Pondělí 10. května 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sirény spustí OPIS MV-GŘ HZS ČR

Ve středu 7. listopadu 2007 proběhne na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 se stejně jako každou první středu v měsíci rozezní sirény

, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově. V některých krajích může být zkouška spuštěna s několikaminutovým zpožděním.

Zkouška systému bude tentokrát dálkově spuštěna z operačního a informačního střediska MV – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.


Hasičský záchranný sbor ČR v současné době spravuje 5 121 sirén. V působnosti obcí je správa dalších 1 146 sirén a 307 místních informačních systémů (obecních rozhlasů). Provázanost systému varování a vyrozumění s hromadnými informačními prostředky umožňuje včasné a plošné informování osob o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí (živelní pohroma, závažná havárie, teroristický útok apod.).

Dle zákona zajišťuje varování a vyrozumění obyvatelstva Hasičský záchranný sbor ČR, dále obecní úřad a právnické a podnikající fyzické osoby.

Jednotný systém varování a vyrozumění je v ČR budován od roku 1991. Systém tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva, a dále pak soustava vyrozumívacích center, soustava dálkového vyrozumění (doprava signálu a informací mezi vyrozumívacími centry), soustava místního vyrozumění (infrastruktura pro ovládání poplachových sirén a vyrozumění osob). Sirény mohou být dálkově spuštěny z operačních a informačních středisek HZS krajů a generálního ředitelství HZS ČR a pak také jednotlivými obcemi. HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu.

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha.“ Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování této tísňové informace se využívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace.
Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, jenž slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.

Existuje několik typů sirén: nejmodernější – elektronické – opatřené hlasovým modulem, elektrické rotační – s přijímačem dálkového ovládání, elektrické rotační ovládané místně tlačítkem. Někde jsou umístěny i místní rozhlasy, které umožňují vysílání varovného signálu i předání hlasové tísňové informace a jsou zařazeny v systému dálkového ovládání.

V současnosti probíhá postupná obměna starších typů koncových prvků varování – tedy elektrických rotačních sirén, za modernější typy – elektronické sirény a místní rozhlasy s vlastnostmi elektronických sirén, které umožňují po zvukovém signálu odvysílat i konkrétní slovní varování.


kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-kuw-
Sdílet