Úterý 27. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 1/OB: Činnost jednotek při povodních

Tímto metodickým listem se upravují zejména činnosti jednotek prováděné při povodňových zabezpečovacích pracích, záchranných povodňových pracích a při likvidaci následků povodně v obci.

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují ve své územní působnosti povodňové orgány (strategická úroveň řízení). Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány. Uvedenou činností nejsou dotčeny pravomoci velitele zásahu (taktická úroveň řízení). Povodňový orgán může koordinovat činnost mezi veliteli různých zásahů při provádění povodňových záchranných prací.

Jednotky provádí při povodni záchranné práce a v rámci úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva se podílí na:

 1. hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby (činnosti jednotek požární ochrany při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby)
 2. povodňových zabezpečovacích pracích
 3. povodňových záchranných pracích
 4. likvidačních pracích

Povodňové zabezpečovací práce, na kterých se mohou podílet jednotky:

 1. zajištění průchodnosti vodních toků, odstraňování naplaveného materiálu z nepřístupných míst, rozrušování ledových ker a nápěchů, odstraňování konstrukcí bránících průtoku vody; o odstranění stavebních konstrukcí z vodního toku rozhoduje povodňový orgán
 2. výstavba protipovodňových hrází a mobilních hrazení; místa pro výstavbu protipovodňových hrází a zábran jsou předem vytipována, nebo jejich určení provedou pracovníci povodňových orgánů (stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem)
 3. provizorní oprava a utěsňování narušených hrází vodních děl a hrazení vodních toků
 4. zabránění zaplavení území zpětným vzdutím přes kanalizační vpusti
 5. opatření proti znečištění vod nebezpečnými látkami

V rámci záchranných prací provádí jednotky zejména tyto činnosti:

 1. záchrana ohrožených osob, zvířat nebo majetku
 2. plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, nouzové přežití)
 3. zabránění vzniku dalších nebezpečí v souvislosti se zaplavováním objektů vodou, např. evakuace cenného nebo nebezpečného materiálu, zabránění vniknutí vody do objektu, snižování hladiny odčerpáváním vody

Jednotky při likvidačních pracích provádí nebo se podílí na:

 1. odčerpávání vody ze zatopených prostor. K odčerpávání zatopených prostor se nasazují čerpadla s výkonem odpovídajícím objemu zaplavených prostor a taktickým možnostem jejich nasazení. Při nasazení čerpadel se spalovacím motorem v uzavřených prostorech hrozí nebezpečí intoxikace výfukovými zplodinami. Pro odčerpávání z uzavřených prostor se používají zpravidla elektrická kalová čerpadla. Pro odčerpávání rozlivů vody (dále jen „lagun“) se využívá velkokapacitních čerpadel
 2. odstraňování naplavenin, především v obytných prostorech a v prostorech, kde by případný další průběh povodně způsobil vznik dalších škod (koryta vodních toků, mostní pilíře, kanalizační vpusti apod.) Povodňový orgán také vyhradí prostory, případně nádoby, kam je možné ukládat naplaveniny, zničené vybavení domácností, znehodnocené potraviny, nebezpečné látky, uhynulá zvířata. Při vyklízení zatopených objektů se postupuje ohleduplně s ohledem na možné citové vazby majitelů k poškozenému majetku
 3. obnově zdrojů pitné vody; pořadí obnovy zdrojů pitné vody a způsob jejich čištění stanoví příslušný povodňový orgán nebo orgán ochrany veřejného zdraví
 4. sběru uhynulých zvířat; uhynulá zvířata se uloží na určená místa nebo do sběrných nádob, případně se jejich nález ohlásí povodňovému orgánu
Sdílet
Přiložené soubory
Ob_01_Povodne.pdf zobrazit online PDF 179 kB
Seriál: Bojový řád kapitola OB - ochrana obyvatel