Pátek 30. července 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 47/P: Požáry střešních konstrukcí s fotovoltaickým systémem

Fotovoltaický (dále jen „FV) systém je zařízení, které vyrábí ze sluneční energie energii elektrickou za pomoci FV polovodičových článků, na něž dopadá sluneční světlo a vzniká tak elektrické napětí.

Pro účel tohoto metodického listu se FV systémem rozumí zařízení umístěné obvykle na střechách obytných budov s výkonem do 10 kWp (watt peak, jednotka špičkového výkonu, při standardních podmínkách slunečního osvitu FV panelu).

Hlavními části FV systému instalovaných na střechách domů jsou

 1. FV (solární) panely, jsou tvořeny FV články převážně z křemíku, jejich plocha je pokryta čirým tvrzeným sklem, bývají zapouzdřeny plastem (vinyl, polyetylen) v kovovém rámu a uchyceny na konstrukci střech, nejsou pochozí,
 2. kabelový rozvod, jističe a sběrnice stejnosměrného proudu (DC 2)),
 3. měnič napětí DC/AC nazýván také jako „střídač“ (dále jen „měnič“),
 4. kabelový rozvod, jističe a rozvodnice střídavého proudu (AC 3)),
 5. akumulační zařízení elektrické energie (baterie), zejména pokud jde o „ostrovní“ FV systém nenapojený na veřejnou rozvodnou elektrickou sít.

Elektrické napětí na FV panelu může dosahovat 20 až 40 V, panely se sériově propojují do sekcí. Výsledné napětí stejnosměrného proudu (DC) odcházejícího z propojených panelů může být až 600 V, které se vede do měniče, kde se mění v proud střídavý (AC) o napětí zpravidla 230 V. Z měniče je tento proud veden do rozvodné sítě domu, může napájet akumulátory, nebo může být realizováno připojení do veřejné elektrické sítě.

Vznikající napětí ve FV panelu nelze při osvíceném panelu přerušit. Lze provést odpojení FV panelů od měniče napětí nebo FV systému od elektrické sítě, kam dodává elektrický proud. Zvláště nebezpečná je tedy část kabelového rozvodu stejnosměrného proudu (DC) vedoucí od panelů do měniče, která zůstává pod napětím.

Požáry střechy s FV systémy rozdělujeme na

 1. požár elektroinstalace FV systému, zejména měničů nebo jistících prvků v rozvodech AC, ty však většinou nejsou součástí konstrukce střechy. K uvedenému požáru se přistupuje obdobně jako při hoření elektrických zařízení pod elektrickým napětím. Používají se nevodivá hasiva, např. CO2, práškové přenosné hasicí přístroje, popř. se aplikuje hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V ). Nutno postupovat s ohledem na nebezpečí úrazu elektrickým proudem 5). Pokud to lze, hořící zařízení (např. měnič) se odpojí od ostatních částí FV systému (FV panelů) nebo se FV systém odpojí od elektrické rozvodné sítě objektu případně i akumulátorů,
 2. požár střešní konstrukce s FV panely a rozvodných kabelů mezi nimi,
 3. požár budovy, na které je umístěn FV systém.

Požár střešní konstrukce s FV panely je charakterizován

 1. možností přítomností stejnosměrného napětí a proudu (DC) v kovových konstrukcích střechy, v uchycení FV panelů vlivem obnažení rozvodných kabelů stejnosměrného napětí vedoucí mezi FV panely a v konstrukci střechy, nebezpečím úrazu elektrickým proudem,
 2. šířením požáru z panelu na FV panel kabelovými rozvody, hořlavými částmi a hořlavou krytinou konstrukce střechy, prachem a dutými stavebními konstrukcemi,
 3. ztrátou nosnosti konstrukcí FV panelů a zřícením panelů, odtržením panelů od střechy a jejich sesunutím,
 4. na rozvoj požáru má podstatný vliv hořlavost střešního pláště, krytiny, typ nosné konstrukce střechy (sedlová, pultová, plochá, valbová).

Požár budovy, na které je umístěn FV systém je charakterizován tak­to

 1. některé části FV systému mohou být umístěny v budově, některé rozvody, zejména sběrný kabel od FV panelů do těchto zařízení mohou být pod elektrickým napětím, pokud nedojde na střeše budovy k jeho odpojení od FV panelů,
 2. FV systém většinou napájí vnitřní rozvod elektrické energie budovy,
 3. nelze potvrdit úplné odpojení budovy od elektrické energie
Sdílet
Přiložené soubory
ml-p-47.pdf zobrazit online PDF 141 kB
Seriál: 2013: Odborná příprava dobrovolných hasičů