Úterý 3. října 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Jednotný systém varování a vyrozumění v České republice je ověřován první středu v měsíci, sirény slouží především obyvatelstvu

Jednotný systém varování a vyrozumění je v ČR budován od roku 1991. Systém tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva, a dále pak soustava vyrozumívacích center, soustava dálkového vyrozumění (doprava signálu a informací mezi vyrozumívacími centry), soustava místního vyrozumění (infrastruktura pro ovládání poplachových sirén a vyrozumění osob).

HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu.

Všeobecná výstraha

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.

Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva.

K poskytování této tísňové informace se využívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace.

Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Varovný signál je legislativně zakotven ve vyhlášce Ministerstva vnitra číslo 380/2002 Sb. Motor rotační sirény je opakovaně spínán na dobu čtyř sekund a na dobu 3 sekund vypínán (první sepnutí trvá zpravidla sedm sekund.

Elektronické sirény a MIS vytváří signál kombinací tónů 180 Hz až 400 Hz, který je elektronický generován, nebo reprodukcí zvukového souboru.

Požární poplach

Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.

Pro rotační sirény se jedná o přerušovaný tón v délce 60 sekund, kdy motor sirény je na dobu 25 sekund sepnut na 10 sekund je napětí odpojeno a poté opět na 25 sekund sepnuto.

Pro elektronické sirény a MIS je signál tvořen střídáním tónu 200 Hz a 400 Hz v intervalu 2 sekundy, vždy s mezerou 2 sekundy. Signál je doplněn o verbální informaci „Požární poplach“.

Zvuk sirény napodobuje zvuk trubky „Hoří, Hoří“, jedná se takzvaně o čistou kvartu. Tento signál lze nahradit nahrávkou do paměti elektronických sirén, kdy se použije tvar signálu z rotační sirény v délce 60 s.

Zkouška

První středu v měsíci probíhá na celém území republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování, od skutečného varování je jasně odlišitelná.

Ve 12.00 se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.

Kdo sirény pouští ke slovu?

Jednotný systém varování a informování v rámci celé České republiky lze ovládat z operačního a informačního střediska HZS ČR. V jednotlivých krajích skrze operační a informační střediska HZS kraje a také některé obce.

Tisíce sirén napříč republikou

V roce 2017 se v působnosti Hasičského záchranného sboru ČR nacházelo více než 8 800 sirén (z nichž většinu je možné dálkově ovládat), které pokrývají 85 % obydleného území ČR varovným signálem.

Typy současných sirén

  • nejmodernější – elektronické, opatřené hlasovým modulem,
  • elektrické rotační – s přijímačem dálkového ovládání,
  • elektrické rotační ovládané místně tlačítkem.

Někde jsou umístěny i místní rozhlasy, které umožňují vysílání varovného signálu i předání hlasové tísňové informace a jsou zařazeny v systému dálkového ovládání.

Provázanost systému varování a vyrozumění s hromadnými informačními prostředky umožňuje včasné a plošné informování osob o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí (živelní pohroma, závažná havárie, teroristický útok apod.).

I o sirény se musí někdo starat

Celá infrastruktura jednotného systému varování a informování je pod neustálým dohledem odborníků Hasičského záchranného sboru ČR. Její provozuschopnost zajišťují pracovníci Opravárenského závodu Olomouc (účelové zařízení MV-GŘ HZS ČR).

Na nich závisí funkčnost celorepublikového systému varování a informování. Pohotovostní skupina závodu pravidelně v terénu kontroluje a provádí potřebnou údržbu a opravy radiové infrastruktury v podobě více než 140 vysílačů a dalších pracovišť, ze kterých je systém ovládán.

Rovněž každý koncový prvek zapojený do systému (sirény, místní rozhlasy) musí alespoň jednou za rok projít revizí.

Varování obyvatelstva zabezpečují podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, hasičské záchranné sbory krajů a obecní úřady.


Tóny sirén i verbální informace, které umí elektronické sirény vysílat, jsou přílohou našeho článku.

zdroj:
MV-generální ředitelství HZS ČR
oddělení ochrany obyvatelstva
Sdílet
Přiložené soubory
elektronicka-pozarni.mp3 zobrazit online MP3 738 kB
elektronicka-vystraha.mp3 zobrazit online MP3 1 MB
elektronicka-zkouska.mp3 zobrazit online MP3 1 MB
rotacni-pozarni.wav zobrazit online WAV 586 kB
rotacni-vystraha.wav zobrazit online WAV 941 kB
rotacni-zkouska.wav zobrazit online WAV 938 kB
verbalni-chemicka.wav zobrazit online WAV 162 kB
verbalni-konec.wav zobrazit online WAV 252 kB
verbalni-pozarni.wav zobrazit online WAV 115 kB
verbalni-radiacni.wav zobrazit online WAV 170 kB
verbalni-zatop.wav zobrazit online WAV 143 kB
verbalni-zkouska.wav zobrazit online WAV 108 kB
verbalni-vseob.wav zobrazit online WAV 143 kB
Seriál: Hasiči, jak je možná neznáte