Čtvrtek 30. listopadu 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Prohlášení GŘ HZS ČR

Kritika projektu „Bezpečné cestování“ se nemůže opřít o žádné právní předpisyProhlášení Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Vzhledem k tomu, že se v médiích objevily zavádějící a nepřesné informace týkající se kampaně „Bezpečné cestování“ a tísňové linky 112, je MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR nuceno reagovat a uvést tato tvrzení na pravou míru.

Informační projekt – kampaň „Bezpečné cestování,“ který byl zahájen na počátku února 2006, společně realizují Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen MV-GŘ HZS ČR), České dráhy, a.s. a Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. MV-GŘ HZS ČR je iniciátorem a koordinátorem celé kampaně, České dráhy a Dopravní podnik pak zajišťují zveřejnění informačních materiálů na svých reklamních a nereklamních plochách.
Kampaň si klade za cíl jednoduchou, výstižnou a zároveň nenásilnou formou informovat občany cestující v prostředcích hromadné dopravy o tom, jak se připravit na mimořádnou událost a jak se během ní správně zachovat. Témata, která byla zatím zvolena pro prezentaci, jsou plně v působnosti HZS ČR. V úvodní fázi kampaně budou občané seznámeni se: „Zásadami správného chování při vzniku mimořádné události“ a „Jak přivolat pomoc prostřednictvím linky 112“. V březnu pak bude kampaň doplněna o další témata „Co dělat v případě vzniku požáru“, „Podezřelé zavazadlo – a co s ním“ a „Ochrana dýchacích cest před zplodinami požáru“.
Informační materiály, použité v rámci kampaně, jsou umístěny na reklamních plochách MHD, v autobusech, metru a tramvajích, dále pak na nádražích a ve vlacích Českých drah na celém území republiky. Jedná se o pilotní část projektu, na základě ohlasů veřejnosti lze kampaň rozšířit do jiných velkých měst v ČR. MV-GŘ HZS ČR počítá s pokračováním kampaně „Bezpečné cestování“ minimálně do konce roku 2006. Dle dohod s ČD a DP hl. m. Prahy by měla být část informačních materiálů trvale umístěna na viditelných místech v prostorách a prostředcích hromadné dopravy.

Po důkladném uvážení a konzultaci s reklamními odborníky a psychology byly pro kampaň zvoleny informační materiály, na kterých je vyveden slogan „Včasné zavolání může zachránit životy“, výrazný nápis „112“ a v pravé části pak velká fotografie hasiče. Tento jednotící motiv kampaně občanům umožní lépe se na informačním materiálu orientovat, a tak si sdělení snáze zapamatovat. Z vizuálního spojení těchto tří prvků je jasně patrné sdělení: Hasičský záchranný sbor ČR se zajímá o občany, chce je preventivně informovat, a pokud občané potřebují pomoc v nouzi, mohou kdykoliv využít linku tísňového volání 112.

Hasičský záchranný sbor ČR má právo, a dokonce i povinnost občany informovat o lince 112 a seznamovat je s jejím fungováním. Informování občanů o tomto čísle tísňového volání a jeho využití v kampani „Bezpečné cestování“ není v žádném případě rozporu s jakýmkoliv platným právním předpisem, a již vůbec ne s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992, o zdravotnické záchranné službě. Tato vyhláška upravuje činnost výhradně Zdravotnické záchranné služby a na činnost HZS ČR, který plní úkoly na úseku celého integrovaného systému, se nevztahuje, a ani vztahovat nemůže. Uvedená vyhláška je pouze prováděcím předpisem zákona č. 20/1966, který žádné podobné zmocnění neuvádí a omezuje svou platnost výhradně na zdravotnickou záchrannou službu (ZZS).

ČR je v zavádění linky 112 a její propagaci na veřejnosti vázána také normami EU, které výslovně zdůrazňují nutnost o existenci a fungování linky 112 informovat občany. Ve Směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 se konstatuje: „Nedostatečná informovanost o evropském čísle „112“ snižuje bezpečnost občanů, která je zajištěna existencí tohoto čísla, zvláště při jejich cestách do jiných členských států.“ Členským státům EU se pak v článku 26, odst. 4 ukládá následující povinnost: „členské státy zajistí, aby občané byli odpovídajícím způsobem informováni o existenci a používání jednotného čísla tísňového volání 112.“
Úloha HZS ČR informovat veřejnost o existenci a používání jednotného evropského čísla tísňového volání – 112 rovněž vyplývá ze zákona č. 239/2000 Sb. (zákon o integrovaném záchranném systému). Dle tohoto zákona je totiž jedním z úkolů HZS ČR usměrňovat integrovaný záchranný systém a řídit výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí a služeb integrovaného záchranného systému.
Kromě HZS ČR mají podle zákona č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích), povinnost zajistit informování veřejnosti o existenci a podmínkách používání jednotného evropského čísla tísňového volání – 112 a národních čísel tísňového volání také podnikatelé, kteří zajišťují veřejnou telefonní síť.

O zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání – 112 – ve všech členských státech rozhodla v roce 1991 Rada Evropských společenství (rozhodnutí ze dne 29. července 1991 č. 91/396/EHS). Způsob zavedení linky 112 stanovila vláda ČR svým usnesením č. 391 ze dne 19. dubna 2000 s tím, že jednotné evropské číslo tísňového volání – 112 – bude provozováno souběžně se současnými národními linkami tísňového volání 150 pro potřeby požární ochrany, 155 pro potřeby zdravotnické záchranné služby a 158 pro potřeby Policie ČR.
Linka 112 byla již od svého vzniku budována a definována jako rovnocenná národním číslům tísňového volání 150, 155 a 158. Vyplývá to mj. ze zákona č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích), který staví na roveň národní čísla tísňového volání a číslo 112. Taktéž vláda ČR ve zmíněném usnesení č. 391 ze dne 19. dubna 2000 vyslovila souhlas se souběžným provozováním současných vnitrostátních linek tísňového volání – 150, 155 a 158 s číslem 112. Číslo 112 je tedy plnohodnotnou linkou tísňového volání, rovnocennou vůči stávajícím národním číslům, o čemž vypovídá i jeho fungování. Jen v roce 2005 bylo do technologie linky 112 směrováno na 5 milionů tísňových hovorů.

Informování o lince 112 a její využití v kampani „Bezpečné cestování“ nelze chápat jako snahu snižovat význam ostatních národních linek tísňového volání 150, 155 a 158 – ty zůstávají nadále v platnosti a plní svou nenahraditelnou úlohu jako v minulosti.

Technologie call center linky 112 a způsob řešení příjmu tísňového volání zvolené v naší republice jsou velmi moderní a v evropském kontextu unikátní. V současnosti již funguje všech 14 krajských call center obsluhujících linku 112. Systém propojuje základní složky integrovaného záchranného systému, tedy Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a zdravotnickou záchrannou službu. Umožňuje tak rychlejší a efektivnější spolupráci těchto složek, zejména při rozsáhlejších mimořádných událostech. Jednotlivá call centra obsluhující linku 112, která jsou v rámci celé republiky navzájem hlasově i datově propojena, mohou mj. identifikovat adresu pevné telefonní stanice či polohu mobilního telefonu při tísňovém volání. Call centra jsou navíc vzájemně zastupitelná, tj. v případě přetížení nebo výpadku call centra v jednom kraji jsou hovory na linku 112 automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového volání 112, a to bez sebemenšího zpoždění. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednotné evropské číslo tísňového volání, jsou pracovníci call center schopni odbavit tísňové hovory i v angličtině a v němčině, v případě potřeby pak mají k dispozici podporu i v dalších světových jazycích. Technologie 112 byla vybudována na krajském principu, což přineslo efektivnější využití sil a prostředků a činnosti HZS ČR. Navíc oddělení odbavování hovorů od vlastního operačního řízení umožňuje eliminovat vysoký počet zlomyslných volání či omylů, a poskytuje tak více času pro rozhodování o vyslání sil a prostředků na místo mimořádné události.

Linku 112 je vhodné použít tehdy, pokud lidé potřebují pomoc hasičů, v případě rozsáhlejších mimořádných událostí, kdy je nutná spolupráce dvou a více záchranných složek, při cestách do zahraničí a pro cizince v ČR (vzhledem k jazykové vybavenosti operátorů), popř. pokud si lidé v krizi nedokáží vzpomenout na jiná tísňová čísla. V některých případech je pro občana dokonce výhodnější, pokud zavolá zdravotnickou záchrannou službu prostřednictvím linky 112. Její technologie totiž umožňuje identifikovat místo, kde se volající nachází, rovněž šance dovolat se z mobilního telefonu na tísňovou linku 112 je ve srovnání s číslem 155 větší – na 112 se na jako jedinou tísňovou linku lze dovolat bez sim karty i bez kreditu, pokud je na místě signál alespoň jednoho mobilního operátora.

K úplnému dokončení projektu zavedení linky 112 zbývá dobudovat plnou datovou propojitelnost jednotlivých složek v rámci technologie 112. V současnosti jsou totiž call centra obsluhující linku 112 plně datově a hlasově napojena na operační střediska HZS ČR a Policie ČR, ovšem software operačních středisek Zdravotnické záchranné služby včetně ZZS hl. m. Prahy – až na výjimky (Zlín, Jihlava, Ostrava) – neumožňuje přijmout tzv. datovou větu (obsahuje základní informace o nahlášené mimořádné události a ohlašovateli této mimořádné události) z call center linky 112. Tato technologická nedovybavenost operačních středisek ZZS je i příčinou možné prodlevy v odbavení tísňových hovorů. Pokud volající v současnosti potřebuje ZZS a volá na tísňové číslo 112, je nutné hovor po zjištění podstatných informací přepojovat na ZZS, kde je volající znovu dotazován na již zjištěné informace, nebo jsou údaje o mimořádné události předávány telefonicky z call centra 112 na operační středisko ZZS. Dochází tak zbytečně ke zpoždění v odbavení volajícího. Pokud by tedy došlo k datovému propojení operačních středisek ZZS s technologií 112, k prodlení v odbavování tísňových hovorů by nedocházelo. Technologické zajištění příjmu datové věty operačními středisky ZZS je však odpovědností ZZS. Na toto téma proběhlo již v minulosti mnoho jednání – zatím bez výsledku v celostátním měřítku.
V tomto kontextu je navíc třeba uvést, že ke zdržením v odbavení tísňových volání dochází i tehdy, když občan v tísni vytočí linku 155 a na místě události jsou potřeba kromě zdravotnické záchranné služby rovněž hasiči či policie (např. dopravní nehody). Právě plně dobudovaný projekt linky 112 tato zdržení ve spolupráci záchranných složek eliminuje a MV-GŘ HZS ČR věří, že se Zdravotnické záchranné služby v jednotlivých krajích budou schopny do technologie 112 plně integrovat.

Z výše uvedeného je patrné, že zvolená podoba propagace linky 112 je zcela legální, legitimní a navíc potřebná. MV-GŘ HZS ČR proto hodlá nadále pokračovat v dosavadní podobě kampaně, navíc vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní projekt, bude HZS ČR usilovat o rozšíření kampaně i do dalších velkých měst v republice.

Bohužel zaměření a podoba naší kampaně byly, byť v ojedinělých případech, nesprávně vnímány a interpretovány, zvláště pak kolegy – záchranáři, se kterými se hasiči dnes a denně potkávají při své práci a se kterými mají velmi dobré vztahy. MV-GŘ HZS ČR přesto věří, že se přes toto dílčí nedorozumění podaří naplnit cíl kampaně a je připraveno navázat na dosavadní dobrou spolupráci mezi jednotlivými složkami Integrovaného záchranného systému, například při výběru a zpracovávání nových témat vhodných pro prezentaci v této kampani.

Informační kampaň „Bezpečné cestování“ považuje MV GŘ HZS ČR za velice užitečný a svým způsobem jedinečný preventivní projekt, který přispěje k tomu, že občané budou vnímavější vůči nejrůznějším hrozbám a zapamatují si základní zásady chování v krizi. Forma a způsob vedení kampaně jsou nastaveny tak, aby naši spoluobčané snadno zapamatovatelné stručné informace, sdělení a návody zaregistrované v dopravních prostředcích využili v případě mimořádných událostí, které mohou nastat kdekoliv jinde (v supermarketech, kinech, divadlech apod.).

npor. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Sdílet
Seriál: Linka 112