Neděle 25. srpna 2019, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MEVA OK

Systém jednotného varování a vyrozumění v České republice

Zkouška nebo skutečné varování prostřednictvím sirény je jasně odlišitelné. Zkouška sirén probíhá zpravidla první středu v měsíci a to ve 12 hodin nepřerušovaným tónem po dobu 140 vteřin.

K varování obyvatelstva před hrozbou nebo při vzniku mimořádné události je používán jeden varovný signál pod názvem „Všeobecná výstraha“. Tón je kolísavý, trvá 140 vteřin a může zaznít v cca tříminutových intervalech.

Po tomto signálu bezprostředně následuje verbální tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o povaze hrozby nebo již nastalé mimořádné události (např. chemická havárie, radiační havárie, nebezpečí zátopové vlny) a opatření k ochraně obyvatelstva.

Sirény ale také vysílají „Požární poplach“, jenž slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty.

Máme mluvící sirény

Technologie a pokrok je hmatatelný ve všech oborech. A to se nevyhýbá ani sirénám. Aby obyvatelé neprožívali v době zkoušky sirén šok, zda se skutečně něco nestalo, od roku 2009 je u elektronických sirén několik minut před jejich zkouškou odvysílána verbální informace, která na zkoušku sirén v celé republice upozorní.

Tyto informace neumí odvysílat starší typy sirén, tedy rotační, ale tyto jsou postupně nahrazovány moderními sirénami.

Kdo sirény pouští ke slovu?

Jednotný systém varování a informování v rámci celé České republiky lze ovládat z operačního a informačního střediska HZS ČR. V jednotlivých krajích operační a informační střediska HZS kraje a také některé obce.

Více jak pět tisíc sirén

Na celém území republiky je nainstalováno, prověřováno a udržováno v provozuschopném technickém stavu více jak pět tisíc sirén, z nichž většinu je možné ovládat dálkově. Tyto sirény pokrývají 85 % obydleného území ČR varovným signálem.

Existuje několik typů sirén:

  • nejmodernější – elektronické, opatřené hlasovým modulem
  • elektrické rotační – s přijímačem dálkového ovládání
  • elektrické rotační ovládané místně tlačítkem.

Někde jsou umístěny i místní rozhlasy, které umožňují vysílání varovného signálu i předání hlasové tísňové informace a jsou zapojeny do systému dálkového ovládání.

Provázanost jednotného systému varování a informování s hromadnými informačními prostředky umožňuje včasné a plošné informování osob o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí.

I o sirény se musí někdo starat

"Celá infrastruktura jednotného systému varování a informování je pod neustálým dohledem odborníků Hasičského záchranného sboru ČR. Její provozuschopnost zajišťují pracovníci Opravárenského závodu Olomouc (účelové zařízení MV-GŘ HZS ČR). Na nich závisí funkčnost celorepublikového systému varování a informování. Pohotovostní skupina závodu pravidelně v terénu kontroluje a provádí potřebnou údržbu a opravy radiové infrastruktury v podobě více než 140 vysílačů a dalších pracovišť, ze kterých je systém ovládán.

Rovněž každý koncový prvek zapojený do systému (sirény, místní rozhlasy) musí alespoň jednou za rok projít revizí,*" dodává pplk. Ing. Pavel Musil, technik komunikační a informační služby generálního ředitelství HZS ČR.

Varování obyvatelstva zabezpečují podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, hasičské záchranné sbory krajů a obecní úřady.

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR

A jak signály sirén tedy vypadají?

Rotační sirény

  • všeobecná výstraha
  • požární poplach
  • zkouška sirén

Elektronické sirény

  • všeobecná výstraha
  • požární poplach
  • zkouška sirén

Tóny sirén i verbální informace, které umí elektronické sirény vysílat, jsou přílohou našeho článku.

Sdílet
Přiložené soubory
elektronicka-pozarni.mp3 zobrazit online MP3 738 kB
elektronicka-vystraha.mp3 zobrazit online MP3 1 MB
elektronicka-zkouska.mp3 zobrazit online MP3 1 MB
rotacni-pozarni.wav zobrazit online WAV 586 kB
rotacni-vystraha.wav zobrazit online WAV 941 kB
rotacni-zkouska.wav zobrazit online WAV 938 kB
verbalni-chemicka.wav zobrazit online WAV 162 kB
verbalni-konec.wav zobrazit online WAV 252 kB
verbalni-pozarni.wav zobrazit online WAV 115 kB
verbalni-radiacni.wav zobrazit online WAV 170 kB
verbalni-zatop.wav zobrazit online WAV 143 kB
verbalni-zkouska.wav zobrazit online WAV 108 kB
verbalni-vseob.wav zobrazit online WAV 143 kB
Banner zeka 970 OK