Středa 17. dubna 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 6/OB: Plošná evakuace

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu z míst ohrožených mimořádnou událostí nebo krizovou situací do míst, kde je pro evakuované obyvatelstvo zajištěno nouzové ubytování, pro zvířata nouzové ustájení a pro předměty nouzové uskladnění.

V případě plošné evakuace se přemísťují osoby z více objektů nebo areálů, popř. obcí nebo jejich částí.

Řízenou plošnou evakuací je nařízené a řízené přemístění evakuovaných osob, jejíž součástí může být také samoevakuace. Samoevakuace je řízené přemístění evakuovaných svými prostředky po určené trase nebo směru do vlastního náhradního ubytování nebo do evakuačního střediska, popř. do stanoveného místa nouzového ubytování. Samoevakuace je upřednostňována.

Plošná evakuace obyvatelstva se plánuje:

  1. pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu dle poplachového plánu IZS (např. provádění evakuace v rámci povodňové ochrany),
  2. ze zón havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s velmi významnými zdroji ionizujícího záření,
  3. ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami,
  4. při hrozbě možného ozbrojeného konfliktu.

Plošná evakuace obyvatelstva se vztahuje na všechny osoby v evakuační zóně s výjimkou osob, které se budou podílet na provádění záchranných a likvidačních prací, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost.

Při přípravě evakuace se musí stanovit:

  1. evakuační zóna, která vymezuje území ohrožené mimořádnou událostí nebo krizovou situací, ze kterého je nutné provést evakuaci obyvatelstva,
  2. uzávěra, místo řízeného vstupu a výstupu do a z evakuační zóny; bývá zpravidla umístěna na přístupové komunikaci tak, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob do evakuační zóny,
  3. evakuační trasa, kterou je předem připravená nebo na základě aktuální situace určená trasa k provedení evakuace z evakuační zóny, konec evakuační trasy je v evakuačním středisku. Na evakuační trase mohou být kontrolní body, které usměrňují dopravu a průběh evakuace,
  4. místo shromažďování, kterým je místo, kde se soustřeďují evakuované osoby uvnitř nebo vně evakuační zóny, a odkud je zajištěno přemístění evakuovaných osob mimo evakuační zónu do evakuačních středisek; je výchozím bodem na evakuační trase. V některých případech může být místo shromažďování totožné s evakuačním střediskem,
  5. evakuační středisko je místo či zařízení, kde jsou shromažďovány evakuované osoby, je cílovým bodem evakuace. Evakuační středisko je současně výchozím bodem k přemístění evakuovaných osob do míst nouzového ubytování, v některých případech může být evakuační středisko místem nouzového ubytování,
  6. nouzové ubytování, kterým jsou náhradní ubytovací kapacity pro evakuované obyvatelstvo vybudované v prostorách, které běžně neslouží pro ubytování.

Kompletní metodický list je přílohou tohoto článku.

Sdílet
Přiložené soubory
Ob_06_Plosna_evakuace.pdf zobrazit online PDF 185 kB
Seriál: Bojový řád kapitola OB - ochrana obyvatel