Pátek 22. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

„Minimální“ stabilizační sada PARATECH pomáhá hasičům nejen při záchraně zasypaných osob

Technical rescue – „technická záchrana“. Pojem, kterým je v zahraničí označována činnost, při níž dochází k záchraně osob nebo zvířat v extrémních podmínkách.

Zahrnuje disciplíny záchrany zavalených a zasypaných osob (Trench & Excavation rescue), zvedání těžkých břemen bez použití jeřábu (Heavy rescue), stabilizaci staticky narušených objektů (Shoring collapsed bulding), záchranu pomocí lezecké techniky a ze stísněných prostor (Rope rescue & confined space), apod.

Hasičský záchranný sbor ČR každoročně eviduje zvýšení počtu těchto typů událostí. Všeobecně se dá říci, že zásahy technického charakteru tvoří procentuálně více než polovinu činností, kterou hasiči provádějí.

Klíčová řešení těchto situací bývají mnohdy nestandardní a improvizovaná. Nedodržují se základní zákonitosti a prostředí zásahu se tak stává extrémně nebezpečným. Chybí jak základní znalosti zasahujících příslušníků, tak i vhodné vybavení jednotek PO.

V začátcích se vycházelo z teoretických základů stabilizace, které vycházejí z metodiky INSARAG Guideline. Tyto postupy měly k dispozici USAR týmy, které jsou však předurčeny pouze k vyhledávání a záchraně osob v obydlených oblastech po zemětřeseních nebo zřícení budov.

Oblasti jako záchrana zavalených a zasypaných osob ve výkopech a závalech, zvedání těžkých nestabilních břemen zvláště při dopravních nehodách, s náplní práce USAR týmu bezprostředně nesouvisí, a mnohdy je tak musí hasiči řešit ihned a bez odkladu.

Aby v těchto případech mohli hasiči postiženým osobám poskytnout neodkladně profesionální pomoc, je třeba vybavit jednotky správným vybavením a prakticky i teoreticky na situace připravit.

Přečtěte siKontejner Paratech moravskoslezských hasičů je svým vybavením unikátní, vozí prostředky k zabezpečení staticky narušených staveb

Firma PARATECH nabízí širokou škálu jednoho z nejkvalitnějších stabilizačních zařízení na světě. Na trhu je od roku 1962 a její prostředky využívají největší USAR a technical-rescue týmy z celého světa.

Díky principu nasazení, fungování, variabilitě použití a jednoduché údržby se stává fenoménem v dnešním záchranářském světě. Zástupcem pro český trh je společnost ZHT Group, s.r.o.

Stabilizační sadou PARATECH nejsou vybavovány pouze opěrné body HZS krajů pro tuto činnost, ale i menší hasičské stanice, zvláště pak stanice typu C1 a P3.

Právě tyto typy stanic mají na svých územních odborech velmi dobrou lokaci a tím i krátký časový dojezd do svého okolí. Díky umístění sady na tento typ stanice dochází k minimalizaci časové prodlevy mezi dojezdovým časem jednotky a dojezdovým časem opěrného bodu.

Celkový koncept „Minimální stabilizační sady“ je řešen tak, aby byl maximálně flexibilní při nasazení u událostí typu technické záchrany a vytvoření jasných a bezpečných kroků v prvních minutách zásahu.

Díky následné vybavenosti kompletní sadou u opěrného bodu je pak v případech záchrany zavalených a stabilizace staticky nestabilního objektu zaručena plynulá návaznost v průběhu zásahu.

Vzhledem k širokému spektru událostí, na které je stabilizační sada určena, je tento set doplněn o certifikované výrobky společnosti TRUZADO, s.r.o.

Tyto produkty mají jak materiálové a kvalitativní, tak i zátěžové certifikace a osvědčení. Důležité jsou zejména bednící desky STRONGBACK, pevnostní hráně CRIBBING, pevnostní trámy a klíny, kotvící tyče a další vybavení.

Přečtěte siHasiči v Jihomoravském kraji trénovali záchranu z hlubokého výkopu v areálu bývalé továrny

Princip fungování a vhodný výběr

Stabilizační tyče fungují na dvou možných principech – mechanickém nebo pneumatickém.

Mechanický způsob nasazení se používá při stabilizaci staticky nestabilní oblasti konstrukcí, kdy není žádoucí jakýkoliv posun stabilizovaného břemene a jeho vychýlení z osy tlaku.

Pneumatický způsob je používán jako pomocný systém při záchraně zasypaných a zavalených osob a při stabilizaci u zvedání těžkých břemen. Mechanicky se poté následně provede pouze zajištění stabilizační tyče v požadované poloze.

Zatížení šedé tyče ve vertikálním zatížení je cca 10 tun pod bezpečnostním faktorem. Tzn., že uváděné pracovní zatížení (10 t), které zařízení snáší, může být až několikanásobně vyšší, než dojde k jeho destrukci.

Protože při nasazení se lidský faktor může mýlit, disponuje zařízení určitým limitem předimenzování, který má za cíl ochránit uživatele.

Je důležité, aby součástí sady byly pevnostní a certifikované prvky ze dřeva. Tyto prostředky jsou nepostradatelnou součástí taktického postupu ke všem druhům událostí. Bez nich je sada nefunkční. Tyto prostředky a jejich vlastnosti jsou chráněny certifikáty a atesty pro pevnost, trvanlivost a odolnost.

STRONGBACKS a ostatní komponenty se připravují na míru dle potřeb zákazníka. Např. u CRIBBING se hodnota pro zatížení k použití pod vysokotlaké vaky pohybuje nad hodnoty více než 40 tun.

Materiální rozložení minimální stabilizační sady

 • 6 kusů stabilizačních tyčí šedé sady s délkovým rozložením 30–147 cm
 • 6 kusů prodloužení stabilizační tyče šedé sady s intervalem 15–61 cm
 • 14 kusů variabilních koncovek – pevné, kloubové, kloubové s nosným okem, multifunkční
 • 2 kusy kladívka pro dotažení pojistné matice a práce se dřevem
 • 1× sestava pro použití pneumatického systému
 • 4 kusy STRONGBACKS
 • 6 kusů pevnostních trámů
 • 6 kusů kotvících tyčí
 • 1× sada CRIBBING
 • 1× sada pevnostních klínů
 • 1× sada doplňků a nářadí

Proč to všechno?

Důvodem vzniku této myšlenky byla snaha o vyvarování se nedovolené a zakázané manipulace při nasazování věcných prostředků požární ochrany při zásahu, použití prostředků bez příslušného atestu a certifikace a vyvarování se špatného řešení s ohrožením bezpečnosti zasahujících i zachraňovaných.

Navíc při použití nestandardního vybavení a totální improvizace dochází k problematické návaznosti v dalších krocích taktických postupů.


↓ Nesprávné použití stabilizačních prostředků pro osobní vozidla (zatížení 0,8 – 1,2 t) a nesprávné použití nastavovacích žebříků (zatížení 270 kg, bodové zatížení)

↓ Správná stabilizace za použití předurčených prostředků s funkcí i zatížením


↓ Nesprávné použití prostředků s menší únosností, než je hmotnost stabilizovaného břemene

↓ Správná stabilizace za použití prostředků s dostatečnou únosností ke zvedanému břemenu


↓ Nesprávné nasazení prostředků neurčitou únosností, než je hmotnost stabilizovaného břemene

↓ Správná stabilizace za použití prostředků s dostatečnou únosností ke zvedanému břemenu


Nejhoršími případy jsou zatím naštěstí jen praktické výcviky, na kterých hasiči využívají všechny dostupné prostředky a zkouší jejich nasazení tam, kde podpoří pouze psychologický efekt přítomnosti stabilizace, která však ve skutečnosti nemá žádnou funkci.

Úspěšný zásah spočívá v kvalitním vybavení a výcviku

Faktorů pro úspěšný zásah je mnoho. Jedny z nejdůležitějších, které můžeme zmínit, jsou správná vybavenost jednotky a znalost základních taktických postupů dané problematiky.

Na druhou stranu je žádoucí vyvarovat se nefunkčních postupů bez návaznosti s totální improvizací a životem ohrožujícími procesy jak pro zasahující, tak i pro zachraňované. Filozofie je celého konceptu není jen o vybavenosti, ale hlavně o vědomosti.

Proto PARATECH přichází s nabídkou poskytování DEMO verzí nejen pro profesionální hasiče, ale také pro jednotky dobrovolných hasičů předurčených na dopravní nehody. Dále pak poskytuje odborná zaškolení prostřednictvím certifikovaných instruktorů při zakoupení sady jakéhokoliv typu zdarma.

Zároveň společnost TRUZADO poskytuje v dané problematice vícedenní odborné kurzy prostřednictvím certifikovaných instruktorů v českém, anglickém a německém jazyce.

Více informací je možné získat na webu www.zht.cz
nebo Facebooku: Technical Rescue & Heavy Rescue Czech republic.

Sdílet