Čtvrtek 18. dubna 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 2/OB: Činnost jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby

Povodňová hlásná služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva, k řízení a vyhodnocování opatření na ochranu před povodněmi.

Povodňovou hlásnou službu organizují povodňové orgány a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi (obcí určená osoba, Povodí s. p., Český hydrometeorologický ústav, správci vodních děl apod.).

K zabezpečení povodňové hlásné služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu. Podrobnosti o organizaci hlásné povodňové služby upravují povodňové plány.

Hlídková služba spočívá ve fyzickém sledování vodních děl nebo vodotečí prováděném povodňovou hlídkou a je zaměřená zejména na sledování:

 1. výšky hladiny vodního toku v hlásném profilu,
 2. plynulého průtoku vodního toku zejména v zúžených profilech (mosty, česla apod.),
 3. vybřežení a rozlivů vodního toku v místech, kde lze předpokládat zaplavení obytných oblastí nebo míst, kde hrozí nebezpečí dalších škod (sklady nebezpečných látek apod.),
 4. stavu hladiny a plynulého průtoku na vodních tocích, svodnicích a kanálových vpustích při přívalových srážkách nebo tání sněhu,
 5. zaplavování území z kanálových vpustí,
 6. odtokových poměrů vodních děl, jejich těsnosti, celistvosti hrází a ochranných hrází, chodu ledu (ledové tříště, ledových ker) na vodním toku s ohledem na možnou tvorbu ledových nápěchů.

Jednotky se podílí na základě žádosti povodňového orgánu na zajištění hlásné povodňové služby, spočívající zejména podílu na:

 1. hlídkové službě,
 2. technické pomoci povodňovému orgánu při monitorování rozsahu povodně nebo stavu staveb a zařízení ohrožených povodní s využitím speciální techniky (vozidla, výšková technika, čluny, osvětlení apod.),
 3. varování a informování obyvatelstva.

Povodňový orgán dohodne s velitelem jednotky způsob a rozsah hlídkové činnosti a předávání informací, zejména:

 1. místa a četnost hlídkové činnosti,
 2. způsob a kontakty pro předávání hlášení,
 3. vedení záznamů z hlídkové činnosti.

Hlídky zpravidla zajišťují hlídkovou činnost v hlásných profilech s ohledem na dosažení stupně povodňové aktivity (SPA):

 1. I. SPA – 2 x denně,
 2. II. SPA – 3 x denně,
 3. III. SPA – dle požadavků povodňového orgánu.

Velitel jednotky seznámí členy hlídky se způsobem zajištění hlídkové činnosti, zásadami bezpečnosti (uklouznutí a pád do vody, nebezpečí utonutí) a způsobu předávání informací. S ohledem na podmínky v místě zajištění hlídkové činnosti jsou členové vybaveni svítilnami, ochrannými prostředky (chlad, déšť) a spojovými nebo signálními prostředky (píšťalka). Místo pro hlídkovou službu se volí s ohledem na zajištění možnosti úniku v případě náhlého zvýšení vodní hladiny.

V rámci povodňové hlásné služby může být hlídka požádána povodňovým orgánem, aby varovala a informovala obyvatelstvo v okolí místa prováděné hlídkové činnosti před hrozící povodní (zpravidla verbálně).

Kompletní metodický list je jako obvykle přílohou tohoto článku.

Sdílet
Přiložené soubory
Ob_02_Hlasna_sluzba.pdf zobrazit online PDF 213 kB
Seriál: Bojový řád kapitola OB - ochrana obyvatel