát garantovat další nezbytná opatření pro jejich nouzové přežití,
  • na úrovni krajů bude zabezpečeno 15 kontejnerů nouzového přežití, každý pro 25–50 osob, tj. celkem pro 375–750 osob a soupravy nouzového přežití k okamžitému a následnému použití.

Opatření nouzového přežití v působnosti HZS ČR

Příprava a realizace opatření nouzového přežití je v podmínkách HZS ČR řešena interním pokynem generálního ředitele HZS ČR, a to na centrální, krajské a územní úrovni.

V souladu s koncepcí ochrany obyvatelstva je kromě materiálních základen humanitární pomoci s celkovou kapacitou 1050 ubytovaných osob (materiál je uložen u Základny logistiky Olomouc a Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín) k dispozici 11 kontejnerů nouzového přežití u HZS krajů a dále 269 souprav materiálu nouzového přežití k okamžitému použití u stanic HZS krajů a další soupravy materiálu nouzového přežití k následnému použití, uložené u územních odborů HZS krajů.

dodal plk. Ing. Koleňák

Pozn.: Uvedené počty jsou se stavem k 31. 12. 2011; pro dalších 1500 osob je zajištěno nouzové ubytování v materiálních základnách humanitární pomoci u Armády České republiky.


Materiální základna humanitární pomoci je zařízení vytvářené za účelem zabezpečení základních životních potřeb (ubytování, ošacení, stravování, osobní hygiena, zdravotní a psychosociální pomoc) postiženému (evakuovanému) obyvatelstvu v případě vzniku mimořádné události nebo krizové situace, a to na nezbytně nutnou dobu v případech, že není možné využít k tomuto účelu předem vytipovaná stacionární zařízení (ubytovny, školy, tělocvičny apod.).

Kontejner nouzového přežití je jako mobilní prostředek určen k poskytnutí rychlé, krátkodobé, účinné a neodkladné pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí v počtu 25 – 50 osob.

V případě potřeby může kontejner sloužit jako zázemí pro štáb velitele zásahu nebo zasahujících složek IZS. Kontejnery mají stejné základní parametry, které umožňují jejich vzájemné propojení (stavební, elektrické) za účelem navýšení kapacity (počtu zabezpečovaných o­sob).

Souprava materiálu nouzového přežití k okamžitému použití (každá nejméně pro 20 osob) obsahuje náhradní oblečení, přikrývky a nádobu (termos) na pitnou vodu a zpravidla se využívá v případě krátkodobé evakuace menšího počtu osob.

Souprava k následnému použití (každá nejméně pro 50 osob) obsahuje navíc materiál k nouzovému ubytování (stan, lehátka, přikrývky nebo spací pytle), stoly, židle, prostředky k provádění osobní hygieny, pro ohřev, vydávání a konzumaci stravy a nápojů.


Kontejner nouzového přežití mají i na Vysočině


O použití kontejneru, soupravy materiálu nouzového přežití nebo její části (výdeji materiálu) rozhoduje na základě vzniklé situace (mimořádné události) velitel zásahu, řídící důstojník nebo ředitel HZS kraje. Materiál se na místo použití vyváží silami a prostředky HZS kraje.

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet
Seriál: Hasiči, jak je možná neznáte