Neděle 25. září 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vláda se souhlasem Sněmovny prodloužila nouzový stav na území České republiky do 23. prosince 2020

Vláda na svém zasedání 10. prosince 2020 rozhodla o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 až do 23. prosince 2020.

Veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která byla platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata.

Přečtěte siV krizovém stavu musí hasiči sloužit přesčas bez nároku na náhradní volno

Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

Za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu lze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit

 • právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,
 • vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku (§ 29 a 31), pokud jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada,
 • svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,
 • právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,
 • právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění,
 • právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění záchranných a likvidačních prací.

Vláda je oprávněna v době trvání nouzového stavu na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu nařídit

 • evakuaci osob a majetku z vymezeného území,
 • zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území,
 • ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky,
 • bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace.

Vláda v době trvání nouzového stavu je dále oprávněna

 • nařídit povinné hlášení přechodné změny pobytu osob, kterou se rozumí opuštění místa trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně evakuována nebo které o své vůli opustila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví, pokud tato změna pobytu bude delší než 3 dny,
 • přijmout opatření k ochraně státních hranic, k pobytu cizinců nebo osob bez státní příslušnosti, v oblasti zbraní, výbušnin, nebezpečných chemických látek a přípravků, jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření,
 • nařídit přemístění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody do jiné věznice nebo vyloučit volný pohyb těchto osob mimo věznici,
 • nařídit nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany k provádění krizových opatření,
 • nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,
 • nařídit přednostní zásobování
 • dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení,
 • ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a složek integrovaného záchranného systému, pokud se podílejí na plnění krizových opatření,
 • prvku kritické infrastruktury, a to v nezbytném rozsahu,
 • zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče), kterými se rozumí dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, důchodového zabezpečení, státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče a o jejich výplatě.

Vláda v době trvání nouzového stavu je dále oprávněna nařídit zákaz

 • nabývání peněžních prostředků v cizí měně, cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, jejichž emitentem je osoba s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky, jakož i penězi ocenitelných práv a závazků od nich odvozených, za českou měnu,
 • provádění veškerých plateb z České republiky do zahraničí, včetně plateb mezi poskytovateli platebních služeb a jejich pobočkami,
 • ukládání peněžních prostředků na účty v zahraničí,
 • prodej cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, jejichž emitentem je osoba s trvalým pobytem nebo sídlem v České republice, osobám s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky,
 • přijímání úvěrů od osob s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky,
 • zřizování účtů v České republice osobám s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky a ukládání peněžních prostředků na jejich účty,
 • provádění veškerých plateb ze zahraničí do České republiky mezi poskytovateli platebních služeb a jejich pobočkami.

V době krizového stavu starosta obce

 • zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil hasičský záchranný sbor kraje,
 • nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,
 • organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva,
 • zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.
Sdílet

Pandemie virové choroby COVID-19, která je způsobena koronavirem SARS-CoV-2, vypukla v prosinci 2019 ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej v centrální Číně.

Prvotní skupina nakažených lidí jevila známky zápalu plic bez dalších příznaků. Virus se může přenášet z člověka na člověka a jeho rychlost šíření eskalovala v polovině ledna 2020, kdy byly evidovány první případy nakažených mimo pevninskou Čínu.

Oficiální web Ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr­.cz

Wikipedia.org: Pandemie COVID-19 v Česku

Seriál: COVID-19